лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тенденція до зниження оборотності рахунків дебіторів вимагає вивчення системи організації кредитування та інкасації,
інакше кажучи — організації сплати за рахунками боржників. Пріоритетною сферою тут будуть знову ж таки фінанси.
Коли виявляються тенденції до зниження оборотності товарних запасів, логічно буде звернутись до сфері управління:

  • сировиною;
  • незавершеною продукцією;
  • готовою продукцією.

Залежно від того, якого типу товарні запаси проявляють тенденцію до зниження оборотності, пріоритетна сфера може знаходитись або у виробництві, або в системі маркетингу, або в цих сфера одночасно. Якщо спостерігається тенденція до зниження оборотності основного капіталу, то це свідчить про низький коефіцієнт відношення обсягів продажів до вартості основного капіталу. І тут пріоритетна сфера — виробництво. Таким чином, із аналізу тенденцій прибутковості (рентабельності) можна зробити висновок, що тенденція до зниження прибутку на капітал може відбуватись або через рух витрат, або через оборотність активів, або через ці дві причини одночасно.
Для поліпшення ситуації в цьому разі необхідно аналізувати такі пріоритетні сфери:

  • виробництво;
  • маркетинг;
  • фінанси;
  • управління.

Слід наголосити, що пріоритетні сфери завжди стають відправними точками для більш детальної діагностики динаміки прибутковості (рентабельності).
Якісне оцінювання продуктивності. Динаміка загальної продуктивності вказує на рівень ефективності роботи організацій в цілому. Незалежно від того, має продуктивність тенденцію до підвищення чи до зниження, необхідно проаналізувати як у першому, так і в другому випадку причини цієї динаміки.
Алгоритм аналізу подано на рис. 8.10.
Як відомо, складовою продуктивності є продуктивність праці, яка характеризує рівень використання робочої сили. Якщо продуктивність праці має тенденцію до зниження, то пріоритетною сферою для поліпшення цього показника стає управління працею. Наприклад, виявлення категорії робітників, чия праця сприяє регресивній тенденції продуктивності праці, стане відправною точкою для більш глибокого аналізу динаміки продуктивності та усуненню причин, які негативно впливають на темпи її зростання.
Виокремлення сфер діяльності організації (виробництво, маркетинг, фінанси), як правило, допомагає віднайти джерела негативних проблем. Оцінка продуктивності капіталу показує рівень його як екстенсивного, так і інтенсивного використання. Кожен раз, коли продуктивність капіталу виявляє тенденцію до зниження, необхідно ретельно проаналізувати вторинні показники його продуктивності.
Тенденції зниження капіталовіддачі можна виявити й простежити на основі динаміки будь-якого компоненту комбінації або їх комбінаційних поєднань.

Рис. 8.10. Оцінювання тенденцій продуктивності
Однак підвищення продуктивності праці може відбуватись завдяки впровадженню, скажімо, нового, більш продуктивного обладнання, а не більш високої особистої віддачі робітників. Динаміку продуктивності праці та капіталу можна проаналізувати на основі такого відношення:
,
де Ів — коефіцієнт використання капіталу в середньому одним праців­ником (робітником); С — обсяг наявного капіталу в організації у гро­шовому виразі; L — робоча сила (кількість працівників, робітників).
Тенденція до підвищення коефіцієнта C/L вказує на поліпшення використання засобів виробництва в організації. І навпаки, тенденція до зниження означеного коефіцієнта свідчить про погір­шення використання капіталу на підприємстві.
У табл. 8.5 наведено дані, за допомогою яких можна достовірно не тільки оцінити рівень виробничо-комерційної діяльності підприємства, а й виправити, якщо потрібно, негативну тенденцію.
Таблиця 8.5
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАПІТАЛУ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ


Випадки

Якщо

Тоді

Продуктивність праці

Продуктивність капіталу

Коефіцієнт C/L

Що відбувається?

Що належить зробити?

1

 

 

 

Оптимальний показник продуктивності

Підтримувати або підвищу­вати наявний темп зростання продуктивності

2

 

 

 

Оптимальний показник продуктивності

Підтримувати або підвищувати наявний темп зрос­тання продуктивності

3

 

 

 

Низький показник продуктивності

Підвищити темпи зростання продуктивності капіталу

4

 

 

Середній показник продуктивності

Підвищити продуктивність праці за допомогою:
а) створення нових робочих місць замість непотрібних;
б) перекваліфікація витиснутої робочої сили для ство­рення інших робочих місць

5

 

 

 

Низький показник продуктивності

Спочатку необхідно підви­щити продуктивність капі­талу, а потім — продуктив­ність праці

6

 

 

 

Середній показник продуктивності

Підвищити продуктивність капіталу

7

 

 

 

Низький показник продуктивності

Підвищити продуктивність праці

8

 

 

 

Низький показник продуктивності

Спочатку необхідно підвищити продуктивність праці, потім — капіталу

Зауважимо, що оцінювання рівня продуктивності галузі може бути здійснено за допомогою тих самих показників і такими самими методами, що й для окремих підприємств, якщо не бракує статистичних даних. Для оцінювання показників діяльності галузі може бути використаний також сумарний результат економічних оцінок окремих підприємств.


8.6

Порівняння показників фірм

Порівняння показників фірм, або міжфірмові порівняння (МФП), як правило здійснюється зовнішньою організацією або консультантом. Це добровільний обмін інформацією щодо витрат, ефективності, ККД та інших даних між фірмами, які зайняті в одній сфері діяльності. Фірми однієї галузі надають свою інфор­мацію на добровільній, але конфіденційній основі іншим організаціям — промисловим відділам, національним центрам продуктивності, консультантам та ін. Фірми беруть участь у процесі міжфірмового порівняння для того, щоб визначити своє місце серед конкурентів і приймати своєчасні рішення щодо підвищення продуктивності та прибутковості.
Серед основних завдань МФП найважливішими є такі:

  • ознайомити керівництво фірми з її економічними показ­никами порівняно з аналогічними показниками фірм-конку­рентів;
  • привернути увагу керівництва фірми до її слабких та сильних місць;
  • подати керівництву конкретну програму дій усього персоналу фірми на майбутнє.

МФП є потужним засобом для порівняльного аналізу економічних показників. При цьому, як правило, використовуються ті самі статистичні дані, що й під час аналізу рівня продуктивності.
Якість та загальний успіх МФП значною мірою залежить від ступеня залучення в цей процес менеджерів і робітників, які мають відношення до підвищення продуктивності. Існуюча система бухгалтерського обліку повинна бути інтегрована в процес діагностики, який у свою чергу повинен бути складовою повсякденного управління. МФП може бути важливою частиною аналітичного процесу, результати якого достовірно відображають рівень продуктивності підприємства порівняно з іншими компаніями та виявляють резерви її підвищення.
МФП також формують у свідомості працівників потужний психологічний чинник, який змушує їх шукати шляхи підвищення продуктивності.
МФП, як правило, починається із заповнення карти основної інформації (табл. 8.6).
Таблиця 8.6
КАРТА ОСНОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Шифр компанії

Номер
позиції

Показники

Період
№ …
з …
по …,
%

Період
№ …
з …
по …,
%

Період
№ …
з …
по …,
%

Разом за
квартал

1

Загальна вартість продажів мінус податок на додану вартість і кредити


%


%


%


%

2

Матеріали та закуплені деталі

%

%

%

%

3

Загальний дохід (позиція 1 мінус позиція 2)


%


%


%


%

4

Загальна кількість працівників з урахуванням працівників, зайнятих неповний робочий день%%%%

5

Загальні фонди заробітної плати та окладів


%


%


%


%

6

Загальна вартість придбаних за межами підприємства послуг


%


%


%


%

7

Амортизаційні відрахування

%

%

%

%

8

Загальна вартість (позиція 5 + позиція 6 + позиція 7)


%


%


%


%

9

Середній розмір запасів

%

%

%

%

10

Чистий прибуток (позиція 3 мінус позиція 8)


%


%


%


%

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.