лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Негативне ставлення певної частини працівників до можливого запровадження системи вимірювання продуктивності, як правило, зумовлюється в першу чергу стурбованістю про те, що:

  • зросте фізичне й розумове навантаження, пов’язане з більш високими вимогами до аналітичної роботи без відповідного підвищення заробітної плати;
  • підвищиться рівень управління, організації праці, що призведе до обмеження самостійності виконавців робіт;
  • менеджери зможуть використовувати показники продуктивності для своєї вигоди;
  • показники продуктивності, оскільки вони достовірно визначають індивідуальну віддачу, спричинять негативний вплив на величину заробітної плати або навіть сприятимуть звільненню з роботи.

Отже, щоб успішно запровадити в практику систему вимірювання продуктивності необхідно підготувати персонал як у психологічному, так і в мотиваційному плані.
Але для цього потрібно шляхом аналізу встановити кількість працівників, які ставляться позитивно й негативно до можливого запровадження системи вимірювання продуктивності.
Модель такого аналізу може бути проілюстрована схемою (рис. 7.1) [4].
Щоб успішно запровадити систему вимірювання продуктивності в практику необхідно розробити стратегію, спрямовану на зменшення до мінімуму кількості працівників, що негативно ставляться до такого організаційного заходу. Одним із ефективних напрямів такої стратегії, як показує практика, є широке залучення як робітників, так і менеджерів до процесу вимірювання продуктивності з використанням їхнього творчого потенціалу. У подальшому, коли система вимірювання продуктивності надійно функціонуватиме, доцільно робітників залучати до планування та управління виробництвом. Особливо необхідно залучати до системи управління ту частину працівників, які з самого початку підтримували необхідність запровадження системи вимірювання продуктивності, надавати їм інформацію, яка раніше для них була закритою. У цілому колектив працівників шляхом роз’ясню­вальної роботи необхід­но переконати у тому, що конкурентоспроможність організації, їх благополуччя значною мірою визначається саме наявністю системи вимірювання продуктивності. Таку роз’яснювальну роботу насамперед повинні здійснювати керівники та менеджери фірм.Розподіл сил, яких безпосередньо не стосується запровадження
системи вимірювання продуктивності

Аргументація сил, що виступають за запровадження системи вимірювання продуктивності

Аргументація сил, що виступають проти запровадження системи вимірювання продуктивності

Підвищення продуктивності, необхідне для виживання підприємства

®

¬

Вимірювання продуктивності потребує додаткових витрат

Покращується управлінський контроль

®

¬

Робітники не зовсім розуміють необхідність вимірювання продуктивності

З’являється можливість ранньої діагностики можливих проблем

®

¬

Виникнуть труднощі в установленні точних вимірників

З’являється можливість інформувати керівництво про виробничі досягнення

®

 

 

Оптимізується система планування

®

 

 

Буде більш точно визначатись професійний і кваліфікаційний рівень персоналу

®

 

 

На основі результатів вимірювання продуктивності з’явиться можливість визначати підрозділи з високим, середнім і низьким рівнем віддачі.

®

 

 

Розподіл сил, продуктивність яких передбачається вимірювати

Аргументація сил, що виступають за запровадження системи вимірювання продуктивності

Аргументація сил, що виступають проти запровадження системи вимірювання продуктивності

Вище керівництво бажає цього

®

¬

Збільшуються обсяги звітності

 

 

¬

Буде застосовуватись посилений контроль з боку керівництва

 

 

¬

Вимірювання продуктивності розкриє недоліки в роботі

 

 

¬

Керівник не розуміє нашої роботи

 

 

¬

Застосування системи вимірювання продуктивності не принесе нам користі

 

 

¬

Це буде приводом для урізання наших доходів

 

 

¬

Результати моєї роботи виміряти неможливо

Рис. 7.1. Модель аналізу розподілу сил,
що виступають за і проти вимірювання продуктивності
Необхідно також на мікрорівні по можливості застосовувати наскрізну систему вимірювання, яка б охоплювала підприємство та всі його структурні виробничі підрозділи — процеси, виробничі дільниці, бригади, робочі місця. Міжнародний досвід показує, що система управління будь-якою ланкою економіки, яка не передбачає вимірювання продуктивності, є низькоефективною.


7.2

Вимірювання сукупної та часткової
продуктивності в різних ланках
економіки

Загальний підхід до вимірювання продуктивності. Цей підхід передбачає визначення загальнометодичних принципів вимірювання продуктивності на основі існуючої класифікації результатів і витрат, що притаманні певним ланкам економіки. Передусім необхідно зазначити, що з метою елімінації наслідків інфляції та дефляції продуктивність необхідно вимірювати на основі порівнянних цін. Порівняння показників продуктивності здійснюється також у міжнародному плані. З цією метою оцінюють всі дані з валових національних витрат в одній країні за допомогою індексу цін іншої країни. При цьому використовується індекс з кожної категорії витрат (валові національні витрати) в одній країні за допомогою індекса цін іншої країни і здійснюється повне кількісне порівняння:

,
де Рх, Ру — ціна відповідно в країнах х та у;  — кількість витрат відповідно в країнах х та у;  —  — співвідношення цін;  — числовий показник загальної кількості продукції країни х в порівняно з країною у.
Кількісний індекс з окремих видів виробів:
,
де  — ; igxy — середнє виважене арифметичне індексів вартісного обсягу кожного виробу базової країни.
Вимірювання продуктивності в усіх ланках економіки здійснюється на основі абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники продуктивності визначають величину одержаного результату, що припадає на одиницю сукупних ресурсів або витрат. Відносні показники продуктивності визначаються шляхом співвідношення її абсолютних показників.
На всіх рівнях економіки залежно від поставлених цілей вимірюють як сукупну, так і часткову продуктивність:
;
.
Зазначимо, що під загальним обсягом виробництва необхідно розуміти весь обсяг виробленої та реалізованої продукції, тобто всю продукцію, яка вийшла із виробничої системи й реалізована на ринку.
Сукупна продуктивність може бути визначена за такою формулою:
,
де Pt — сукупна продуктивність; Оt — загальний обсяг виробництва; L — трудові витрати; С — капітальні витрати; R — витрати на сировину та закуплені у сторонніх постачальників напівфабрикати; Q — витрати на послуги.
Часткова продуктивність залежно від поставлених цілей може бути визначена на основі одного або кількох (але не всіх) із наведених вище видів витрат.

Вимірювання продуктивності на макрорівні. На макрорівні продуктивність вимірюється на основі таких макропоказників, як валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукти (ВВП) та національний дохід (НД).

ВНП — це потік вироблених у ринкових цінах кінцевих товарів і послуг підприємствами даної національної належності протягом року. ВНП дорівнює сумі таких показників, як споживання, інвестиції, державна закупівля, чистий експорт і позначається такою формулою:
Q = C + I + G + TB,
де Q — ВНП; С — споживання; І — накопичення або інвестиції; G — державні закупки; ТВ — сальдо торговельного балансу (експорт — імпорт).
За натурально-речовим обсягом ВНП складається із споживчих товарів і послуг, а також засобів праці, інвентаря, зброї та інших виробів, які закуповуються державою для своїх потреб. ВНП обраховується також і за потоком доходів (або витрат), які були отримані протягом року шляхом їх додавання.
Да таких доходів слід віднести:

  • заробітну плату та інші доходи найманих працівників (внес­ки підприємців на соціальне страхування, у тому числі фонди пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, допомога з безробіття);
  • амортизаційні відрахування;
  • величину відсотка, тобто виплату грошового доходу приват­ним бізнесом постачальникам грошового капіталу;
  • рентні доходи, тобто доходи осіб, які забезпечують економіку земельними ресурсами, і доходи, які отримують домовласники;
  • побічні податки на бізнес, які включають у себе податок з продажів, на майно, ліцензійний та митний збір;
  • доходи від власності, до складу яких входять прибуток некорпоративних підприємств і прибуток корпорацій. Останній включає податок на прибуток, тобто дохід держави, дивіденди, тобто дохід власників акцій, і нерозподілений прибуток, тобто «чисті заощадження корпорації».

Ці два методи обрахування обсягу ВНП за потоком товарів і потоком доходів виключають повторний облік, і тому їх результативні величини повинні бути однаковими.
Необхідно розрізняти номінальний та реальний ВНП. Номінальний ВНП обраховується в поточних цінах. Реальний ВНП визначається з урахуванням індекса (дефлятора) цін. Дефлятор цін взагалі визначається відношенням рівня цін певного набору товарів і послуг даного року до рівня цін ідентичного або подібного набору товарів і послуг, які були виготовлені в базисному році.
У системі національних розрахунків (СНР) використовується і такий макроекономічний показник, як чистий національний продукт (ЧНП), який являє собою ВНП за винятком амортизаційних відрахувань.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.