лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Визначити тенденції (підвищення, зниження, стійкості); розрахувати вторинні співвідношення прибутковості (рентабельності):
(а) ;
(б) 
(в) ;
(г) .
Визначити тенденції, здійснити етап 6.
Етап 4 (Гілка В).
Якщо ПВК має тенденцію до зростання, необхідно вичислити темпи його зростання (ТЗ)

Етап 5. Якщо ТЗ чи ПВК знижуються або постійні, то необхідно пройти етап 3.
Етап 6. Вичислити первинні співвідношення продуктивності (і).
;
;
;
;
;
;
;
;
.
Визначити тенденції за визначеними показниками.
Потім визначити вторинні показники продуктивності (іі).
Продуктивність праці:Продуктивність капіталу:
а) матеріальні та нематеріальні активи (ринкові цінні папери, готівка, дебітори за розрахунком, векселі, представлені для одер­жання, земля, будинки, споруди тощо), наприклад:
;
б) матеріальний та фінансовий капітал (готівка, дебітори за розрахунком, векселі, представлені для одержання, земля, будинки, споруди тощо), наприклад:
;
в) матеріальні активи (матеріальні запаси, земля, будинки, споруди тощо), наприклад:
;
г) основний капітал (земля, будинки, споруди, машини та обладнання, меблі й конторське обладнання, транспортні засоби тощо), наприклад:
;
д) машини та обладнання (гідравлічний прес, токарний верстат, перфоратор тощо), наприклад:
.
Після обрахування даних коефіцієнтів визначають тенденції їхньої динаміки.
Якісна оцінка прибутковості (рентабельності). У наведеній нижче табл. 8.4 розміщено дані прибутковості й темпів її зростання протягом п’яти років (цифри умовні).
Таблиця 8.4
ДИНАМІКА ПРИБУТКОВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Роки

1

2

3

4

5

Тенденція

ПВК

0,018

0,026

0,028

0,035

0,43

 

ТЗ

 

44 %

8 %

25 %

23 %

 

Із даних табл. 8.4 видно, що прибуток на весь капітал за п’ять років збільшився і ПВК має тенденцію до постійного підвищення. Однак темп зростання ПВК має тенденцію до зниження. Якщо основний коефіцієнт — віддача на капітал або темп її зростання — знижується або є постійним, перш ніж почати аналіз продуктивності, необхідно проаналізувати коефіцієнти прибутковості, тенденції їх руху. Зниження віддачі на капітал може бути проаналізовано за допомогою двох коефіцієнтів:

 • чистого прибутку, віднесеного до чистих продажів;
 • оборотності активів (рис. 8.9).

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні сфери покращання (за сферами діяльності)

 

 

 

 

 

Коефіцієнт реалізованих товарів

 

Виробництво

 

 

 

Чистий
прибуток,
віднесений
до чистих продажів

 

 

Виробничі витрати до обсягу продаж

 

Маркетинг
та управління

 

Прибуток на капітал

 

 

 

 

 

Витрати на виплату відсотків до обсягу продажів

 

Фінанси

 

 

 

 

 

 

 

Оборотність
рахунків дебіторів

 

Фінанси

 

 

 

Оборотність капіталу
(активів)

 

 

Оборотність
матеріальних запасів

 

Виробництво та (або) маркетинг

 

 

 

 

 

 

Оборотність
основного капіталу

 

Виробництво

 

Рис. 8.9. Оцінка тенденцій прибутковості
Із рис. 8.9 видно, що для аналізу чистий прибуток, віднесений до чистих продажів, поділений на: коефіцієнт вартості реалізованих товарів, експлуатаційні витрати, віднесені до продаж, і витрати на виплату відсотків до продажів. Оборотність капіталу (активів) поділена на: оборотність рахунків дебіторів, оборотність матеріальних запасів, оборотність основного капіталу.
Якщо, наприклад, зберігається тенденція до зростання виробничих витрат до обсягу продажів, витрат на виплату відсотків до обсягу продажів, то це свідчить про те, що ці ділянки є пріоритетними, на яких треба зосередити увагу менеджерів для покращання стану справ. Подальше дослідження необхідно здійснювати на фазі детальної діагностики існуючих причин і причин їх виникнення.
Наприклад, якщо пріоритетною ланкою є вартість реалізованих товарів, тоді на наступному рівні діагностики необхідно досліджувати виробничі накладні витрати, а також витрати, що пов’язані із:

 • використанням сировини;
 • підписанням субконтрактів;
 • оплатою прямої праці;
 • незавершеним виробництвом;
 • запасами готової продукції.

Пріоритети також можна визначити у розрізі різних сфер діяльності організації (наприклад, собівартість реалізованої продукції).
Якщо відношення, наприклад, виробничих витрат до обсягу продажів зростає, то доцільно більш глибоко розглянути стан структури вартості виробів за виробничими витратами.
З погляду функціональних сфер діяльності пріоритетними будуть маркетинг та управління.
Якщо відношення витрат на виплату відсотків до реалізованої продукції зростає, пріоритетною сферою буде управління фінансами. Тут можуть бути розглянуті такі питання, як рівень гарантійності та вартості позичок, їх частка, що спрямована в інвестиційну діяльність, сума позичок, частота їх отримання.
Тенденції до зниження оборотності активів або капіталу, як правило, призводять до зниження віддачі цих чинників.
Коли це відбувається, необхідно зробити поділ загального обороту капіталу на його складові активи:

  • рахунки дебіторів;
  • матеріальні запаси;
  • основний капітал.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.