лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми
Таблиця 5.1
ПОПЕРЕДНІ РОЗРАХУНКИ НЕОБХІДНОГО РОЗМІРУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КАПІТАЛУ

(цифри умовні)

Елементи (складові) капіталу

Сума, тис. грн

Основний капітал

1. Будівлі (адміністративні, виробничі, складські)

600

2. Обладнання офісів

200

3. Устаткування виробничих цехів

500

Закінчення табл. 5.1

Елементи (складові) капіталу

Сума, тис. грн

4. Верстати, прилади та інструменти

240

5. Автомобільний транспорт

300

А. Підсумок за основним капіталом

1840

Оборотний капітал

6. Сировина

200

7. Залишки готової продукції на складі

150

8. Заборгованість покупців

50

9. Касовий залишок готівки

10

10. Кошти на рахунку в банку

500

Б. Підсумок за оборотним капіталом

910

Загальна потреба в капіталі (А+Б)

2750

Таблиця 5.2
СХЕМА МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ФОРМУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КАПІТАЛУ
(дані умовні)


Елементи капіталу

Можливі джерела

Витрати на річне
погашення, грн

Сегментне
рішення1

1. Будівля

 • Оренда
 • Купівля
 • Спільне виробництво2

100
600
150


+

2. Обладнання офісів

 • Оренда, лізинг
 • Купівля

20
200

+

3. Устаткування цеху

 • Купівля3

200

+

4. Верстати, прилади та інструменти

 • Лізинг
 • Купівля

50
500

+

5. Автомобільний транс­порт

 • Лізинг
 • Купівля

30
300

+

Закінчення табл. 5.2


Елементи капіталу

Можливі джерела

Витрати на річне
погашення, грн

Сегментне
рішення1

Загальна потреба в капіталі, у тому числі:

 • на початок реалізації проекту
 • на кінець року 4

Підсумкові джерела:
купівля — 1;
купівля — 3;
оренда — 2; лізинг — 4;
лізинг — 5

900


800
100

х


х
х

Джерело необхідного капіталу

 • Підсумки господарської діяльності
 • Кредит банку
 • Позичкові кошти партнерів


100
500
300


х
х
х

1 Сегментним є рішення, що приймається за кожним конкретним пунктом табличної схеми визначенням найбільш доцільного варіанта з усіх наявних («+» — варіант, якому надається перевага).
2 Спільним є виробництво (кооперація), що здійснюється на підставі договору, за яким підприємець отримує право користуватися будівлею, але певну частину виготовленої продукції передає партнерові-власнику.
3 Для обладнання цеху є лише одна можливість — купівля технічних засобів виробництва.
4 Сума витрат на кінець року охоплює платежі за оренду обладнання офісів (20 тис. грн) та лізинг верстатів, приладів, інструментів (50 тис. грн), автомобільного транспорту (30 тис. грн).
5.3. План семінарського заняття

 • Сутність підприємницького капіталу та його форми.
 • Порядок формування початкового підприємницького капіталу.
 • Особливості формування підприємницького капіталу в перехідний до ринкових відносин період.
 • Обґрунтування ефективних способів формування початкового капіталу.

Питання для самостійної роботи

 • Який метод формування початкового підприємницького капіталу в Україні, на вашу думку, може бути найбільш перспективним?
 • Якою мірою законодавство України сприяє залученню іноземного капіталу?
 • У чому полягає сутність концепції механізму прихованих партнерських зв’язків і чи можливе її використання в сучасних умовах?
 • Які можливі джерела формування фінансових ресурсів малого підприємництва?

Література

  • Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА, 1998.
  • Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
  • Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
  • Попов В. М., Кураков Л. П. и др. Сборник бизнес-планов: Современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт. — Вып. 1 / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1997.
  • Соболь С. Н. Предпринимательство: начало бизнеса. — К.:
   ВЕНЧУР, 1994.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.