лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Із даних цієї таблиці видно, що продуктивність у першому цеху підвищилась на 14,3 %, в другому на — 11,2 %, а в цілому по підприємству — тільки на 2,9 %. Це відбулося з тієї причини, що в цеху № 2 збільшився обсяг продукції на 71,4 %  яка характеризується високим рівнем трудомісткості і низьким виробітком у вартісному виразі — він у 2,5 раза нижчий, ніж у першому цеху . У цілому по підприємству сумарний показник продуктивності становить тільки 2,9 % (індекс 1,029). Він відображає не тільки фактичне зростання продуктивності, й зміни, що відбуваються в структурі продукції. Цей індекс називають індексом змінного складу. Аби визначити рівень продуктивності, на який не впливають зміни в структурі виробництва визначають, індекс постійного (фіксованого) складу. Він розраховується як середньовиважена величина часткових індексів зростання виробітку по кожному цеху на чисельність працівників у звітному періоді :


Цей індекс показує, що продуктивність у цілому по підприємству зросла б на 12,3 % за умови незмінної структури виробництва. Аби визначити вплив на показник продуктивності зміни цін на сировину та матеріали, структуру виробництва — трудомісткості, матеріаломісткості або номенклатури продукції використовують структурний індекс. Він визначається шляхом ділення індексу змінного складу на індекс постійного складу і характеризує показник продуктивності, зумовлений структурними змінами. Якщо структурний індекс більше одиниці, то це означає, що сумарний показник продуктивності (індекс змінного складу) завищується під впливом переходу на випуск більш матеріаломісткої (менш трудомісткої) продукції. Якщо ж структурний індекс менше одиниці, то сумарний показник занижується.
У нашому прикладі структурний індекс дорівнює 0,916 . Він показує, що збільшення випуску більш трудомісткої продукції у другому цеху призвело до заниження показників продуктивності 9,4-відсоткового пункта (112,3 – 102,9).
Підсумковий показник продуктивності по групі підприємств з різним рівнем виробітку буде завищеним, якщо збільшиться випуск більш матеріаломісткої продукції. У то же час, цей показник буде заниженим, якщо збільшиться питома вага більш трудомісткої продукції в її загальному обсязі.
Отже, щоб отримати достовірні показники продуктивності по групі підприємств, її вимірювання необхідно здійснювати на основі індекса постійного складу.
На підприємствах і в галузях, що виробляють (видобувають) однорідну продукцію застосовують натуральний метод вимірювання продуктивності. Сутність цього методу полягає в тому, що обсяги продукції визначаються в натуральних вимірниках — штуках, тоннах, центнерах, кілограмах, кілометрах, метрах, кіловат-годинах.
На тих підприємствах і галузях, де виготовляється продукція одного й того самого соціально-економічного призначення, але відрізняється одна від одної якоюсь ознакою, застосовують умовно-натуральний метод вимірювання продуктивності (метод умовно-облікових одиниць).
Ознаки, за якими зіставляється різна продукція, поділяється на три групи.
Перша група включає в себе ті види продукції, які відрізняються один від одного рівнем споживчої корисності (паливо різної теплотворної спроможності, мило різної жирності).
Друга група включає в себе продукцію, яка відрізняється
своєю трудомісткістю (взуття різних моделей і розмірів).
Третя група включає в себе продукцію, яка відрізняється рівнем потужності (наприклад, двигуни різних типів).
Натуральний та умовно-натуральний метод вимірювання продуктивності можуть бути застосованими також у виробничих підрозділах підприємств і фірм: цехах, виробничих ділянках, бригадах, робочих місцях.
У той же час, у виробничих підрозділах підприємств і фірм переважно застосовується трудовий метод вимірювання як сукупної, так і часткової продуктивності, коли обсяг продукції визначається в нормо-годинах. Для вимірювання часткової продуктивності на основі трудового методу застосовують три його різновиди.
Перший різновид. Якщо не змінюється номенклатура продукції та її трудомісткість, то виробіток визначається кількістю нормо-годин, що припадає на одиницю фактично відпрацьованого часу. Наприклад, у базисному періоді було вироблено продукції обсягом 25 тис. нормо-годин. При цьому було витрачено 23 500 тис. людино-годин. У звітному періоді обсяги продукції та витрати праці відповідно становили 27 500 тис. нормо-годин і 25 400 тис. людино-годин.
Приклад.
1. Визначаємо рівень виконання норм у базисному періоді:

2. Визначаємо рівень виконання норм у звітному періоді:

3. Визначаємо рівень зростання часткової продуктивності:

Якщо співвіднести індекси виготовленої продукції (Іп) та індекси витраченої праці (І/г), то ми отримаємо той самий результат:

Тобто, продуктивність підвищилась на 101,8 %.
Другий різновид. Якщо за незмінної номенклатури продукції змінюється її трудомісткість, то рівень часткової продуктивності можна визначити за такою формулою:

де Тб, Тз — трудомісткість продукції відповідно у базисному та звітному періодах.
Приклад. У базисному періоді трудомісткість продукції становить 50 тис. нормо-годин, а у звітному періоді — 48 тис. нормо-годин. Отже, продуктивність праці зросте на 4,2 %:

Третій різновид. Якщо змінюється номенклатура продукції та її трудомісткість, то рівень продуктивності, продуктивності праці (ПП) доцільно визначати за такою формулою:
 
де Тзн — відсоток зниження трудомісткості.
Приклад. Трудомісткість продукції знизилася в цеху протягом планового періоду на 4,5 %.
Це зумовило зростання продуктивності на 4,7 %
Структурним підрозділам підприємств, як правило, встановлюється на кожен плановий період певний відсоток зростання продуктивності праці. Виходячи із запланованих темпів зростання продуктивності праці, ці підрозділи здійснюють організаційно-технічні заходи зі зниження рівня трудомісткості продукції, який розраховується за такою формулою:

Приклад. У цеху заплановано в поточному році підвищити продуктивність праці (часткову продуктивність) на 5 %. Для досягнення цього рівня трудомісткість продукції необхідно знизити на 4,76 %
Як відомо, одним із головних принципів високоефективного функціонування економіки є забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності та продуктивності праці порівняно із темпами зростання середньої заробітної плати.
У зв’язку з цим в усіх ланках економіки доцільно визначати зарплатовіддачу відношенням обсягу продукції у відповідних показниках до фактичного фонду оплати праці.
У той же час, найбільш точним та універсальним методом вимірювання сукупної продуктивності, який може застосовуватися практично в усіх ланках економіки, є індексний метод. Його сутність полягає в тому, що як позитивна, так і негативна віддача чинників продуктивності враховується через систему її індексів.
Приклад. У звітному періоді обсяг продукції зріс на 7 %, чисельність персоналу та фондовіддача зменшились відповідно на 5 і 3 %, а матеріаломісткість продукції підвищилась на 4 %. Визначити індекс продуктивності.

Рішення

1. Визначаємо індекси чинників продуктивності та їх позитив­ну (+) чи негативну віддачу (–):
а) індекс обсягів виробництва ;
б) індекс чисельності персоналу ;
в) індекс фондовіддачі
г) індекс матеріаломісткості продукції
Індекс продуктивності (ІПР) дорівнюватиме:
1,07 : 0,95 · 0,97 : 1,04 = 1,05.
Тобто, продуктивність підвищилась на 5 %.

На підприємствах, що забруднюють навколишнє середовище та негативно впливають на соціальне середовище, доцільно вимірювати соціально-економічну, еколого-економічну й чисту продуктивність

Формула академіка С. Г. Струміліна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.