лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА

 

 

 

 

Понад десять років в Україні формується система ринкових відносин, метою якої є — домогтися найвищих світових стандартів функціонування економіки й на цій основі забезпечити рівень життя населення, досягнутий високорозвинутими країнами. Та на жаль, реформування української економіки не наблизило її до означених цілей. Навпаки, доводиться констатувати, що практично за всіма показниками соціально-економічного розвитку Україна втратила навіть ті позиції, яких вона досягла в передреформні роки.
Серед багатьох причин, що призвели до кризового стану українську економіку, чи не найголовнішою є повне ігнорування як на мікро-, так і на макрорівні такої найважливішої соціально-економічної категорії, як продуктивності та її складових — продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість і собівартість продукції, рентабельність виробництва і рентабельність продукції, зарплатовіддача.
Досить сказати, що ні продуктивність, ні продуктивність праці навіть не введені до основних соціально-еконо­мічних показників «Статистичного щорічника України».
Таким чином, в українській економіці відсутня система управління продуктивністю. І це при тому, що світовою теорією й практикою доведено: тільки на основі зростання продуктивності оптимально вирішуються практично всі соціальні, економічні і екологічні проблеми будь-якої країни.
Відсутність управління продуктивністю свідчить про те, що українська економіка не має системи поточного й стратегічного управління соціально-економіч­ним зростанням. У недалекому майбутньому прийдешнє керівництво української держави врешті-решт усвідомить необхідність управління продуктивністю.
Та для підвищення ефективності економіки не досить тільки усвідомлення того положення, що продуктивністю треба управляти. Нею необхідно управляти на високому професійному рівні. Тільки тоді почнеться соціально-економічне зростання. Саме для надання студентам теоретичних знань та практичних навичок у галузі управління продуктивністю й передбачається видання навчального посібника «Менеджмент продуктивності».
При цьому зазначимо, що управління продуктивністю є досить складною системою, яка інтегрує в собі такі функції, як визначення чинників і напрямів зростання продуктивності, вимірювання, аналіз, планування, організацію, мотивацію й контроль.
Зрозуміло, що всі означені функції управління продуктивністю через їх величезний інформаційний обсяг неможливо детально розглянути в навчальному посібнику. Більше того, розглядати всі функції управління продуктивністю в цій роботі просто недоцільно, оскільки це призвело б до зайвого й непотрібного повторення вже освоєного студентами матеріалу.
Справа в тому, що певна частина чинників продуктивності, її складових детально висвітлюється в спеціальних дисциплінах. Так, наприклад, методи планування продуктивності праці, яка є складовою продуктивності, на рівні виробничої практики розглядаються в такій дисципліні, як «Економіка праці», а аналіз використання робочої сили, матеріалів, основних фондів та інших чинників продуктивності здійснюється в навчальному курсі «Економічний аналіз».
З цієї причини в даному навчальному посібнику основну увагу зосереджено на розкритті невідомих або неповністю розкритих в економічній літературі функціях управління продуктивністю. При цьому використано теоретичні та практичні набутки інших країн.

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.