лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.3. План семінарського заняття

 1. Характеристика та організація підприємницького успіху.
 2. Професійна культура бізнесової діяльності.
 3. Основи підприємницького діловодства.
 4. Складові ділової етики підприємця.

Питання для самостійної роботи

 1. Які особисті вади, що перешкоджають досягненню підприємницького успіху, ви виділили б у першу чергу?
 2. Як ви розумієте вислів: «Успіх, що приносить шкоду іншим, є невдачею»?
 3. Дайте коротку аналітичну оцінку загалу вітчизняних підприємців.

Література

 1. Венедиктова В. И. О деловой этике и этикете. — М., 1994.
 2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. — К., 1994.
 3. Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнесмена. — К., 1992.
 4. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям / Под ред. В. Е. Хруцкого. — М., 1992.
 5. Как стать предприимчивым и богатым. Из американских рецептов. — М., 1991.
 6. Кузин Ф. А. Имидж бизнесмена. — М.: Ось-89, 1996.
 7. Солоп А. С. Тайны бизнеса. — К.: УФИМБ, 1997.
 8. Скотт Д. Г. Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе. — К.: Внешторгиздат, 1992.
 9. Томилов В. В. Культура предпринимательства: Учебник. — СПб., 2000.
 10. Урчукин В. Десять заповедей предпринимателя. — К.: Укрзакордонвизасервис, 1992.
 11. Хоейр В. Как делать бизнес в Европе. — М.: Прогресс, 1990.
 12. Хизрич Р. и др. Предприниматель и предпринимательство. — М.: Прогресс — Университет, 1991.

8.4. Тести для перевірки знань
1. До складників підприємницького успіху належать:
а) створення нових робочих місць;
б) власне почуття комфорту;
в) практична реалізація власної ідеї;
г) отримання якомога більшої кількості грошей;
д) недопущення банкрутства своєї фірми;
е) усі відповіді правильні.
2. Найбільш важливі ділові якості особистості підприємця такі:
а) постійна готовність до господарського ризику;
б) надмірна впевненість;
в) упертість і наполегливість у досягненні поставленої мети;
г) рішучість та цілеспрямованість у діяльності;
д) несприйняття чужих думок і пропозицій;
е) усі відповіді правильні.
3. До основних правил поведінки у сфері бізнесу належать:
а) чесність і законослухняність підприємця;
б) забезпечення високої якості та технічного рівня своєї продукції;
в) забезпечення безпеки праці для працівників;
г) порядність у відносинах із постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі;
д) комерційний склад розуму;
е) усі відповіді правильні.
4. Усталені етичні норми бізнесу такі:
а) підвищення продуктивності та збільшення прибутку не повинні досягатися за рахунок завдання шкоди довкіллю;
б) конкуренція має здійснюватися чесно;
в) техніка має слугувати людям, а не навпаки;
г) морально-етичні норми поведінки завжди мають перевагу перед економічними інтересами;
д) усі відповіді правильні.
5. До основних складових ділової етики підприємця належать:
а) етика ведення телефонних розмов;
б) етика службового листування;
в) етикет привітання, представлення, прийомів і переговорів;
г) етичні норми щодо реклами;
д) усі відповіді правильні.

Тема 9. Аналітичне оцінювання ефективності
підприємницької діяльності

9.1. Методичні поради до вивчення теми
Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. Тому цю тему потрібно вважати ключовою. Справді, ефективність підприємництва є інтегруючою економічною категорією, яка відбиває кінцеві результати використання засобів, предметів праці та робочої сили з метою одержання кінцевого результату протягом певного проміжку часу.
У країнах із розвиненою економікою, визначаючи результати підприємництва, використовують термін «продуктивність системи виробництва», тобто йдеться про ефективне використання праці, капіталу, матеріалів, землі, інформації, енергії під час виробництва товарів і надання послуг. Отже, ефективність виробництва і продуктивність системи — це синоніми, що відбивають одні й ті самі результати підприємницької діяльності.
Сутнісна характеристика ефективності підприємництва (продуктивності системи) згідно із загальною методологією її визначення набирає такої формалізованої форми:
Ефективність (продуктивність) =
= Результати (ефект) / Ресурси (витрати).
Аналітична оцінка ефективності підприємницької діяльності (бізнесу) має спиратися на відповідну методичну основу. Проте в Україні не існує офіційної та загальновизнаної методики комплекс­ного оцінювання результатів здійснення різних видів (типів) підприємницької діяльності. Натомість можна орієнтуватися на розробки вчених-економістів [1; 5; 6; 8; 9].
Починаючи вивчення програмних питань теми, потрібно передусім чітко усвідомити, що оцінка результативності підприємницької діяльності є функцією управління. Сучасний бізнес насамперед базується на менеджменті. Будь-яке підприємство незалежно від виду підприємницької діяльності, форми власності та організаційно-правового статусу завжди потребує певної системи управління, завдання якої полягає в оптимальній трансформації ресурсів (землі, капіталу, праці) підприємства для досягнення поставленої мети.
Під час вивчення теми студент має усвідомити, що грамотне оцінювання ефективності підприємницької діяльності, аналіз одержаних результатів і відповідні висновки є запорукою успішного прийняття всіх наступних управлінських рішень щодо бізнесу. Отже, визначення економічної ефективності підприємницької діяльності — це процес оцінювання досягнутих за певний проміжок часу результатів діяльності, зіставлення фактично досягнутого рівня із запланованим та коригування відповідних складових елементів підприємства на перспективу. При цьому важливо використовувати знання, здобуті під час вивчення статистики, бухгалтерського обліку, фінансів підприємства, економічного аналізу, математичних методів моделювання економічних процесів, обчислювальної техніки, менеджменту тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.