лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 7.2. Найважливіші форми співробітництва партнерів
за напрямами підприємницької діяльності
Скругленный прямоугольник: §	Бартерні операції §	Зустрічна торгівля §	Комерційна тріангуляція 7.3. План семінарського заняття

 • Організація договірних взаємовідносин у бізнесі.
 • Формування умов договору підприємцем.
 • Напрямки і форми співробітництва партнерів.

Завдання для самостійної роботи

 • Розробити договір купівлі-продажу.
 • Скласти зразок установчого договору про заснування малого підприємства.
 • Підготувати вільну оферту на продаж продукції «А».
 • В якій ситуації та кому з партнерів ви запропонували б обслуговування на умовах факторингу?

 Література
 • Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36.
 • Бойко М. Д., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. — К.: Наук. думка, 2000.
 • Головач А. С. Зразки оформлення документів. Для підприємств та громадян. — Донецьк: Стакер, 1997.
 • Договори у підприємницькій діяльності. — Х.: Фактор, 2001.
 • Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Знання, 1998.
 • Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Сборник типовых договоров, применяемых в различных сферах хозяйствования и иной деятельности. — М., 1995.

7.4. Тести для перевірки знань
1. Письмовий документ, що засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб стосовно заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї, називається:
а) підприємницьким договором;
б) колективним договором;
в) установчим договором;
г) договором доручення.
2. До форм співробітництва партнерів у виробництві належать:
а) комерційна тріангуляція;
б) факторинг;
в) проектне фінансування;
г) комерційний трансферт.
3. Управління за контрактом як форма співробітництва партнерів належить до такого напряму підприємницької діяльності:
а) торгівлі;
б) виробництва;
в) фінансових відносин;
г) товарообмінних операцій.
4. Форма обопільного придбання партнерами капіталу в національній валюті в певних розмірах за договірною ціною з подальшим її зарахуванням на рахунок покупця в національному банку країни-продавця має назву:
а) франчайзинг;
б) факторинг;
в) комерційний трансферт;
г) комерційна тріангуляція.
5. Проектне фінансування — це форма підприємницького спів­робітництва, за якої:
а) один із партнерів передає іншому «ноу-хау» управлінського характеру, а останній забезпечує інвестування процесу практичного його використання;
б) один із партнерів зобов’язується фінансувати реалізацію підприємницького проекту іншого партнера;
в) партнер—розробник ідеї пропонує іншому партнеру здійснювати практичну реалізацію проекту і зобов’язується фінансувати всі необхідні роботи.
6. До форм співробітництва партнерів щодо фінансових відносин належать:
а) факторинг;
б) франчайзинг;
в) комерційна тріангуляція;
г) форвардні операції.
7. Договір доручення за сферою діяльності належить:
а) до зовнішньоекономічної діяльності;
б) розрахунків та кредитування;
в) страхування;
г) правильної відповіді немає.
8. Колективний договір укладається:
а) на всіх підприємствах;
б) тільки на державних підприємствах;
в) на всіх підприємствах, де використовується наймана праця;
г) правильної відповіді немає.
9. Договори, що не належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності, такі:
а) договір консигнації;
б) агентський договір;
в) кредитний договір;
г) усі відповіді правильні.
10. У договорі форс-мажорні обставини зазвичай описуються:
а) у преамбулі;
б) заключній частині;
в) специфічних умовах основної частини;
г) загальних умовах основної частини.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.