лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.3. План семінарського заняття

 1. Характеристика інвестиційної діяльності підприємства.
 2. Формування інвестицій і фінансування капіталу.
 3. Інвестиційна привабливість ієрархічно відокремлених суб’єк­тів господарювання.

Питання для самостійної роботи

 1. Охарактеризуйте методичні основи щодо визначення обсягу та ефективності інвестицій.
 2. Висловіть власну думку з приводу необхідності, можливості і доцільності залучення іноземних інвестицій в національну економіку.

Література

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47.
 2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К., 1998.
 3. Глазунов В. М. Критерии оценки инвестиционной привлекательности проектов // Финансы. — 1997. — № 12.
 4. Липсиц И. В., Косов В. В. Инвестиционный проект. — М.: БЕК, 1996.
 5. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
 6. Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей: В 2 т. / Под ред. В.В. Шеремета. — М.: Высш. шк., 1998.

6.4. Тести для перевірки знань
1. Інвестиції можуть здійснюватися у формі:
а) грошових сум, цільових банківських вкладів, паїв, акцій та інших цінних паперів;
б) рухомого і нерухомого майна;
в) прав інтелектуальної власності;
г) сукупності технологічних, технічних, комерційних та інших знань;
д) права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, устаткуванням, а також інших майнових прав та цінностей.
2. Фінансові інвестиції — це:
а) акції, облігації;
б) фінансові зобов’язання;
в) казначейські зобов’язання, банківські вклади;
г) депозити;
д) паї;
е) ощадні та інвестиційні сертифікати.
3. Капітальні вкладення — це вкладання:
а) у будівлі;
б) устаткування;
в) нематеріальні активи;
г) робочу силу;
д) винаходи й патенти.
4. За джерелами фінансування інвестиції поділяються на такі групи:
а) власні;
б) позичкові;
в) залучені;
г) іноземні;
д) метод конференції ідей.
5. Інвестиції за характером участі в інвестуванні класифікуються такі:
а) валові та чисті;
б) реальні та фінансові;
в) прямі і непрямі;
г) спільні і приватні.
6. Джерелами формування власних інвестицій можуть бути:
а) виручка від продажу частини основних фондів;
б) амортизаційні відрахування;
в) емісія облігацій підприємства;
г) частина чистого прибутку.
7. До фінансових показників прибутковості капіталу, що відбивають інтереси інвесторів належать:
а) рентабельність основних фондів;
б) прибутковість використання активів;
в) коефіцієнт залучення власних та позичкових коштів;
г) прибутковість реалізації продукції;
д) окупність інвестицій.
8. Показники фінансової стійкості розраховуються з метою:
а) визначення потреб підприємства в інвестиційних ресурсах;
б) визначення міри ризику інвестування коштів;
в) оцінювання привабливості вкладання коштів у даний проект;
г) схарактеризувати результати майбутньої діяльності фірми з погляду на її прибутковість;
д) розробки механізмів реагування на можливі негативні наслідки ризиків.
9. До фінансових коефіцієнтів, що відбивають інтереси інвесторів належать:
а) коефіцієнт термінової ліквідності;
б) коефіцієнт заборгованості;
в) окупність інвестицій;
г) коефіцієнт чистого прибутку.
10. Інтереси власників капіталу відображають коефіцієнти:
а) ліквідності;
б) платоспроможності;
в) рентабельності;
д) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Тема 7. Договірні взаємовідносини
і партнерські зв’язки в підприємництві

7.1. Методичні поради до вивчення теми
Розпочинаючи вивчення цієї теми, необхідно чітко усвідомлювати, що в умовах ринку організація підприємницької діяльності в будь-якій зі сфер господарювання базується виключно на договірних відносинах.
Основою закріплення партнерських зв’язків, а саме предмета договору, є тривалі господарські договори на виконання робіт і послуг, а також на постачання необхідних матеріально-технічних ресурсів. Для підприємств довгострокові господарські договори мають становити основу виробничо-комерційної діяльності, оскільки їхній зміст дає змогу точніше визначити кон’юнктуру ринку і сприяє створенню умов для їхньої стабільної роботи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.