лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 9.2

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Коментар

1. Узагальнюючі показники результатів господарювання

1.1

Рівень задоволення потреб ринку

Із.п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт.п із визначеним у процесі маркетингового дослідження ймовірним попитом ринку Оп.р

1.2

Валовий прибуток
Чистий прибуток

Пв
Пч

Важливі фінансово-еко­номічні показники, що відбивають одну з численних цілей будь-якої підприємницької діяльності

1.3

Коефіцієнт зростання валового прибутку
Коефіцієнт зростання чистого прибутку

Абсолютна величина ва­лового прибутку лише обмежено характеризує фінансову результативність підприємництва. Останню краще відбиває Кв.п, який визначається порівнянням фактичного та запланова­ного значень Пв

1.4

Рентабельність виробництва

Для визначення Рв потрібно порівняти отриманий валовий (краще чистий) прибуток Пв/ч із сумою основних фондів Осф та матеріальних оборотних фондів ОбФ

1.5

Рентабельність виробів

Рентабельність окремих виробів обчислюється як співвідношення валового прибутку Пв і собівартості товарної продукції Ст.п

2. Показники ефективності використання трудових ресурсів (праці)

2.1

Продуктивність праці

Вп = Вт.п / Чп

Визначають діленням обсягу товарної продук­ції Вт.п на загальну кількість персоналу Чп

2.2

Трудомісткість продукції

Тм = Чп / Вт.п

Продовження табл. 9.2


№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Коментар

2.3

Зарплатомісткість продукції

ЗМп = Фз.п / Вт.п

Один із витратних показників, що потребує ретельного регулювання у процесі підприємницької діяльності.
Варто розраховувати також обернений показник — зарплатовіддачу ЗПв, тобто обсяг виготовленої і реалізова­ної продукції на одну грошову одиницю заробітної плати

3. Показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів

3.1

Фондовіддача за обсягом продукції

ФВ? = Вт.п / ОсФ

Визначають як відношення обсягу товарної продукції Вт.п до величини основних фондів ОсФ

3.2

Фондовіддача за прибутком (рентабельність основних фондів)

ФВ" = Пв / ОсФ

Обчислюється за аналогічною формулою з тією різницею, що в чисельнику замість обсягу товарної продукції беруть значення валового прибутку Пв

3.3

Матеріаломісткість продукції

ММп = МОбФ / Вт.п

Загальну величину матеріальних витрат або матеріальної частини оборотних фондів МОбФ ділять на обсяг виготовленої і реалізованої продукції Вт.п

4. Рівень поточних витрат на виробництво
і реалізацію продукції (надання послуг)

4.1

Поточні витрати на одиницю товарної про­дукції

ПВ = Ст.п / Вт.п

Розраховують діленням собівартості товарної продукції Ст.п на загальний її обсяг у звітному періоді

4.2

Коефіцієнт співвідношення постійних та змінних витрат

Кс.в = Вп / Вз

Вп — сума постійних витрат;
Вз — сума змінних витрат

4.3

Рівень змінних витрат

Рз.в = Вз / ОР

Вз — сума змінних витрат;
ОР — обсяг реалізації продукції

Продовження табл. 9.2


№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Коментар

5. Показники ефективності використання фінансових коштів
та віддачі довгострокових капітальних вкладень
(показники прибутковості)

5.1

Прибутковість власного капіталу

Пч — чистий прибуток;
Квл — розмір власного капіталу.
Розмір власного капіталу береться за даними балансу і дорівнює сумі активів за мінусом усіх боргових зобов’язань. Отже, цей показник є особливо важливим для акціонерів, оскільки характеризує рівень ефективності використання вкладених ними грошей (на придбання акцій). Він також є основним критерієм у разі оцінювання рівня котирування на фондовій біржі акцій підприємства

5.2

Прибутковість усіх активів

Показник Кп.а є співвідношенням чистого прибутку Пч та фіксованих і поточних активів Аф.п.
Цей показник вимірює ефективність використання всіх активів (фіксованих і поточних), які є у власності підприємства. Він показує, який прибуток має підприємство в розрахунку на одну грошову одиницю активів

5.3

Валова прибутковість продажу

Цей показник характеризує відношення валового прибутку Пв до загальної суми продажу Вт.п, тобто відносний розмір валового прибутку, отримуваного підприємством, у розрахунку на одну грошову одиницю реалізованої продукції (ото­тожнення обсягу продажу з призначеним для реалізації обсягом товарної продукції є цілком припустимим)

5.4

Тривалість обороту обо­ротних коштів (у днях)

ТОо.к = ОК / Од

ОК — середній залишок оборотних коштів у періоді, що аналізується;
Од — сума обороту з реалізації за день

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.