лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент продуктивності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2

Соціально-організаційні («м’які»)
чинники продуктивності

Персонал. Персонал — це певна кількість людей, які виконують свої професійні та функціональні обов’язки, забезпечуючи продуктивну діяльність організації.
Згідно з Класифікатором професій працівники підприємств за професійними ознаками поділяються так: «керівники, «професіонали», «фахівці», «технічні службовці», «робітники».
Керівники. До професійної групи «керівники» відносять керівників первинних підрозділів, структурних підрозділів вищого рівня, керівників підприємств незалежно від форм власності й видів діяльності.
Професіонали. До професійної групи «професіонали» відносять професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, ме­дичних чи гуманітарних наук.
Завдання професіоналів полягає у збільшенні наявного обсягу знань, у розробленні та застосуванні певних концепцій, теорій і мето­дів для вирішення постійно існуючих у суспільстві й країні проблем.
Професіонали залежно від складності завдань та обов’язків повинні мати певну кваліфікацію, яка підтверджена:

 • дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста чи магістра;
 • дипломом про присудження вищого ступеня:
 • кандидата наук;
 • доктора наук;
 • атестатом про затвердження вченого звання:
 • старшого наукового співробітника;
 • доцента;
 • професора.

Фахівці. До професійної групи «фахівці» відносять працівників, які мають високий рівень знань в одній або в кількох галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук. Професійні зав­дання та обов’язки фахівців полягають у виконанні спеціальних робіт з використанням знань відповідних наук.
Фахівці повинні мати кваліфікацію, яка підтверджується дипломом чи якимось іншим документом, а саме:

 • молодшого спеціаліста;
 • бакалавра;
 • спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, аспірантуру, клінічну ординатуру тощо);
 • спеціаліста, виконання професійних обов’язків якого пов’я­зані з керуванням складними технічними комплексами або їх обслуговуванням.

Технічні службовці. Професія технічних службовців передбачає набуття ними відповідних знань у такому обсязі, який буде достатній для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні обов’язки технічних службовців зводяться до виконання секретарських функцій, роботи на комп’ютерах, запису та опрацювання цифрових даних, виконання операцій з грошового обігу, надання довідок, реєстрації чи передачі інформації тощо.
Технічні службовці повинні мати загальну середню та професійну освіту або загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві.
Робітники сфери торгівлі та побутових послуг. Працівники, що належать до цієї професійної групи, повинні мати відповідні знання, що дозволяють їм надавати різноманітні побутові послуги або займатись торгівлею в крамницях чи на ринках. Ці працівники виконують свої професійні завдання, що пов’язані з поїздками, побутовим обслуговуванням, харчуванням, охороною, під­триманням правопорядку тощо.
Практично всі працівники цієї професії повинні мати повну загальну середню освіту та професійну освіту або повну загальну серед­ню освіту та професійну підготовку, отриману на виробництві.
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства. Працівники цієї професії повинні мати знання, що дозволяють продуктивно працювати в сільськогосподарському виробництві, лісовому господарстві, у галузях риборозведення та рибного промислу. Завдання та обов’язки робітників цієї професії повинні бути спрямовані на вирощування врожаю, розведення тварин, добування риби чи її розведення, збереження та експлуатацію лісів, реалізацію продукції фізичним та юридичним особам.
Робітники цієї професії повинні мати повну загальну та професійну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку, отриману на виробництві.
Кваліфіковані робітники маломеханізованої праці. Робітники цієї професії повинні мати знання, що дозволяють їм здійснювати вибір способів використання матеріалів та інструментів, необхідних технологічних операцій та стадій робочого процесу. Робітники цієї професії, як правило, займаються видобутком корисних копалин, будівництвом чи виробленням різної продукції, використовуючи різноманітний інструмент.
Робітники цієї професії повинні мати повну загальну середню та професійну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку, одержану на виробництві. Праця робітників цієї професії пов’язана з виконанням робіт середньої кваліфікації.
Оператори та складальники устаткування й машин. Працівники цієї професії повинні мати знання, необхідні для складання машин і устаткування та їх експлуатації. Їхня праця застосовується в процесі розроблення корисних копалин, виробництва продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, складання виробів із деталей чи вузлів.
Робітники цієї професії повинні мати повну загальну середню та професійну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку, отриману на виробництві.
Найпростіші професії. Робітники найпростіших професій, як правило, мають знання, які дозволяють виконувати їм прості виробничі завдання, застосовуючи для цього ручні інструменти, а прикладаючи в окремих випадах значні фізичні зусилля. Виконання професійних завдань цих працівників пов’я­зано з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.
Наявна середня освіта та мінімальна професійна підготовка достатні для виконання своїх професійних обов’язків.
Нематеріальні ресурси та активи. Нематеріальні ресурси є результатом творчої діяльності персоналу. Вони виступають у різ­номанітних формах і їх практичне застосування сприяє підвищенню продуктивності та прибутковості організації. Нематеріальні ресурси на практиці поділяються на різні об’єкти інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність виступає у формі юридичної категорії, за допомогою якої:

 • визначаються кінцеві результати інтелектуальної діяльності людей у галузі науки, техніки, мистецтва тощо;
 • юридично оформляється авторство означених результатів за відповідними суб’єктами інтелектуальної діяльності;
 • встановлюються і закріплюються на юридичній основі майнові та немайнові права творців інтелектуальних продуктів.

Об’єкти інтелектуальної власності класифікуються так:
1) об’єкти промислової власності;
2) об’єкти, що охороняються авторським правом і суміжними правами;
3) нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Кожна із груп означених вище об’єктів інтелектуальної власності має свої складові.
Перша група — об’єкти промислової власності — включає в себе:

 • винаходи;
 • корисні моделі;
 • промислові зразки;
 • знаки для товарів і послуг;
 • зазначення походження товару;
 • фірмове найменування;
 • способи захисту від недобросовісної конкуренції.

Друга група — об’єкти, що охороняються авторськими правами і суміжними правами, — включає:

 • твори в галузі науки, літератури та мистецтва;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • топології інтегральних мікросхем;
 • права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Третя група — нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності — включає:

 • раціоналізаторські пропозиції;
 • ноу-хау;
 • комерційні таємниці.

Винахід — це позитивний результат інтелектуальної праці людей у будь-якій техніко-технологічній галузі.
Основними видами продуктів винаходів можуть бути:

 • машини, механізми, прилади;
 • індивідуальні хімічні сполуки, композиції (розчини, сплави тощо), продукти ядерного перетворення, які мають певні кількісні та якісні параметри;
 • штам мікроорганізму (чиста культура мікроорганізму, що виділена із якогось середовища), мікроскопічні гриби, віруси, фаги (пожирачі бактерій та вірусів), соматичні клітини (чутливі, рух­ливі) рослин і тварин.

Новим винахід визнається тоді, коли він перевершує параметри існуючих видів інтелектуальних продуктів.
Корисна модель — інтелектуальний продукт розумової праці людини, який матеріалізується у вигляді машин, механізмів, приладів або їх окремих частин.
Промисловий зразок — це якісно новий результат інтелектуаль­ної діяльності людей в галузі художньо-конструкторського оформлення зовнішнього вигляду промислового виробу. Промислові зразки призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб споживачів.
Товарні знаки та знаки обслуговування (українським законодавством визначаються як знаки для товарів і послуг) — це оригінальні позначки, зображені на товарах і послугах, що призначені для вирізнення одновидової продукції одних виробників від інших.
Зазначення походження товару як об’єкт промислової власності поділяється на два види: просте і кваліфіковане.
Просте зазначення походження товару — це будь-яке його позначення у вигляді слів чи якогось іншого зображення, що прямо чи опосередковано вказує на певний географічний регіон його походження — країну, її якусь місцевість чи населений пункт.
Кваліфіковане зазначення походження товару вказує на його особливі властивості, які прямо чи побічно пов’язані з географічним місцем його виготовлення.
Фірмове найменування — це оригінальне та незмінне в часі, непов’язане з виробництвом товарів чи послуг позначення фірми.
Недобросовісна конкуренція — це така поведінка конкурента, яка не сумісна з правилами чесного ведення бізнесових справ, встановленими законодавчими та нормативними документами.
Об’єкти, що охороняються авторським правом та суміжними правами. Усі оприлюднені та неоприлюднені в галузі науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, достоїнства, обсягу, мети (освіта, інформація, пропаганда тощо), котрі існують у письмовій (рукопис, машинопис, нестійкий запис тощо), усній (оприлюднені виступи, лекції, промови, проповіді тощо), образотворчій (ілюстрації, картини, схеми, кіно, відео, фотокадри тощо), об’ємно-просторовій (скульптури, моделі, архітектурні форми тощо) формах відносять до об’єктів інтелектуальної власності, що охороняються авторським правом.
Авторське право поширюється також на комп’ютерні програми, бази даних, топології інтегральних схем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.