лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.4. Тести для перевірки знань
1. До елементного складу підприємницького капіталу належать:
а) нематеріальні активи;
б) матеріалізовані оборотні елементи виробництва;
в) технічні засоби виробництва;
г) грошові засоби виробництва.
2. До оборотного капіталу належать:
а) кошти на рахунку банку;
б) заборгованість покупців;
в) касовий залишок готівки;
г) сировина;
д) залишки готової продукції на складі;
е) складські будівлі.
3. Можливі варіанти джерел формування підприємницького капіталу:
а) будівля підприємства;
б) купівля;
в) лізинг;
г) оренда;
д) спільне підприємство (виробництво).
4. До елементів основного капіталу належать:
а) виробничі будівлі;
б) невиробничі будівлі;
в) обладнання офісів;
г) прилади та інструменти;
д) автомобільний транспорт;
е) устаткування цеху;
є) корисні моделі;
ж) комп’ютерні програми.
5. Класифікація кредитів за ознакою строків повернення:
а) короткострокові;
б) середньострокові;
в) довгострокові;
г) вексельні;
д) онкольні;
е) бланкові.
6. Доцільність використання кредитів визначається на основі критеріїв:
а) здатності раціонально використати кредит;
б) розміру чистого прибутку;
в) розміру прибутку порівняно з розміром прибутку, отримуваного іншими підприємствами;
г) норми прибутку;
д) строку окупності капіталу (за валовим прибутком);
е) строку окупності капіталу (за чистим прибутком).

Тема 6. Інвестиційна політика фірми

6.1. Методичні поради до вивчення теми
Ефективність діяльності підприємства істотно визначається рівнем і масштабами інвестиційної діяльності. Активна інвестиційна діяльність завжди є важливою ознакою динамічного розвитку підприємства і позитивно впливає на зростання його соціально-економічної ефективності. Підвищення інвестиційної актив­ності в сучасних умовах має стати ключовою проблемою інвестиційної політики фірми.
Здійснення інвестиційної політики фірми неможливе без знання теорії і практики прийняття грамотних управлінських рішень у цій галузі. Отже, вивчення теми необхідно починати з розгляду питань, що стосуються правильного розуміння та однозначного тлумачення використовуваних у цій галузі термінів — інвестиції, інвестор, інвестиційний проект, інвестиційна політика, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Засвоєння основних категорій допомагає з’я­сувати сутнісну характеристику інвестицій взагалі, визначити їх важливість для створення, функціонування та розвитку підприємства.
При цьому доцільно звернути увагу на те, що розрізняють кілька видів інвестицій: валові, чисті, реальні, фінансові, інноваційні, інтелектуальні.
Інвестиційна діяльність здійснюється на основі інвестиційного проекту, який виступає об’єктом реального інвестування, наміченим до реалізації у формах придбання, реконструкції, розширення, нового будівництва тощо, які обґрунтовано бізнес-планом.
У загальному вигляді інвестиційний проект можна розглядати як документ або певний процес.
Зазвичай реалізація реальних інвестиційних проектів здійснюється в такій послідовності:

 • мотивація інвестиційної діяльності;
 • прогнозування і програмування інвестицій;
 • обґрунтування необхідності інвестицій;
 • страхування інвестицій;
 • державне регулювання інвестиційного процесу;
 • планування інвестицій;
 • фінансування інвестицій;
 • проектування та ціноутворення;
 • забезпечення інвестицій матеріально-технічними ресурсами;
 • освоєння інвестицій;
 • підготовка до виробництва;
 • попередня здача — приймання об’єкта в експлуатацію;
 • завершальна здача об’єкта в експлуатацію.

Раціональне управління інвестиційним процесом на всіх стадіях відтворювального процесу є складовою інвестиційної політики підприємства.
Вивчаючи тему, важливо з’ясувати питання, що стосуються правового статусу підприємства — суб’єкта інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладання власних і позичкових коштів в об’єкти інвестування. Для цього варто звернутися до законодавчих актів щодо правового регулювання інвестиційної діяльності, а саме: «Про інвестиційну діяльність», «Про державну програму заохочення іноземних інвесторів в Україні», «Про цінні папери і фондову біржу» тощо.
Самостійне вивчення законодавчих актів, що регламентують інвестиційну діяльність суб’єктів підприємництва в різних організаційно-правових формах, допоможе скласти уявлення про форми державного регулювання в цій сфері (рис 6.1).
Після ознайомлення з правовими основами та формами державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств можна переходити до розгляду й усвідомлення сутності, завдань і функцій сучасного інвестиційного менеджменту як процесу управ­ління всіма аспектами інвестиційної діяльності.
Головна мета інвестиційного менеджменту зводиться до забезпечення найефективніших шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства на окремих етапах його розвитку.
Пріоритетним завданням інвестиційного менеджменту потріб­но вважати не максимізацію прибутку від інвестиційної діяль­ності, як це стверджують численні фахівці, а забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови достатньої його фінансової стійкості. Відповідно до цього визначаються конкретні функції інвестиційного менеджменту, практична реалі­зація яких є надійною запорукою активної інвестиційної політики та ефективної інвестиційної діяльності будь-якої фірми (рис. 6.2).
Далі варто перейти до розгляду питань, пов’язаних із визначенням обсягу і джерел фінансування інвестицій. При цьому доцільно звернути увагу на такі блоки питань:

 • чинники, що впливають на обсяг інвестицій підприємства;
 • класифікація інвестицій за певними ознаками (рис. 6.3);
 • види та джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства (рис. 6.4);
 • методи фінансування інвестиційних програм і проектів (рис. 6.5).

Зауважимо, що формування інвестиційних ресурсів з урахуванням чинників, різних джерел і методів фінансування інвестиційних програм належить до складових інвестиційної політики підприємства на будь-якому етапі його становлення й роз­витку.
Останнім етапом вивчення тематичного матеріалу є розгляд питань щодо обґрунтування вибору об’єктів інвестування ієрархічно відокремлених суб’єктів господарювання, тобто галузей економіки в цілому і промисловості зокрема, певних регіонів, конкретних підприємств, що мають забезпечити найвищу ефективність інвестицій. Основу такого вибору становлять оцінювання і прогнозування інвестиційної привабливості окремих інтегрованих і первинних ланок господарювання.
Методичні підходи й показники аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості ієрархічно відокремлених суб’єктів господарювання (табл. 6.1, рис. 6.6) розглядаються в багатьох джерелах, зокрема в навчальному посібнику з дисципліни [5, с. 121—131].
Отже, інвестиційна політика, що покликана реалізовувати цілі та завдання стратегічного розвитку підприємства, являє собою частину цілісної стратегії і має бути тісно пов’язана з іншими її напрямка­ми — маркетинговою, інноваційною, фінансовою політиками тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.