лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Комп’ютерна програма являє собою певну сукупність систематизованих даних чи команд, які, будучи введені в електро-обчислювальні машини, забезпечують їхнє функціонування.
База даних — це різноманітні матеріали, твори, взагалі сукупність будь-якої іншої інформації, які у систематизованому вигляді читає машина.
Топологія інтегральної мікросхеми — розташування на матеріальному носії зв’язаних між собою у певному порядку елементів інтегральної мікросхеми.
Суміжні права — це права, основою яких є авторське право, і вони виступають стосовно нього як похідні права.
Суміжні права утворюють групу нематеріальних об’єктів і поділяються на три види:

  • права виконавців;
  • права виробників фонограм;
  • права організацій мовлення.

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності — це всі результати розумової праці людей, які не ввійшли до складу об’єктів промислової власності, та об’єктів, що охороняються авторськими та су­міжними правами.

Раціоналізаторська пропозиція — це вдосконалення будь-яких техніко-технологічних систем, що ведуть до підвищення їхньої віддачі, поліпшення умов праці, приносить позитивний соціальний чи екологічний ефекти.
Ноу-хау — це неоприлюднені і незахищені юридично знання й досвід у різноманітних галузях людської діяльності (науково-технічній управлінській, виробничій, фінансовій, комерційні тощо), використання яких поліпшує функціонування відповідних систем, підвищує їх віддачу.
Комерційна таємниця — це будь-яка інформація, пов’язана з виробничо-комерційною діяльність підприємства, розголошення якої негативно впливає на його конкурентоспроможність, а відтак призводить до зниження продуктивності.

Нематеріальні активи. Щоб придбані або створені організацією нематеріальні ресурси забезпечували підвищення стабільної економічної віддачі, вони повинні бути юридично захищені. Юридичний захист нематеріальних ресурсів здійснюється за допомогою нематеріальних активів.

Нематеріальні активи — це нормативні документи, які захищають права фізичних та юридичних осіб щодо володіння ними різноманітних об’єктів інтелектуальної власності. Юридичний захист об’єктів інтелектуальної власності полягає в тому, що не дозволяється їх використання сторонніми фізичними та юридичними особами без згоди їх власника.
Кожному об’єкту інтелектуальної власності притаманна своя форма юридичного захисту. Так, права власника на винаходи, корисні моделі, промислові зразки захищаються патентами.
Патент — це державний документ, що засвідчує права його власника на певний об’єкт інтелектуальної власності.
Товарні знаки, зазначення походження товарів та фірмові найменування юридично захищаються шляхом їхньої державної реєстрації з видачею свідоцтва.
Авторські права на твори в галузі науки, літератури, мистецтва, на комп’ютерні програми та бази даних оприлюднюються та охороняються знаком, що розміщується на кожному примірнику опублікованого твору у вигляді латинської літери С у ко-
лі (a).
Овал: ТПрава на топологію інтегральної мікросхеми оприлюднюються таким знаком, як літера Т у колі (   ), датою початку права на використання топології та ідентифікаційної інформації.
Суміжні права виробників фонограм та їх виконавців можуть бути оприлюднені на всіх примірниках фонограм чи їх упаковках шляхом розміщення літери R у колі (a), прізвища особи, якій надані суміжні права, і року першої публікації фонограми.
Держава не надає правового захисту власникам раціоналізаторських пропозицій і ноу-хау. Тому захист їхніх прав здійснюється організацією.
Нематеріальні активи мають відповідну вартість, яка виступає у двох формах — інвентарній та ринковій. Інвентарна ціна використовується для інвентаризації, бухгалтерського обліку майна, а ринкова — для визначення платежів при користуванні майном. Нематеріальні активи використовуються, як правило, тривалий час і тому підлягають амортизації.
Система управління. Управління — це процес цілеспрямованого впливу на певну систему з метою її переведення в інший стан. Управління є складною інтеграційною системою, яка включає в себе такі функції, як вимірювання, аналіз, планування, організацію, мотивацію та контроль.
Вимірювання — це визначення за допомогою певних показників абсолютного чи відносного рівня параметрів системи.
Аналіз — це вивчення, дослідження й визначення на основі параметричних величин стану системи та її розвитку за різноманітними напрямами (організаційний, соціальний, економічний, екологічний, технічний тощо).
Планування — це обґрунтоване на основі даних аналізу встановлення на певних відрізках якогось часового періоду оператив­них, поточних та перспективних показників розвитку системи, на досягнення яких спрямовується необхідний ресурсний потенціал.
Організація — це практична реалізація сукупності адміністративних, соціально-економічних, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення запланованих показників розвитку системи.
Мотивація — це реалізація сукупності різноманітних спонукальних заходів, спрямованих на забезпечення свідомої зацікавленості кожного працівника в постійному досягненні оптимальних результатів своєї праці.
Контроль. Суть контролю полягає у безперервному порівнянні фактичних показників функціонування певної системи із запрограмованими показниками з метою в разі необхідності їх коригування.
Визначені вище функції управління на практиці реалізуються за допомогою певних його методів.
Методи управління можна розглядати як способи впливу на системи з метою досягнення запланованих результатів. Стосовно будь-якого контингенту працівників на практиці застосовують переважно такі методи управління:

  • економічні;
  • соціально-психологічні;
  • організаційні.

Економічні методи управління пов’язані із реалізацією економічних інтересів окремих працівників, всього персоналу підприємства. На практиці це виявляється в тому, що колектив підприємства, його окремі працівники у разі досягнення встановлених для них показників отримують певну матеріальну винагороду, переважно у грошовому виразі.
Соціально-психологічні методи управління спрямовані на підвищення соціального статусу працівників шляхом гуманізації праці, залучення їх до вирішення проблем виробничо-комер­ційної діяльності підприємства, створення нормального (оптимального) соціально-психологічного клімату в колективі, ознакою якого є відсутність конфліктних ситуацій, неприязних відносин між людьми, наявність ділового спілкування, спрямованого на підвищення віддачі функціонуючої системи.
Організаційні методи управління зводяться до викладеного в письмовій чи усній формах владними структурами адміністративного примусу підлеглих їм соціально-виробничих структур та окремих працівників, спрямованого на своєчасне та якісне виконання поставлених перед ними завдань.
У міжнародній практиці прийнято розрізняти американський та японський стилі управління.
Американський стиль управління передбачає одержання максимального розміру прибутку на інвестований капітал шляхом підвищення продуктивності за рахунок технологічних і людського чинників. Щоб досягти цих цілей, хід виконання виробничих завдань працівників, з одного боку, жорстко контролюється, а з іншого — гнучко стимулюється грошовою винагородою.
Японський стиль управління розглядає людей як цінне й найголовніше надбання для досягнення цілей компанії. Ось чому цілі працівників і компанії розглядаються як тотожні, органічно єдині цілі. В умовах японського стилю управління застосовується децентралізована система прийняття рішень, викладених переважно в усній формі.
Організація праці. Організація праці — це таке поєднання в трудовому процесі діяльності працівників із засобами виробництва, яке забезпечує високопродуктивне використання всіх задіяних у ньому виробничих ресурсів і при цьому негативно не впливає на здоров’я людей.
Високий рівень організації праці в будь-який ланці економіки досягається за рахунок раціонального використання основних фондів і виробничих потужностей, сировини, матеріалів, енергії, живої праці, створення найліпших виробничих умов, які негативно не впливають на здоров’я людей, сприяють їх розвитку як особистостей, що позитивно впливає на їхню трудову віддачу.
Організація виробництва. Організація виробництва — це система, яка передбачає високопродуктивне використання працівниками всіх необхідних ресурсів — землі, капіталу, інформації, часу для створення певних видів продукції, що користується платоспроможним попитом у споживачів.
Виробництво поділяють на три типи: одиничне, серійне, масове.
Одиничне виробництво передбачає виготовлення різноманітних виробів в одному або у двох-трьох екземплярах, які в сукупності представляють широку номенклатуру продукції.
Серійне виробництво характеризується виготовлення серії (партії) однакових виробів через певні відрізки часу.
Кількість виробів, які одночасно запускаються в роботу для їх складання, називається розміром серії, а кількість деталей, які одночасно спрямовуються на обробку, називається розміром партії. У процесі серійного виробництва на кожному робочому місці виконується по черзі кілька технологічних операцій, що є ознакою певного рівня спеціалізації праці.
Залежно від розміру серії розрізняють великосерійне, середньосерійне та дрібносерійне виробництво. В умовах серійного виробництва за рахунок спеціалізації праці досягається більш високий рівень продуктивності порівняно з одиничним виробництвом.
Масове виробництво. В умовах даного типу виробництва виготовляється, як правило, один вид виробів упродовж значного відрізку часу. Масове виробництво серед усіх його типів характеризується найвищими темпами зростання продуктивності, оскільки йому притаманний максимальний рівень спеціалізації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.