лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО»

3.1. Контроль рівня знань студентів
Організаційною складовою навчального процесу є контроль рівня знань студентів. Контроль дає змогу вимірювати й оцінювати здобуті студентами у процесі навчання знання, вміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.
Під час вивчення дисципліни «Підприємництво» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно взаємозв’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їхніх знань.
3.2. Поточний і проміжний контроль
Викладання дисципліни передбачено для всіх форм навчання — денної, вечірньої та заочної. З погляду на різну структуру навчального плану для студентів різних форм навчання (навчальним планом для заочної форми не передбачено практичних занять) оцінювання знань студентів має свою специфіку.
У разі денної та вечірньої форм навчання поточний контроль здійснюється під час семінарських і практичних занять, у процесі розгляду програмних питань, оцінювання виконаних індивідуальних завдань.
Основними формами поточного контролю є обговорення актуальних питань дисципліни на семінарських заняттях (виступи студентів), аналіз ситуаційних вправ та кейсів, виконання домаш­ніх індивідуальних завдань (підготовка рефератів, доповідей тощо), а також експрес-тестування. Матеріали для зазначених форм контролю за кожною темою містяться в розділі 2 цього навчального посібника. Викладач може змінювати зміст завдань і формулювання тестових питань для поточного контролю.
Проміжний контроль проводиться у формі письмових контрольних робіт за окремими частинами (модулями) дисципліни. Протягом семестру модульний контроль проводиться двічі.
Написання контрольної роботи є обов’язковим для кожного студента. Завдання для контрольних робіт добираються з теоретичних питань і тестів, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.
3.3. Підсумковий контроль
Підсумковий (семестровий) контроль знань студентів із дисципліни «Підприємництво» проводиться після закінчення її вивчення у формі заліку.
Для денної і вечірньої форм навчання знання студентів оцінюються у формі семестрового заліку виключно за результатами їхньої поточної успішності під час практичних та семінарських занять.
Для заочної форми навчання семестровий залік проводиться у письмовій формі.
3.4. Умови та порядок складання заліку
Для отримання семестрового заліку студент денної та вечірньої форм навчання повинен упродовж семестру набрати від
20 до 40 балів, виконавши таке:

 • відвідати не менш ніж 70 % семінарських і практичних занять — 5 балів;
 • отримати не менш як три позитивні оцінки за усні відповіді за програмою дисципліни (середньозважена оцінка має становити не менш як 4 бали) — 5 балів;
 • брати активну участь у проведенні ділових ігор, складанні поточних тестових завдань, підготовці рефератів (середньозважена оцінка має становити не менш як 3,5 бала) — 5 балів;
 • підготувати та презентувати доповідь за вільно обраною та узгодженою з викладачем темою (типові теми доповідей подано в додатку А) — 5 балів;
 • двічі скласти модульний контроль, отримавши щоразу:

5 балів — коли модуль виконано на оцінку «3»;
10 балів — коли модуль виконано на оцінку «4» або «5».
Якщо студент за підсумками семестру набрав 20 і більше балів — залік вважається складеним.
Якщо впродовж семестру студент отримав менш як 20 балів із даної дисципліни, залік вважається не складеним.
У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктив­них причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття в час та порядку, які визначить викладач.
Для отримання семестрового заліку студент заочної форми навчання повинен під час екзаменаційної сесії скласти семестровий залік у письмовій формі. Залік вважається складеним, якщо студент набрав не менш як 20 балів у результаті письмового складання семестрового заліку.
Структура модульного завдання складається з двох програмних питань та тестового завдання.
Перше питання теоретичного характеру оцінюється так:

 • 10 балів — за повну та розгорнуту відповідь;
 • 5 балів — за неповну відповідь;
 • 0 балів — за недостатнього рівня відповіді.

Друге питання методичного характеру оцінюється так:

 • 20 балів — за повну та розгорнуту відповідь;
 • 10 балів — за неповну відповідь;
 • 0 балів — за недостатнього рівня відповіді.

Тестове завдання оцінюється так:

 • 10 балів — якщо частка правильних відповідей становить не менш як 85 %;
 • 5 балів — якщо частка правильних відповідей становить від 50 до 85 %;
 • 0 балів — якщо частка правильних відповідей становить менш як 50 %.


ДОДАТКИ
Додаток А
Теми, пропоновані для доповідей студентів

  • Підприємництво в стратегії ринкової трансформації економіки України.
  • Підприємництво та його роль у формуванні ринкової економіки.
  • Параметри формування належного підприємницького середовища в Україні.
  • Зовнішньоекономічна діяльність малих підприємницьких структур за умов глобалізації.
  • Організаційні структури бізнесу в Україні, їхні переваги та недоліки.
  • Особливості функціонування франчайзингових підприємницьких структур в Україні.
  • Форми співпраці малих та великих підприємницьких структур.
  • Фактори активізації підприємницьких структур.
  • Сутність державної політики підтримки малого підприємництва та його об’єктивна необхідність.
  • Система державного регулювання та підтримки малого підприємництва в зарубіжних країнах.
  • Аналітичне оцінювання стану й тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні.
  • Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні.
  • Шляхи подолання проблем розвитку й діяльності малих підприємств.
  • Місце і роль спільних підприємств у розвитку міжнародного бізнесу.
  • Державна підтримка малого підприємництва: світовий досвід і Україна.
  • Проблеми та особливості тіньового підприємництва в Україні.
  • Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності.
  • Структурні характеристики розвитку сектору малого бізнесу в Україні.
  • Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні.
  • Форми та методи державного регулювання підприємництва.
  • Пріоритетні напрямки розвитку підприємництва в Україні.
  • Структура, стан та особливості розвитку підприємництва на регіональному ринку.
  • Вплив сукупності факторів на формування та розвиток підприємництва.
  • Напрямки активізації підприємницької діяльності у процесі становлення ринкової моделі господарювання.
  • Культура та ділова етика в підприємництві.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.