лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.3

Віддача витрат
у довгостроковому періоді

Зміна масштабів виробництва та витрат. Протягом довгострокового періоду часу всі бажані зміни в структурі ресурсів можуть бути здійснені як галуззю, так і окремими її фірмами. Фір­ма може змінити масштаби своїх виробничих потужностей; вона може встановити додаткове обладнання або залишити у своєму володінні меншу кількість обладнання, ніж передбачалося в табл. 6.2.
Галузь у цілому також може змінити свої масштаби: довгостроковий період є достатнім для того, щоб нові фірми змогли вступити в галузь, а існуючі — залишити її.
У довгостроковому періоді, як відомо, всі ресурси, отже, й усі витрати є змінними.
Уявімо, що невелике підприємство обробної промисловості спочатку розгорнуло мінімальні виробничі потужності, а потім завдяки успішній економічній діяльності, все більше розширювалося. Що ж відбуватиметься із середніми загальними витратами в процесі розширення підприємства?
Спочатку якийсь час розширення виробничих умов супроводжуватиметься зниженням середніх загальних витрат. Однак кінець кінцем уведення в дію все більших потужностей приведе до зростання АТС.

Рис. 6.9. Крива довгострокових середніх витрат:
п’ять можливих розмірів підприємства
На рис. 6.9 проілюстрована закономірність для п’яти різних розмірів підприємства. Крива АТС-1 показує динаміку середніх загальних витрат для найменшого із п’яти підприємств. Крива АТС-5 — для найбільшого. Співвідношення між цими п’ятьма кривими точно відповідає викладеному вище правилу.
Будівництво все більших підприємств вестиме до зниження середніх загальних витрат на виробництво одиниці продукції аж до досягнення розмірів третього підприємства. Однак за цією межею розширення виробничих потужностей означатиме підвищення мінімального рівня середніх загальних витрат, тобто зниження продуктивності.
Принципове значення мають перпендикулярні лінії до горизон­тальної осі. Вони показують ті обсяги виробництва, за яких фірмі потрібно змінити розмір підприємства, щоб забезпечити собі найменші витрати на виробництво одиниці продукції, що означає забезпечення найвищого рівня продуктивності.
На рис. 6.9 видно, що за будь-якого обсягу виробництва, меншого за 20 одиниць, максимальні витрати виробництва досягаються на першому підприємстві. Однак якщо обсяг продаж фірми перевищує 20 одиниць, але менше 30 одиниць, вона зможе досягти більш низьких витрат виробництва, тобто досягти більш високого рівня продуктивності збудувавши друге підприємство більших розмірів. Незважаючи на те, що в даному разі суми загаль­них витрат збільшаться, витрати виробництва одиниці продукції будуть нижчими, а рівень продуктивності, природно, буде вищим, ніж на першому підприємстві.
За будь-яких обсягів виробництва в проміжку від 30 до 50 одиниць найменші витрати виробництва продукції забезпечить підприємство 3.
За обсягу виробництва від 50 до 60 одиниць продукції для досягнення найвищого рівня продуктивності потрібно будувати підприємство 4. А за обсягу виробництва, який перевищує 60 одиниць, для досягнення тієї ж мети потрібно збудувати підприємство 5.
Спостерігаючи за цими змінами, можна сказати, що крива дов­гострокових АТС для окремої фірми складається із частин кривих короткострокових АТС відповідно до різних розмірів підприємств, які можуть бути збудовані.
Отже, зі сказаного випливає: кожна точка кривої довгострокових середніх загальних витрат (АТС) показує найменші витрати виробництва одиниці продукції (найвищий рівень продуктивності), за яких може бути забезпечений будь-який обсяг виробництва, якщо фірма мала у своєму розпорядженні досить часу для здійснення всіх необхідних змін у розмірах підприємства.
Криву довгострокових АТС фірми називають ще кривою вибору, або плановою кривою фірми.
Із практики відомо, що фактично в багатьох галузях кількість можливих розмірів підприємства абсолютно не обмежена. А це означає, що найменші зміни в обсязі продукції (в обсязі продажів) з часом підштовхують керівництво підприємства до необхідності зміни його розмірів.
Графічно це відображається в нескінченній кількості кривих короткострокових АТС (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Крива довгострокових середніх витрат
Найменші середні загальні витрати за всіх можливих обсягів виробництва показано у вигляді кривої довгострокових АТС.
Ця крива проходить по дотичній до нескінченного числа корот­кострових АТС, а не складається із суми їх частин, як це було показано на рис. 6.9. Потрібно також звернути увагу на те, що за винятком мінімальної точки кривої довгострокових АТС, криві короткострокових АТС дотикаються кривої довгострокових АТС не в своїх мінімальних точках. Поки крива догострокових АТС знижується, точки дотику розміщені лівіше мінімальних точок короткострокових АТС. І навпаки, коли крива довгострокових АТС починає підвищуватися, точки дотику знаходяться правіше мінімальних точок кривих короткострокових АТС.
Позитивний та негативний вплив масштабів виробництва на рівень продуктивності. Вище було показано, що послідовне збільшення розмірів підприємства впродовж якогось часу тягне за собою зниження середніх витрат на одиницю продукції. Але починаючи з певного моменту, все більші розміри підприємства означають підвищення середніх загальних витрат.
Чим пояснити цю закономірність? Чому, власне, крива довгострокових АТС має дугоподібну форму? Передусім необхідно підкреслити, що закон спадної віддачі в даному разі не може бути застосований, оскільки умовою його дії є незмінність кількості одного із виробничих ресурсів, що використовується, тоді як у довгостроковому періоді ми припускаємо, що змінюється кількість усіх ресурсів.
До того ж у нашому аналізі передбачається, що ціни на всі ресурси постійні. Дугоподібність кривої довгострокових середніх витрат економісти пояснюють позитивним та негативним ефектом збільшення масштабів виробництва, або ефектом масштабу.
Позитивний ефект масштабу. Позитивний ефект масштабу (ефект масового виробництва, або економія, зумовлена зростанням масштабів виробництва) виявляється в тому, що в міру зростання розмірів підприємства ціла низка чинників починає діяти в напрямку зниження середніх витрат виробництва, що означає зростання продуктивності, і крива довгострокових АТС у цьому разі приймає низхідну форму, що відображено на рис. 6.11а.
1. Спеціалізація праці. Підвищення рівня спеціалізації праці стає можливим в міру зростання розмірів підприємства.
Додаткове наймання, наприклад, робітників означає, що зав­дання між ними можуть бути поділені за принципом більшої однаковості в технологічному та операційному плані. Отже, замість того, щоб виконувати п’ять чи шість різних технологічних операцій у процесі виробництва, кожен робітник може отримати завдання, яке передбачає виконання двох, а то й одної технологічної операції.
Впродовж робочого дня робітник може бути зайнятий виконанням саме цієї однієї технологічної операції, яка найоптимальніше відповідає його кваліфікації.
На дрібних підприємствах кваліфіковані робітники нерідко витрачають до половини свого робочого часу на виконання зав­дань, які не вимагають ніякої кваліфікації. Це призводить до підвищення витрат виробництва, отже, й до зниження продуктивнос­ті. Поділ трудових операцій дозволяє робітникам набувати особливо багатого досвіду у виконанні конкретних завдань, які закріплені за ними.
«Майстер на всі руки», обтяжений п’ятьма чи шістьма різними завданнями, навряд чи зможе стати однаково досвідченим із кожного із них. Отримавши можливість зосередитись на виконанні одного спеціалізованого завдання, той самий робітник зможе працювати значно продуктивніше. І насамкінець, більш високий рівень спеціалізації праці виключає втрати часу на перехід робітника від одного робочого місця до іншого.
2. Спеціалізація управлінського персоналу. Більші масштаби виробництва дозволяють також краще використати працю спеціалістів з управління завдяки її більш глибокій спеціалізації. Керів­ник, здатний контролювати працю 20 робітників, буде використаний непродуктивно на дрібному підприємстві, яке має у своєму розпорядженні десять працівників. Виробничий персонал у цьому разі збільшений у два рази за незмінної величини витрат на утримання адміністративного апарату. До того ж дрібні фірми не спроможні використовувати працю спеціаліста-управлінця за прямим призначенням.
На дрібному підприємстві спеціаліст із проблем збуту можливо буде змушений розподіляти свій час між різними сферами управлінської діяльності, наприклад, маркетингом, управлінням трудовими та фінансовими ресурсами.
Розширення масштабів виробництва приведе до того, що спеціаліст з маркетингу зможе повністю присвятити себе контролю за збутом і розподілом продукції, тоді як для виконання інших управлінських функцій будуть залучені додатково відповідні спеціалісти. У результаті підвищиться продуктивність і знизяться витрати на виробництво одиниці продукції.
3. Ефективне використання капіталу. Дрібні фірми часто бувають неспроможними використовувати найбільш ефективно з технологічного погляду виробниче обладнання. Машини для виготовлення продукції можна придбати тільки в дуже великих і вкрай дорогих комплектах. Більше того, ефективне використання машинного обладнання вимагає виробництва великих розмірів. Отже, тільки великі виробники можуть дозволити собі придбати та ефективно експлуатувати високопродуктивне обладнання.
Наведемо приклад. В автомобілебудуванні найбільш ефективні методи виробництва передбачають використання робототехніки та найскладнішого обладнання для складальних ліній. Ефективна експлуатація цього обладнання може бути забезпечена тільки за обсягу виробництва від 200 тис. до 400 тис. автомобілів на рік. Як бачимо, дрібні виробники не спроможні не тільки придбати таке обладнання, а й високоефективно його використовувати, оскільки малі обсяги виробництва призводять до підвищення витрат на одиницю продукції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.