лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 9.3

ПЕРЕЛІК ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ з/п

Форма
статистичної
звітності

Назва форми статистичної
звітності

Примітка

1

№ 1

Баланс
 

2

№ 2

Звіт про фінансові результати

 

3

№ 3

Звіт про рух грошових потоків

 

4

№ 4

Звіт про власний капітал

 

5

№ 1-К (пром)

Бланк обстеження ділової активності промислового підприємства

 

6

№ 1-П
(річна)

Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без податку на додану вартість і акцизного збору

Підприємства лісозаготівельної, молочної і маслоробної, м’ясної і рибної промисловості, споживчої кооперації і побутового обслуговування населення користуються спеціалізовани­ми річними формами

7

№ 1-П
(термінова)

Те саме

Термінова місячна, квартальна

8

№ 2-ПВ

Середньооблікова чисельність промислово-виробни­чого персоналу та фонд оплати праці

 

9

№ 5-С

Собівартість виробленої продукції

 

10

№ 6

Рентабельність окремих видів продукції

Квартальна

11

№ 11-ОФ

Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)

 

12

№ 22

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств (об’єднань)

 

13

№ БП

Баланс виробничих потужностей

 

9.3. План семінарського заняття

 1. Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємництва.
 2. Порядок формування та обчислення показників ефективності підприємницької діяльності.
 3. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

Питання для самостійної роботи

 1. Що ви розумієте під комплексним оцінюванням результатів підприємницької діяльності?
 2. У чому полягають особливості оцінки ефективності діяльності позавиробничих підприємницьких структур?

Література

 1. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Галицькі контракти. — 2000. — № 34.
 2. Дмитрієва Н. А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівнях // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 3. Ковалев А. и др. Анализ финансового состояния предприятия. — М., 1999.
 4. Крейнина М. И. Финансовое состояние предприятия: методы оценки. — М., 1997.
 5. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2001.
 6. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
 7. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2000.
 8. Редькин А. С. и др. Анализ трудового потенциала предприятия. — К.: Либідь, 1993.
 9. Шершнев А. А. и др. Методы оценки экономической эффективности ресурсов и затрат в условиях рыночной экономики. — Кривой Рог: Минерал, 1997.

9.4. Тести для перевірки знань
1. Об’єктами аналітичного оцінювання ефективності підприємницької діяльності є:
а) організаційно-технічний рівень виробництва;
б) використання основних фондів;
в) досягнутий рівень продуктивності праці;
г) прибутковість і рентабельність;
д) фінансовий стан і його стійкість;
е) усі відповіді правильні.
2. Аналіз причин динамічних змін показників діяльності підприємства охоплює:
а) визначення й групування чинників, що впливають на діяльність підприємства;
б) елімінування впливу чинників, що не залежать від об’єкта аналізу;
в) оцінювання збитків, зумовлених дією негативних чинників;
г) виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльності;
д) висновки з результатів аналізу;
е) усі відповіді правильні.
3. До основних методів фінансового аналізу діяльності підприємства належать:
а) горизонтальний;
б) вертикальний;
в) порівняльний;
г) факторний;
д) аналіз відносних показників;
е) усі відповіді правильні.
4. Зовнішній фінансовий аналіз, що його здійснюють партнери підприємства, охоплює:
а) аналіз абсолютних показників прибутку підприємства;
б) аналіз відносних показників рентабельності;
в) аналіз фінансового стану, ринкової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;
г) аналіз ефективності використання основних фондів підприємства;
д) аналіз ефективності використання власних і позичкових коштів;
е) усі відповіді правильні.
5. Основні чинники, що визначають розмір балансового прибутку від основної діяльності, такі:
а) обсяг реалізації в натуральному та вартісному вираженні;
б) собівартість реалізованої продукції;
в) рівень продуктивності праці;
г) структура продукції, що реалізується;
д) ціни на товари і послуги;
е) усі відповіді правильні.
6. До узагальнюючих показників ефективності виробництва належать:
а) продуктивність праці;
б) витрати на 1 грн реалізованої продукції;
в) виторг від реалізації (без ПДВ);
г) фондовіддача;
д) прибутковість власного капіталу;
е) усі відповіді хибні.
7. До показників ефективності використання персоналу належать:
а) частка управлінського персоналу в загальній його чисельності;
б) частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці;
в) темпи зростання продуктивності праці;
г) зарплатомісткість одиниці продукції;
д) трудомісткість одиниці продукції;
е) усі відповіді правильні.
8. Показники ефективності використання матеріально-техніч­них ресурсів такі:
а) коефіцієнт використання основних видів матеріалів;
б) фондовіддача (за обсягом продукції чи послуг);
в) рентабельність основних фондів;
г) фондомісткість одиниці продукції;
д) матеріаломісткість одиниці продукції;
е) усі відповіді правильні.
9. До показників оцінки фінансового стану підприємства належать:
а) прибутковість власного капіталу;
б) прибутковість усіх активів;
в) коефіцієнт платоспроможності;
г) коефіцієнт оборотності оборотних активів;
д) усі відповіді правильні.
10. Показники, що характеризують стан акціонерного капіталу, такі:
а) прибутковість однієї акції;
б) коефіцієнт «ціна — дохід»;
в) показник валової прибутковості продажу;
г) співвідношення ринкової і балансової ціни акцій;
д) термін окупності капітальних вкладень;
е) усі відповіді правильні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.