лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Підприємництво

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми
Таблиця 3.1
КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ДО КАТЕГОРІЇ МАЛИХ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


№ з/п

Країна

Критерії

Примітка

1

Великобританія

1. Оборот не більш як 2,3 млн ЕКЮ*
2. Активи не більш як 1,5 млн ЕКЮ
3. Середня чисельність зайнятих — до 50 осіб

Відповідно до Закону про компанії мале підприємство має відповідати двом із трьох критеріїв. Застосовуються також більш конкретні галузеві показники чисельності зайнятих і обороту

2

Німеччина

1. Чисельність — не більш як 500 осіб
2. Річний оборот — не більш як 500 млн ЕКЮ

Офіційне визначення ма­лих підприємств відсутнє. Конкретні показники використовуються за різних видів і схем підтримки

3

Європейська Спілка

 • Кількість зайнятих — не більш як 50 осіб
 • Річний обіг — менш
  4 млн ЕКЮ
 • Сума балансу — менш 2 млн ЕКЮ

Застосовуються різні кри­терії в разі надання підтримки на рівні ЄС. У ряді випадків застосовуються національні кри­терії

4

Італія

 • Чисельність — менш як 300 осіб
 • Капітал — не більш як 9,5 млн ЕКЮ
 • Підприємство не є дочірнім

Критерії віднесення підприємства до категорії ма­лого встановлюються Мі­ністерством промисловості

Закінчення табл. 3.1


№ з/п

Країна

Критерії

Примітка

5

США

Якісні:

 • Керуються незалежни­ми власниками.
 • Не займають домінуючого становища на ринку.

Кількісні:
1. Чисельність зайнятих.
2. Річний оборот

Кількісні критерії встановлюються для кожної галузі відповідно до Стан­дартного класифікатора

* Таблиця відбиває закономірності, які існували до переходу на ЄВРО.
Таблиця 3.2
ПОРІВНЯЛЬНІ ДАНІ ПРО СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ


Країни

Кількість МСП*, тис.

Кількість МСП на 1 тис. населення

Зайнято в МСП, млн осіб

Частка МСП у
загальній кількості зайнятих, %

Частка МСП у ВВП країни, %

Великобританія

2630

46

13,6

49

50—53

Німеччина

2290

37

18,5

46

50—54

Італія

3920

68

16,8

73

57—60

Франція

1980

35

15,2

54

55—62

Країни ЄС

15770

45

68,0

72

63—67

США

19300

74,2

70,2

54

50—52

Японія

6450

49,6

39,5

78

52—55

* Малі та середні підприємства.

Рис. 3.1. Роль малого підприємництва
3.3. План семінарського заняття

 • Загальна характеристика та особливості малого підприємництва.
 • Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії малих.
 • Місце та економічна роль малого бізнесу у структурі ринкової економіки.
 • Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

Питання для самостійної роботи

 • Охарактеризуйте проблеми, що гальмують розвиток суб’єк­тів малого підприємництва.
 • Охарактеризуйте можливі шляхи подолання проблем розвит­ку малого підприємництва.
 • Дайте пояснення щодо ролі держави в розв’язанні проблем розвитку малого підприємництва.

Література

 • Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 № 887 // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24.
 • Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 51 — 52.
 • Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. — К.: Знання, 2001.
 • Мале підприємництво України: процес розвитку. — К.: Інститут конкурентного суспільства, 2001.
 • Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. — К., 1997.
 • Малый бизнес России. Проблемы и перспективы. — М.: Российская ассоциация развития малого предпринимательства, 1996.
 • Муравьев А. И. и др. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. — Спб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999.
 • Луис Аллен. Как преуспеть в малом бизнесе. — М., 1992.
 • Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. — К., 1998.

Малый бизнес России. Проблемы и перспективы. — М.: РАРМП, 1996. — С. 11.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.