лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

.


7.3

Вимірювання продуктивності
з урахуванням якісних параметрів
продукції

Як зазначалось вище, економічне зростання та зростання продуктивності відбувається не тільки за рахунок кількісного збільшення обсягів продукції, а й за рахунок зростання її якісних параметрів. Більше того, в умовах глобального дефіциту ресурсів пріоритетним напрямом економічного зростання та зростання продуктивності стає безперервне підвищення якісних параметрів продукції, що виготовляється.
У цьому зв’язку доцільно обчислювати не кількісний, а якісно-кількісний обсяг продукції на всіх рівнях економіки, використовуючи для цього індекси якісних параметрів виробів та обсяги їх виготовлення у порівнянних цінах.
Оскільки якісно-кількісний обсяг продукції враховує динаміку її якісних і кількісних параметрів, то його доцільно назвати параметричним обсягом продукції.
Усі якісні параметри виробів можна класифікувати за трьома групами: техніко-економічні, соціальні, екологічні.
Техніко-економічні параметри виробу. За рахунок зростання техніко-економічних параметрів виробу відносно витрат, що були спрямовані на його створення безпосередньо, забезпечується зростання продуктивності. До техніко-економічних параметрів якості відносять віддачу виробу, вантажопідйомність, потужність, моторесурс, дальність і тривалість пробігу, точність виміру, довговічність, надійність, кількість відмов у роботі, зносостійкість, жаростійкість тощо.
Соціальні параметри виробу. До них можна віднести рівень шуму працюючого виробу, рівень його токсичності та опромінювання, кількість рухів працівника за одиницю часу в процесі експлуатації виробу тощо. Зростання соціальних параметрів виробів якості забезпечує покращання соціальних умов виробничої діяль­ності людей, що потребує менших витрат на відтворення робочої сили, отже, веде до підвищення продуктивності.
Екологічні параметри виробу. До екологічних параметрів якос­ті виробу відносять всі ті його параметри, що позитивно чи негативно впливають на природне середовище. Зростання екологічних параметрів якості виробу забезпечує покращання стану довкілля, знижує рівень його забруднення і збереження наявної флори та фауни, отже, позитивно впливає на динаміку національ­ної продуктивності.
Потенційно зростання техніко-економічних параметрів якості виробів безмежне, оскільки безмежний НТП. Межею зростання соціальних та екологічних параметрів якості виробу є відсутність їхнього негативного впливу на соціальне та зовнішнє середовище.
Темпи зростання продуктивності виробу за всіма його техніко-економічними, соціальними та екологічними параметрами можна розрахувати на основі наведених нижче формул індексним методом. Усі інвестиційні вироби й товари довгострокового користування служать певний час, який впливає практично на їх віддачу.
Ось чому з таких виробів визначається індекс довговічності і за його допомогою здійснюється корекція індексів решти їх параметрів якості.
Визначаємо інтегральний індекс техніко-економічних парамет­рів нового виробу.
,
де Інт — інтегральний індекс техніко-економічних параметрів якості нового виробу; ТЕ1н, ТЕ2н, ТЕін — часткові техніко-економічні показники нового виробу; ТЕ1б, ТЕ2б, ТЕіб — часткові техніко-економічні показники базисного виробу.
Визначаємо інтегральні індекси соціальних та екологічних параметрів нового виробу за наведеними нижче формулами:
,
де Інс — інтегральний індекс соціальних параметрів нового виробу; С1н, С2н, Сін — часткові соціальні показники нового виробу; С1б, С2б, Сіб — часткові соціальні показники базисного виробу;
,
де Іне — інтегральний індекс екологічних параметрів якості нового виробу; Е1н, Е2н, Еін — часткові екологічні показники нового виробу; Е1б, Е2б, Еіб — часткові екологічні показники базисного виробу.
На основі цих даних визначаємо інтегральний індекс усіх параметрів виробу (техніко-економічних, соціальних, екологічних):
.
Потім визначаємо індекси витрат на створення та експлуатацію нового виробу за такими формулами:
,
де Івс — індекс витрат на створення нового виробу; Всн — витрати на створення нового виробу; Всб — витрати на створення базис­ного виробу;
,
де Іве — індекс витрат на експлуатацію нового виробу; Вен — витрати на експлуатацію нового виробу; Веб — витрати на експлуатацію базового виробу.
Індекс загальних витрат, необхідних на створення та експлуатацію нового виробу дорівнюватиме
,
де Ізв — індекс загальних витрат.
На основі отриманих даних визначаємо індекс чистої віддачі якісних параметрів нового виробу:
.
На основі наведеної методики розрахуємо індекси віддачі токарного верстата ІБ265-6К порівняно зі своїм аналогом токарним верстатом 1265м-6 (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ ІБ265-6К та 1265м-6з/п

Якісні показники виробів

Одиниця виміру

Рівень
якісних параметрів виробу ІБ265-6К

Рівень
якісних
параметрів виробу 1265м-6

1

Річний обсяг продукції в умовах двозмінного режиму праці

грн

3943

2021

2

Витрати на створення верстата

грн

28200

17950

3

Середньорічні витрати на ремонт та обслуговування верстата

грн

304

292

4

Довговічність, строк служби верстата

рік

10

9

5

Рівень шуму працюючого верстата

dБ

83

85

На основі цих даних визначаємо:

 • індекс довговічності нового виробу

 • індекс обсягу продукції, що виробляється на новому верстаті з урахуванням індексу його довговічності

 • індекс шуму нового верстата з урахуванням індексу довговічності

 • інтегральний індекс параметрів нового верстата

;

 • індекс витрат, спрямованих на створення нового верстата, з урахуванням індексу довговічності

 • індекс середньорічних витрат, необхідних на ремонт та експлуатацію нового обладнання, з урахуванням індексу довговічності

 • індекс загальних витрат, спрямованих на створення та експлуатацію нового виробу

 • індекс чистої віддачі якісних параметрів нового верстата становитиме


Цей індекс показує, що на одиницю приросту витрат, спрямованих на створення нового виробу та його експлуатацію, його загальна віддача з урахуванням техніко-економічних і соціальних параметрів зросла в 1,5 раза.
Якщо, наприклад, обсяг цього виробу за рік зріс на 2 % і становить у порівняних цінах 2 млн грн, то параметричний обсяг цього виду продукції становить 3 млн грн (2 млн грн ·1,5).

 • У чому полягає соціально-економічне значення вимірювання продуктивності?
 • Назвіть основні технічні та організаційні проблеми вимірювання продуктивності.
 • Розкрийте загальний підхід до вимірювання продуктивності.
 • Охарактеризуйте методику вимірювання продуктивності на макрорівні.
 • Розкрийте методи вимірювання продуктивності на підпри-
  ємствах.
 • Як здійснюється вимірювання продуктивності у виробничих підрозділах підприємств?
 • Які ви знаєте якісні параметри виробів? Як їх враховують для вимірювання продуктивності?


1. Бункина М. К., Семенов В. А. Макроэкономика. — М.: «Эльдок-пресс» 1995. — С. 35.
2. Петроченко П. Ф., Лясников И. А. Экономика труда в промышленности. — М.: Экономика, 1978. — С. 63—64.
3. Экономикс / Под ред. А.К. Покрытана. — Одесса: МП «Выбор», 1994. — С. 185—186.

  4. Прокопенко И. И. Управление производительностью. — К.: Техника, 1990. — С. 36—38, 44—46, 70—75.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.