лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ситуація 1
Припустимо, що менеджери компанії прийняли рішення про обмеження в даному році інвестиційних проектів. Установлено суму інвестицій у 5 млн дол., хоча прийнята раніше сума становила 8 млн. Це рішення було обумовлено побоюваннями як швидкого зростання виробництва (тобто непевністю в конкурентній позиції), так і небажанням використовувати зовнішні джерела фінансування. Корпорація раніше прий­няла сім інвестиційних проектів з позитивними показниками чистої приведеної вартості на загальну суму 8 млн дол. Зав­дання полягає в тому, щоб знайти найбільш прийнятні проекти для фінансування в даному році. Із цією метою здійснюється ранжирування проектів за показником чистої приведеної вартості (табл. 9.18).
Таблиця 9.18
Ранжирування інвестиційних проектів


Проект

Інвестиції за проектом

Усього інвестицій

Чиста приведена вартість

1

2 000 000

 

400 000

2

2 000 000

 

380 000

3

1 000 000

5 000 000

150 000

 

 

 

930 000

4

1 000 000

 

100 000

5

700 000

 

30 000

6

600 000

 

20 000

7

350 000

 

10 000

8

350 000

8 000 000

5000

На підставі ранжирування можуть бути ухвалені тільки перші три проекти, що принесуть компанії нові грошові потоки на суму 930 тис. дол. Решта п’ять інвестиційних проектів на суму 3 млн дол., незважаючи на позитивні значення чистої приведеної вартості, відхиляються на підставі політики раціонування капітальних вкладень.
Ситуація 2
Корпорація прийняла рішення про раціонування капітальних вкладень. Фінансові менеджери вирішили ранжирувати сім проек­тів за двома показниками: чиста приведена вартість і внутрішній коефіцієнт прибутковості — і на підставі отриманих результатів вибрати найбільш прийнятні. У поточному році корпорація може про­фінансувати проекти на суму 115 000 дол., тоді як усі сім проектів потребують 215 000 дол. (табл. 9.19).
Таблиця 9.19
Ранжирування інвестиційних проектів


Проект

Капітальні
вкладення, дол.

Чиста приведена
вартість, NPV

Внутрішній коефіцієнт
прибутковості, IRR

1

10 000

3000 (3)

0,24 (1)

2

30 000

6000

0,18 (3)

3

40 000

10 000 (2)

0,22 (2)

4

60 000

15 000 (1)

0,16

5

25 000

5000

0,17

6

20 000

4000

0,16

7

30 000

6500

0,18 (3)

Як показано в табл. 9.19, на підставі ранжирування за NPV слід прийняти четвертий, третій і перший проекти, що приносять NPV відповідно 15 000, 10 000 і 3000 дол.
У результаті ранжирування за показником IRR на перше місце виходить проект 1 зі ставкою прибутковості 24 %, на друге — третій зі ставкою прибутковості 22 %, на третє місце — другий і сьомий проекти, що можуть принести 18 % прибутковості. Перед фінансовими аналітиками постає питання: на підставі якого з двох методів варто прийняти рішення?
Розглянемо застосування IRR. Якщо ми вибираємо проекти 1, 2, 3 і 7, то загальна сума, необхідна для вкладення, становитиме 110 000 дол. за рівня прибутковості не менше 18 %. За обраними проектами чиста приведена вартість становитиме 25 500 дол. Менеджери компанії заінтересовані в зростанні добробуту своїх акціо­нерів, тому для них більш важливою проблемою є зростання чистої приведеної вартості, тобто зростання грошових потоків, ніж досягнення високої норми прибутку. Отже, вони будуть ранжирувати проекти за показником NPV. У цьому разі за тієї самої суми інвестицій у 110 000 дол. приріст грошових потоків становитиме 28 000 дол. З економічного погляду ранжирування перешкоджає досягненню максимальної прибутковості, тому що основна мета корпорації — забезпечення зростання чистої приведе­ної вартості.

9.5. Значення капітальних вкладень
для економічного зростання

Капітальні вкладення є визначальним фактором розвитку будь-якої економічної системи. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі і, відповідно — підвищення продуктивності праці.
На рис. 9.4 показана динаміка валових приватних внутрішніх капіталовкладень та їх питома вага у ВВП США. Загальна сума валових приватних капітальних вкладень складається з численних великих і дрібних проектів корпорацій та інших форм організації бізнесу найрізноманітнішого призначення. Сюди віднесені інвестиції як у виробничу, так і в соціальну сферу, у наукомісткі і ненаукомісткі галузі, у будівництво доріг, портів, трубопроводів, житлових масивів і створення рекреаційних зон, будівництво будинків для державної адміністрації і місцевої влади, шкіл, лікарень тощо.Рис. 9.4. Валові приватні внутрішні капітальні вкладення
в США за 1980—2000 р., млрд дол., у % до ВВП 1

1 Графік складений за даними Federal Reserve Bulletin за відповідні роки.


З 1991 р. простежується чітка тенденція зростання капітальних вкладень як в абсолютному виразі, так і відносно ВВП.
Частка валових приватних інвестицій за роками нерівномірна, максимальний показник припадає на 2000 р., коли в економіку було інвестовано 1833 млрд дол., або 18,4 % від ВВП; мінімальний показник спостерігався в 1991 р., коли інвестиції становили 721 млрд дол., або 12,7 % від ВВП. Слід також відзначити, що частка виробничих інвестицій корпорацій становить від 2 до 9 % ВВП США. Отже, основні суми припадають на виробничу і соціальну інфраструктуру, яка забезпечує розвиток усіх галузей промислового виробництва.
Динаміка щорічного приросту капітальних вкладень у країнах з розвиненою ринковою економікою також нерівномірна (табл. 9.20).
На підставі даних табл. 9.20 можна зробити висновки:

 • Найбільш значні коливання відбувалися в Японії. Максимальний приріст у 1988 р. становив 12 %, найглибше падіння — 4,0 % у 1998 р. У 1985—1990 р. спостерігалися найвищі показники з усіх аналізованих країн і регіонів — від 8,8 до 12,0 %, що визначило найвищий щорічний приріст реального ВВП (тобто з урахуванням дефлятора): середній за відповідні роки — 4,6 % і середній приріст продуктивності праці — 3,3 %. Дев’яності роки ХХ ст. були для економіки Японії несприятливими.
 • Найбільш сприятливими для розвитку економіки США були 90-ті роки ХХ ст., коли щорічний середній приріст капітальних вкладень становив 7,4 %, що обумовило середній щорічний приріст ВВП на 3,7 % і продуктивності праці на 1,9 %.
 • У зоні євро і в країнах ЄС два періоди (1985—1991 рр. і 1994—2000 рр.) були сприятливими для розвитку інвестиційного процесу із середніми показниками приросту відповідно 5,05 і 3,4 % для країн зони євро і 5,25 і 4,0 % для країн ЄС. У щорічних приростах ВВП не було таких стрибків, як у Японії чи США, середній показник за 16 років становив 2,4 % для країн зони євро і 2,44 % для країн ЄС. Щорічний приріст продуктивності праці в країнах зони євро — 1,85 %, у країнах ЄС — 2,0 %.
 • Відповідно до прогнозних оцінок зростання інвестицій, здійснених міжнародною організацією ОЕСР на 2001—2003 рр., у Японії продовжується скорочення обсягів капітальних вкладень, у США передбачалося скорочення в 2001—2002 рр.,
  а в 2003 р. — зростання, у країнах зони євро і ЄС приріст
  триватиме.

Колб Р. В., Родригес Р. Дж. Финансовый менеджмент. — С. 125.


Таблиця 9.20
Валові капітальні вкладення,
зростання у % до попереднього періоду1


Країна

Середній рівень
приросту за
1974—1984 рр.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Прогнозна оцінка ОЕСР

2001

2002

2003

Японія

2,2

5,1

5,1

9,4

12,0

8,6

8,8

2,2

–2,5

–3,1

–1,4

0,3

6,8

1,0

–4,0

–0,9

0,6

–2,0

–6,7

–2,2

США

3,9

6,7

2,7

1,1

2,9

2,9

–0,2

–5,4

5,3

5,9

7,4

5,5

8,4

8,9

10,3

7,9

6,7

–1,4

–4,2

4,5

Зона євро

0,1

2,1

4,1

4,4

7,5

7,0

5,2

1,3

0,1

–6,4

2,3

2,6

1,4

2,4

5,3

5,4

4,5

0,6

0,7

3,8

ЄС

0,1

2,8

4,1

5,3

8,5

6,8

4,0

–0,2

–0,4

–5,6

2,6

3,5

2,4

3,4

6,8

4,8

4,8

0,7

0,5

3,6

 1 OECD. Economic Outlook, 2001. — P. 251.

Питання для самоперевірки знань

 1. Як ви розумієте бюджет капітальних вкладень?
 2. Дайте визначення інвестиційному проекту. Чим він відрізняється від циклічної діяльності підприємства?
 3. Накресліть схему інвестиційного проекту.
 4. Накресліть схему проектного циклу.
 5. Що треба розуміти під управлінням проектом?
 6. Як оцінюються грошові потоки за проектом?
 7. Які два зустрічні грошові потоки вам відомі?
 8. Яка особливість урахування амортизації у визначенні грошових потоків?
 9. Яким чином амортизаційні податкові пільги впливають на рух грошових потоків корпорації?
 10. Назвіть основні види ризиків, що звичайно виникають під час здійснення проекту.
 11. Назвіть основні моделі, застосовувані під час визначення проектного ризику.
 12. Покажіть особливості аналізу чутливості як методу оцінювання ризику проекту.
 13. Покажіть особливості аналізу сценарію виконання проекту як методу оцінювання ризику проекту.
 14. Чим характеризується метод моделювання в аналізі ризику проекту?
 15. Як використовується теорія ігор в аналізі ризику проекту?
 16. Назвіть методи економічної оцінки проекту.
 17. Як визначається внутрішня ставка прибутку? Напишіть формулу.
 18. Складіть графік залежності чистої приведеної вартості від дисконтної ставки.
 19. Як ви розумієте показник «чиста приведена вартість»? Напишіть формулу.
 20. Які коефіцієнти вигоди/витрати за проектом вам відомі?
 21. У чому полягає їх значення для визначення прибутковості проекту?
 22. Як ви розумієте метод розрахунку окупності проекту?
 23. У чому полягає економічне значення розрахунку періоду окупності проекту?
 24. Охарактеризуйте метод оцінювання проекту на основі балансової норми прибутку.
 25. Яким методам оцінювання проекту віддають перевагу менеджери?
 26. З якою метою використовується ранжирування проектів?
 27. Яким чином використовуються методи визначення оцінки проектів під час вибору одного із двох взаємовиключних інвестиційних проектів?
 28. Як ви розумієте раціонування капітальних вкладень?
 29. З якої причини корпорація проводить політику раціонування капітальних вкладень?
 30. У чому полягає значення капітальних вкладень для економічного зростання?

Запам’ятайте формули

Внутрішня ставка прибутковості — IRR (стандартний внутріш­ній коефіцієнт прибутковості):
.
Чиста приведена вартість (NPV):
.
Коефіцієнти вигоди/витрати за проектом (індекс прибутковості):
1)
2)
Оцінка проекту на підставі використання балансової норми прибутку:
1) 
2)
3)
Період окупності проекту:
.

Розв’яжіть задачі

Задача 1. Проект Х потребує інвестицій у розмірі 10 000 дол., при цьому протягом п’яти років очікуються щорічні грошові надходження в розмірі 3000 дол. Проект Y потребує інвестицій у розмірі 25 000 дол., а щорічні надходження протягом п’яти років становлять 7400 дол. Розрахуйте такі показники: NPV (чисту приведену вартість), період окупності. Порівняйте за результатами обидва проекти, якщо ціна капіталу за обома проектами становить 10 %.
Задача 2. Очікуючи, що грошові потоки перший рік становитимуть 15 000 дол., другий рік — 10 000 дол., фірма приймає рішення щодо проекту на основі показника NPV (чистої приведеної вартості). Якщо очікувана дохідність дорівнює 14 %, чи слід фірмі прийняти цей проект (інвестиції становлять 10 000 дол.)?
Задача 3. Розглянемо два проекти, що взаємовиключають один одного:


Рік

Грошові потоки, тис. дол.

А

Б

0

–50

–50

1

40

5

2

20

5

3

5

65

Знайдіть NPV (чисту приведену вартість) для цих двох проектів та порівняйте їх, якщо ціна капіталу в обох варіантах становить 10 %.
Задача 4. Визначте доцільність прийняття проекту, використовуючи критерій звичайного строку окупності. Оптимальний строк окупності для фірми чотири роки.


Рік

Грошовий потік, тис. дол.

0

–170

1

40

2

40

3

50

4

50

5

50

Задача 5. Визначте доцільність прийняття проекту, використовуючи критерій дисконтованого строку окупності. Оптимальний строк окупності для фірми чотири роки. Ціна капіталу 10 %.


Рік

Грошовий потік, тис. дол.

0

–135

1

35

2

40

3

40

4

50

5

20

Задача 6. Корпорація купує новий верстат за 12 тис. дол., грошові потоки від інвестицій у розмірі 2 тис. дол. будуть надходити щорічно протягом восьми років. Визначте внутрішню ставку дохідності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.