лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Після вивчення першого питання теми у студента має сформуватися чітке уявлення про основні етапи, об’єкти та методи комплексного економічного аналізу й оцінювання ефективності результатів господарської діяльності підприємства (табл. 9.1).
Друге питання теми присвячене формуванню та обчисленню системи показників ефективності підприємницької діяльності. Вивчаючи це питання, необхідно пам’ятати, що підприємництво може здійснюватися в різних сферах (виробничій та невиробничій) і функціонально різнонапрямлених видах діяльності трудових колек­тивів. З огляду на це потрібно виокремлювати відповідні системи показників, що характеризують ефективність (результативність):

  • виробничо-господарської та бізнесово-фінансової діяльності (для виробничої сфери);
  • підприємницької діяльності для невиробничої та інших сфер діяльності.

Отже, ефективність підприємництва знаходить своє вираження у взаємозв’язаній системі показників, що характеризують ефек­тивність використання основних елементів виробництва.
Повне уявлення про комплексне оцінювання ефективності підприємництва можна дістати лише після ознайомлення з порядком формування таких груп показників, як узагальнюючі економічні показники; показники ефективності використання трудових ресурсів (праці); показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів; показники ефективності використання фінансових ресурсів.
Для кращого засвоєння матеріалу в табл. 9.2 наведено систему основних показників оцінки ефективності підприємницької діяльності та методику їх розрахунку.
Не можна залишати поза увагою й бізнес в інших сферах, насамперед бізнес, здійснюваний поза виробничими підприємницькими утвореннями. Загальний бізнесовий успіх підприємництва залежить від ефективності не лише виробництва, а й інших видів і форм діяльності. Передусім це стосується просування товарів до споживачів, тобто прямого посередництва та товарного обігу, результативності надання послуг тощо. Тому під час розгляду цього питання варто звернути увагу на систему показників і особливості аналітичної оцінки ефективності будь-якої діяльності невиробничого характеру, а також на певні особливості щодо визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств [6].
Щоб оцінити ефективність підприємницької діяльності, необхідно скористатися системою показників, які піддаються звіту та аналізу і в комплексі можуть характеризувати ефективність використання підприємницького потенціалу. У такому разі можна говорити про виконання основного завдання аналізу (оцінювання), яке полягає в передбаченні напрямів розвитку підприємства та отриманні відповідей на стратегічні для нього запитання:

  • Де підприємство перебуває тепер?
  • Куди підприємство рухається?
  • Як підприємство збирається досягнути запланованого?

Відповіді на ці питання мають знайти відображення в аналітичній записці. У зв’язку з цим теоретичне засвоєння матеріалу має бути підкріплене набуттям практичних навичок щодо формулювання аналітичних висновків.
У аналітичній записці подаються:

  • опис-характеристика змін показників діяльності оцінюваного підприємства за певний період (місяць, квартал, рік);
  • чітко сформульовані висновки, що базуються на результатах проведеного економічного аналізу;
  • перелік виявлених у процесі аналітичного оцінювання резер­вів підвищення ефективності підприємницької діяльності;
  • обґрунтовані пропозиції щодо практичного використання виявлених резервів у найближчій перспективі господарювання.

Джерелами інформації для оцінювання результатів підприємницької діяльності є, насамперед, форми статистичної звітності, наведені в табл. 9.3, а також плани і звіти про результати різних напрямків господарської діяльності, дані оперативного статистич­ного та бухгалтерського обліку, результати опитувань і спостережень на робочих місцях, інша оперативна документація.
Збираючи та опрацьовуючи матеріал, необхідно з’ясувати якомога більше нового з практики господарювання в даній конкретній галузі, передовий сучасний досвід тощо.
З урахуванням цих моментів обґрунтовуються конкретні заходи з підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємства.
9.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми
Таблиця 9.1

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ)

1

Складання плану економіч­ного аналізу

Визначення теми аналізу і напрямків використання його результатів

Розробка програми і календарного плану, розподіл роботи між виконавцями

Визначення джерел інформації

Розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок тощо

2

Підготовка матеріалів для аналізу

Збирання інформації та визначення додат­кових джерел їх отримання

Перевірка вірогідності інформації

Аналітична обробка інформації

3

Попереднє оцінювання
результатів аналізу

Загальна характеристика фірми

Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з іншими подібними підприємствами

4

Аналіз причин динамічних змін показників діяльності

Визначення і групування чинників, що впливають на діяльність фірми

Виявлення зв’язків і залежності між окремими чинниками

Елімінування впливу чинників, що не залежать від об’єкта аналізу

Вимірювання впливу чинників

Оцінювання збитків, зумовлених дією негативних чинників

Виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльності

5

Остаточне оцінювання
результатів аналізу

Висновки з результатів аналізу

Пропозиції для підвищення ефективності діяльності фірми

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.