лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3
КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРОРІВНЕВИХ
ЧИННИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ

 

 

Чинники продуктивності — це рушійні сили і причини, під впливом яких змінюється її динаміка. Мікрорівневі чинників продуктивності виявляються і використовуються безпосередньо на підприємствах та в організаціях і контролюються їх менеджерами. Оскільки мікрорівневі чинники використовуються всередині підприємств та організацій, то їх ще називають внутрішніми чинниками продуктивності .
Одні мікрорівневі чинники змінюються значно швидше, ніж інші, тому їх поділяють на дві групи: «тверді» та «м’які». Класифікація внутрішніх чинників на «тверді» та «м’які» зроблена за аналогією з поширеними англійськими комп’ютерними термінами hardware — «твердий товар», або сам комп’ютер, і software — «м’який товар», або програмне (математичне) забезпечення. У науці й практиці управління на Заході все більше використовують подібні системи класифікації, де hard — твердий — означає все те, що відчутне, може бути виміряне, видиме, має фізичні параметри, а soft — м’який — те, що легко змінюється, його не можна відчути, побачити, але воно має велике значення в процесі виробництва, наприклад, інформація, знання, кваліфікація, управ­лінський талант, методи праці, системи організації.
«Тверді» та «м’які» чинники продуктивності за своєю суттю фактично є відповідно матеріально-технічними і соціально-організаційними чинниками продуктивності (рис. 3.1). Інтеграційні чинники продуктивності, до яких належать інновації, організаційний менеджмент, економічна безпека підприємства, його реструктуризація та санація, поєднують у собі в модифікованому вигляді як матеріально-технічні, так і соціально-організаційні чинни­ки, що впливають на рівень і динаміку продуктивності.

Рис. 3.1. Модель мікрорівневих чинників продуктивності
Справді, інноваційні процеси, наприклад —це сукупність якісно нових змін, що відбуваються як за матеріально-технічними, так і за соціально-економічними чинниками продуктивності. Організаційний менеджмент інтегрує всі мікрорівневі чинники для досягнення максимальної продуктивності на підприємстві чи в організації. Економічна безпека, реструктуризація та санація під­приємства також базуються на матеріально-технічних і соціально-організаційних чинниках.


3.1

Матеріально-технічні («тверді»)
чинники продуктивності

Вироби. До виробів відносять усі товари, що виготовляються, підприємствами і фірмами для задоволення потреб споживачів. Характерною ознакою виробів є те, що підвищення продуктивності за їхній рахунок відбувається як у виробників (за рахунок збільшення їх обсягів, економії витрат на одиницю продукції), так і у споживачів, коли підвищуються якісні характеристики виробів (довговічність, надійність тощо).

Вироби поділяються на дві великі групи: інвестиційні та споживчі.
До інвестиційних виробів відносять усі ті, за допомогою яких виготовляються споживчі вироби. Призначення споживчих виробів полягає у безпосередньому задоволенні різноманітних потреб людей. Споживчі вироби у свою чергу поділяють на вироби короткострокового та довгострокового користування.
Споживчі вироби короткострокового користування це ті, які споживаються впродовж невеликого відрізку часу (наприклад, продукти харчування). Споживчі вироби довгострокового користування задовольняють потреби споживачів упродовж досить три­валого відрізку часу (наприклад, холодильники, автомобілі тощо).
Усі споживчі вироби поділяються на товари першої необхідності (продукти харчування, взуття, одяг тощо) та вироби розкоші (яхти, коштовні прикраси, шуби із хутра рідкісних тварин та ін.).
Матеріальні ресурси. За стандартом бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» п. 6 до матеріальних ресурсів слід відносити запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для вироб­ництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб, і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.
Сировина — це предмети праці, які були одержані шляхом видобутку корисних копалин і змінили таким чином свою натуральну форму.
Матеріали — це предмети праці, одержані в обробних галузях шляхом переробки сировини.
Вторинні матеріальні ресурси — це відходи виробництва і споживання у вигляді різноманітних предметів праці, які непридатні для подальшого виробничого використання.
Комплектуючі вироби — це деталі, напівфабрикати, вузли, що є складовими елементами готової продукції і використовуються для її виготовлення.
Основні фонди та виробничі потужності. Основні фонди — це матеріальні активи, або засоби виробництва, які беруть участь у створенні матеріальних благ, зберігають при цьому свою натуральну форму і переносять свою вартість на готовий продукт протягом виробничого циклу повністю або частково залежно від характеру їх зношування.
Основні виробничі фонди поділяються на дві частини: пасивну та активну. До пасивної частини відносять ті знаряддя праці, які самі безпосередньо не беруть участі у виготовленні товарів і послуг, а створюють необхідні умови для їх виробництва. Пасивні основні фонди — це будинки, спорудження тощо. До активної частини відносять такі знаряддя праці, за допомогою яких безпосередньо виготовляються товари й послуги.
За видовою класифікацією основні фонди поділяються на:
1) будівлі, в яких розміщуються основі, допоміжні, підсобні й побічні виробництва. До цієї групи відносять службові приміщення, а саме: лабораторії, заводоуправління та ін;
2) споруди, до яких належать дороги, мости, шляхи, комуналь­ні спорудження (теплофікаційні, електроосвітлювальні мережі);
3) передавальні пристрої — усі засоби, за допомогою яких здійснюється передавання електричної, теплової, механічної енер­гії від машин двигунів до робочих машин, а також пристрої для передачі рідинних, газоподібних та інших матеріалів із подібними властивостями;
4) машини та устаткування, які мають такий склад:

  • силові машини та устаткування, призначені для вироблення і перетворення енергії, — газові, електричні, генератори, парові котли; машини — електричні, теплові двигуни, водяні турбіни тощо;
  • робочі машини та устаткуваннязасоби праці, які змінюють кількісні та якісні параметри матеріалів. До них належать: верстати, преси, прокатні стани, хімічна апаратура, конвеєри та інше обладнання; вимірювальні та регулювальні прилади і пристрої, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка;

5) транспортні засоби: електровози, вагони, морські та річкові судна, літаки, вертольоти, автомобілі, трактори, нафтопроводи, газопроводи тощо;
6) інструмент: різальний, вимірювальний інструмент, штампи, пресформи, пристосування до верстатів, машин, строк служби яких більше одного року і вартість яких перебільшує 100 грн незалежно від строку служби;
7) виробничий інвентар — різні предмети виробничого призначення, а саме: верстати, контейнери, обладнання підсобних приміщень;
8) господарський інвентар: столи, стільці, прибиральні інструменти.
Для характеристики вікового складу основні фонди класифікують за тривалістю використання: до 5 років, 5—10 років, 10—15 років і т. д. Оптимальним строком використання обладнання є період 7 років.
За Законом України «Про оподаткування підприємств» основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

  • група І — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;
  • група ІІ — автомобільний транспорт та вузли (запасні части­ни до нього), меблі, меблі побутові; електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування тощо;
  • група ІІІ — будь-які інші основні фонди, не включені до груп І та ІІ.

Основні фонди, і в першу чергу їх активна частина, є базою формування виробничих потужностей.
Виробнича потужність підприємства (цеху, виробничої дільниці), фірми, галузі — це максимально можливий випуск продукції, необхідної споживачам, за одиницю часу (рік, квартал, місяць, добу, зміну).
Під час планування обсягів виробництва та продуктивності визначають вхідну, вихідну й середньорічну потужність підприємства.
Вхідна виробнича потужність — це потужність, сформована на початок робочого періоду.
Вихідна виробнича потужність — це потужність, сформована на кінець робочого періоду.
Вихідна потужність визначається як алгебраїчна сума вхідної потужності, нової потужності, яка запроваджується в дію протягом робочого періоду, та потужності, що вибуває в цьому періоді.
Середньорічна виробнича потужність — це потужність будь-якої виробничої ланки економіки — підприємства, цеху, дільниці, яку вони мають у своєму розпорядженні в середньому протягом робочого періоду з урахуванням тих потужностей, які вводяться і вибувають.
Виробнича потужність, як правило, вимірюється готовою продукцією в натуральному виразі.
Для розрахунку виробничої потужності підприємства (фірми) необхідні такі дані:

  • склад обладнання за його кількістю та видами;
  • науково обґрунтовані норми використання кожного виду обладнання;
  • номенклатура, асортимент продукції та її трудомісткість;
  • фонд часу роботи обладнання.

Для визначення складу обладнання та його кількості з кожного виду необхідно в першу чергу розподілити це обладнання на установлене та неустановлене.


В основу класифікації внутрішніх чинників продуктивності покладені праці Макхерджі і Синха.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.