лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3) уведемо умовне припущення, що премія за ліквідність буде мізерно малою, а премія за ризик терміновості становитиме 0,01;
4) визначаємо ціну капіталу з урахуванням ризиків:
ERi = 0,122 + 0,052 + 0,01 = 0,184 або 18,4 %.
Для інвестора, що одержує облігацію на вторинному ринку, ціна капіталу, тобто дохід, який він може одержати з урахуванням ризиків, становитиме 18,4 %. Для корпорації-емітента ціна капіталу становитиме 10 % річних до моменту погашення, тобто до кінця третього року буде отримана також курсова премія, якщо курс облігації буде вищий номіналу, або курсовий збиток, якщо курс облігації понизити нижче номіналу. Очікувана ціна капіталу за емісією облігації досить висока, що в майбутньому (за інших рівних умов) може полегшити розміщення таких випус­ків цінних паперів.

Ситуація 2

Припустимо, що корпорація «Смайлз» випускає облігації терміном на три роки з купонною ставкою 12 % річних за темпів інфляції 2 %. Цінні папери корпорації належать до класу ВВВ за рейтингом Стендард енд Пур’з, облігації слаболіквідні. Ставка за безризиковим цінним папером 7 %. Потрібно визначити очікувану дохідність облігації з урахуванням ризику.
Розв’язання
1) номінальна процентна ставка з урахуванням інфляції становитиме:
0,12 + 0,02 + (0,12 · 0,02) = 0,1424 або 14,24 %;
2) премія за можливий дефолт:
0,1424 – 0,07 = 0,0724 або 7,24 %;
3) припускаємо, що премія за ліквідність становить 4 %, а премія за терміновість — 2 %. Тоді:
  або  27,4 %.
Ціна капіталу свідчить про високий ризик цінного папера. Інвестор може очікувати високий дохід у 27,4 %, але він наражається на чотири ризики.

6.7. Тимчасова структура процентних ставок

Поняття тимчасової структури процентних ставок

Ризики, пов’язані з ліквідністю і терміновістю цінного папера, пов’язані з теорією «тимчасової структури процентних ставок» (Term Structure of Interest Rates).
Концепція «тимчасова структура процентних ставок» визначає зв’язок між термінами цінних паперів і процентних ставок. Аналітичним інструментом, за допомогою якого вивчається цей зв’язок, є криві дохідності (Yield Curves).


Рис. 6.8. Гіпотетична крива
дохідності А

Рис. 6.9. Гіпотетична крива
дохідності В


Рис. 6.10. Гіпотетична крива дохідності С
Розрізняють три основні типи кривих доходів за облігаціями . Перший тип — А, класичний, найбільш поширений, відбиває зростаючу тенденцію в русі доходів у міру збільшення терміну облігації (рис. 6.8). Другий тип В відбиває нейтральну тенденцію: доходи однакові незалежно від терміну облігації (рис. 6.9). Третій тип С відображає тенденцію до зниження: доходи падають у міру зростання терміну облігації (рис. 6.10). У різні історичні етапи розвитку фінансового ринку утворювався той чи інший тип кривих доходів.
У чому полягає причина формування основних тенденцій руху кривих? Тимчасова структура процентних ставок визначається очікуваннями інвесторів, їхніми перевагами і згодою брати на себе відповідні ризики. У тих випадках, коли очікується зниження процентних ставок на довгострокові цінні папери і, відповідно, підвищення на короткострокові, крива доходів піде вниз (тип В). Якщо ж очікується зростання доходів за довгостроковими облігаціями, крива доходів піде вгору (тип А). Вкладення в довгострокові папери пов’язані з більшим ризиком. У разі невизначеності руху процентних ставок, тобто за браком залежності «дохід — час» може спостерігатися тип кривої В.

Теорії часової структури процентних ставок

Існують три підходи в теорії, що пояснює формування кривих дохідності:

 • безстороннього очікування (Unbiased Expectation Theory);
 • переваги ліквідності (Liquidity Preference Theory);
 • сегментації ринку (Market Segmentation Theory).

Теорія «безстороннього очікування» пояснює нахил кривої дохідності очікуванням майбутнього руху процентних ставок. Якщо очікується зростаюча тенденція в русі ставок, то інвестори віддадуть перевагу вкладенням у короткострокові фінансові інструменти, оскіль­ки вони намагаються негайно використовувати сприятливу кон’юнк­туру. Це призводить до підвищення цін і, відповідно, до падіння доходів на короткострокові цінні папери, але одночасно ціни на довгострокові облігації знизяться, що обумовить зростання їх дохідності. Крива доходів піде вгору. Єдиною причиною цього руху є те, що майбутні ставки спот будуть вищими поточних ставок спот.
Якщо очікується зниження ставок, то інвестори віддадуть перевагу вкладенням у довгострокові облігації. Ціни на них зростатимуть, а дохідність падатиме. Крива дохідності піде вниз, оскільки інвестори очікують падіння майбутніх ставок спот нижче поточних ставок.
Отже, поведінка інвесторів є раціональною. Їхні дії завжди спрямовані на одержання вищого доходу незалежно від строковості фінансових інструментів, оскільки довгострокові ставки є простими середніми короткострокових ставок.
Теорія віддання переваги ліквідності пояснює нахил графіка дохідності бажанням інвесторів володіти ліквідними цінними паперами. У випадку, коли інвестор вкладає гроші в довгострокові фінансові інструменти, він повинен упевнитися в тому, що ризик компенсований у ціні інструменту. Довгострокові облігації повин­ні приносити додатковий дохід як компенсацію за ризик. У ціні довгострокових облігацій має бути премія за ліквідність. Дії інвес­торів за зазначеною теорією менш узгоджені, ніж у теорії очікувань, кожний інвестор приймає своє власне рішення, оскільки премія за ліквідність не може бути однаковою для всіх інвесторів.
Концепція сегментації ринку будується на інституційному підході. Крива доходів відповідно до цієї концепції відбиває переваги і дії певних суб’єктів ринку, які беруть участь у торгівлі борговими інструментами. Наприклад, комерційні банки віддають перевагу вкладенням у короткострокові зобов’язання. Компанії зі страхування життя вкладають у довгострокові цінні папери. Компанії зі страхування збитків від непередбачених подій (наприклад, страхування автомобілів чи житлових помешкань) звичайно віддають перевагу середньостроковим зобов’язанням. Кожна з цих фінансових інституцій оперує у своїй «зоні строковості». Вибір термінів пояснюється складом зобов’язань. Якщо зобов’язання за своєю природою є довгостроковими, як наприклад зобов’язан­ня пенсійних фондів, то інвестиційні інституції цього профілю будуть віддавати перевагу ринку довгострокових цінних паперів.
Якщо вони вкладають гроші в короткострокові цінні папери, то можуть наражатися на реінвестиційний ризик. Реінвестиційним називається ризик, за якого суми отриманих процентних платежів будуть реінвестовані на гірших умовах, ніж облігації.
Отже, у кожному сегменті ринку утвориться своєрідне коло учасників, що визначають попит та пропонування і, відповідно, процентні ставки. В американській економічній літературі зазначається, що теорія сегментації ринків має багато прихильників і підтверджується практичними даними.
На підставі трактувань загальної теорії часової структури процентних ставок розробляються рекомендації учасникам ринку.

Питання для самоперевірки знань

 • Хто розробив теоретичну основу ризику інвестицій?
 • Чим визначається поведінка інвестора на ринку капіталів? Які цілі він ставить?
 • Яку проблему вирішує інвестор, купуючи на ринку капіталів цінний папір?
 • Як ви розумієте категорію «портфель цінних паперів»?
 • Який інвестиційний портфель Г. Марковіц називає оптимальним (раціональним)?
 • Як ви розумієте диверсифікацію інвестиційного портфеля?
 • Поясніть економічне значення теореми про «ефективну множину».
 • Чому оптимальний портфель є індивідуальним для кожного інвестора?
 • Напишіть формулу очікуваної дохідності портфеля, що складається з двох цінних паперів.
 • Напишіть формулу ризику портфеля, що складається з двох цінних паперів.
 • Що нового вніс у теорію ризику інвестицій У. Шарп?
 • Як ви розумієте категорії «систематичний ризик», «несистематичний ризик»?
 • Як пояснює У. Шарп ділення ризику на систематичний і несистематичний?
 • Як ви розумієте фінансову сутність моделі оцінювання капітальних активів (МОКА)?
 • Напишіть формулу моделі оцінювання капітальних активів.
 • Який показник визначається за МОКА?
 • Який цінний папір береться як безризиковий у МОКА?
 • Що визначає коефіцієнт b?
 • Напишіть формули визначення коефіцієнта b.
 • Напишіть формулу премії за ризик. Розкрийте її фінансову сутність.
 • Хто розробив теорію арбітражного ціноутворення?
 • У чому полягає сутність теорії арбітражного ціноутворення?
 • Чим відрізняється теорія арбітражного ціноутворення від МОКА?
 • Накресліть лінію ринку цінних паперів. Розкрийте її фінансову сутність.
 • Накресліть лінію ринку капіталів, розкрийте її фінансову сутність.
 • Накресліть лінію характеристики цінних паперів, розкрийте їх фінансову сутність.
 • Які ви знаєте методи оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів?
 • Чим відрізняються методи оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів від методів оцінювання очікуваної ціни капіталу?
 • У чому полягає фінансова сутність індексу Шарпа?
 • У чому полягає фінансова сутність індексу Тренора?
 • Як ви розумієте сутність індексу Йєнсена (? Йєнсена)?
 • Чим відрізняється індекс Шарпа від індексу Йєнсена?
 • Назвіть основні принципи формування ціни капіталу на фінансовому ринку.
 • Назвіть основні види премій за ризик.
 • Як ви розумієте інфляційний ризик?
 • Як ви розумієте «ефект Фішера»?
 • У чому полягає сутність дефолту? Які рейтинги корпоративних облігацій вам відомі?
 • Чи є зв’язок між ризиком дефолту і ризиком строковості?
 • Що означають зміни в процентних ставках під впливом різноманітних ризиків для корпорацій-емітентів?
 • Що означають зміни в процентних ставках під впливом різноманітних ризиків для інвестора?
 • Як ви розумієте теорію «часова структура процентних ставок»?
 • Поясніть концепцію «безстороннього очікування».
 • Як ви розумієте концепцію «переваги ліквідності»?
 • Поясніть концепцію «сегментації ринку».

Запам’ятайте формули

1. Очікувана дохідність портфеля, що складається з двох цінних паперів (i і j):
E(Rp) = W1 E(R1) + W2 E(R2).
2. Очікуваний ризик портфеля, що складається з двох цінних паперів (i і j):

або
.
3. Очікувана дохідність портфеля, що складається з n-ї кількості паперів:
.
4. Очікуваний ризик портфеля, що складається з n-ї кількості паперів:
.
5. Модель оцінювання капітальних активів:
.
6. Коефіцієнт бета (b):
  або  .
7. Премія за ризик за інвестування в будь-який цінний папір:
.
8. Модель арбітражного ціноутворення:
E(Ri) = Rf + b1 FRP1 + b2 FRP2 + ... + bn FRPn.
9. Рівняння лінії ринку капіталу:
.
10. Рівняння лінії характеристики цінного папера (портфеля) (рівняння регресії):
.
11. Індекс Шарпа:
.
12. Індекс Тренора:
.
13. Альфа Йєнсена:
.
14. Коефіцієнт оцінки:
.
15. Загальна формула ціноутворення капіталу корпорації:
R = ERi + IP + DRP + LP + MRP.
16. Формула «ефекту Фішера»:
(1 + R) = (1 + r) (1+ I)  або  R = r + i + (r · i).

Розв’яжіть задачі і ситуації

Задача 1. Очікуваний дохід ринкового портфеля становить 14 %, акція i приносить 14 % доходу, передбачуване зростання — до 16 % за коефіцієнта b = 1,2. Визначте прибутковість цінного папера без ризику.
Задача 2. У минулому періоді дохідність акції становить 17,5 %, премія за ризик — 5 %, середня дохідність ринку — 15 %. Визначте коефіцієнт b.
Задача 3. Коефіцієнт b за цінним папером дорівнює 1,3, процентна ставка за безризиковим цінним папером — 0,11, очікувана ставка ринкового доходу — 0,18, стандартне відхилення ринкового портфеля — 0,2. Визначте очікувану прибутковість цінного папера.
Задача 4. Очікувана ринкова дохідність становить 14 %, безризикова процентна ставка — 8 %. За фінансовим активом А коефіцієнт b дорівнює 0,6. Визначте очікувану дохідність цього активу. За фінансовим активом В очікувана дохідність — 20 %. Визначте b коефіцієнт за фінансовим активом В.
Задача 5. Цінні папери класу А мають b = 1,2 й очікувану дохідність — 20 %. Цінні папери класу С мають b = 0,9 і очікувану дохідність — 16 %. Безризикова процентна ставка дорівнює 5 %, премія за ризик — 12,3 %. Визначте правильність оцінки доходу за цінними паперами. Які цінні папери переоцінено, а які недооцінено?
Задача 6. Визначте b акції, Ri акції. Накресліть графіки лінії цінних паперів і лінії ринку капіталу. Розрахуйте нахили ліній.
Відомі дані:
1) rim = 0,8;
2) si = 0,15;
3) sm = 0,22;
4)  = 0,15;
5) Rf = 0,09.
Задача 7. Ризик ринку — 0,25; ризик портфеля цінних паперів — 0,35; b — 1,2; очікуваний прибуток ринку — 11 %; ринкова премія — 4 %. Визначте очікуваний прибуток портфеля цінних паперів n-ї акції. Накресліть графіки: лінії ринку капіталів та лінії ринку цінних паперів, відрахуйте нахили ліній.
Задача 8. Безризиковий прибуток рівний 10 %; очікуваний прибуток ринку — 19 %; b акції — 1,3; стандартне відхилення прибутку ринку — 0,22; стандартне відхилення портфеля цінних паперів — 0,25:

 • розрахуйте очікувані доходи акції n та портфеля цінних паперів;
 • накресліть графіки лінії ринку капіталів та лінії ринку цінних паперів;
 • розрахуйте нахили лінії ринку капіталів та цінних паперів.

Задача 9. Визначте:
1) очікуваний прибуток портфеля із двох цінних паперів e (Rp);
2) очікуваний ризик e портфеля ( і sр).
Відомі дані:
1) Wn = 0,4;          3) e (Rn) = 0,09;           5) ;
2) Wm = 0,6;         4) e (Rm) = 0,11;          6) .
Задача 10. Визначте очікувану дохідність і стандартне відхилення для таких портфелів:


Портфель

Частка X(Wx)

Частка Y(Wy)

1

50

50

2

25

75

3

75

25

Очікується, що дохідність цінного папера Х дорівнюватиме 12 %, цінного папера Y — 8 %. Стандартне відхилення — відповідно 8 та 5 %. Коефіцієнт кореляції XY дорівнює 2.

Ситуація 1

Фінансовий менеджер формує портфель цінних паперів, йому дано завдання вивчити залежність зміни дохідності цінних паперів від стану економіки. З цією метою він повинен визначити:
1) стандартне відхилення s й очікувану дохідність R за акціями;
2) коефіцієнти коваріації і кореляції між доходами акцій;
3) очікувану прибутковість і стандартне відхилення портфеля, що складається з двох розглянутих вище акцій, у співвідношенні 35 : 65.

Ситуація 2

Фінансовий менеджер одержав інформацію про акції двох корпорацій, з яких буде сформований портфель цінних паперів.

 

Акція А

Акція В

25 %

75 %

s

15 %

20 %

W (перший варіант)

50 %

50 %

N (другий варіант)

30 %

70 %

Потрібно визначити:
1) очікуваний дохід і стандартне відхилення портфеля, за умови, що коефіцієнт кореляції становить 0,7;
2) ті самі показники за коефіцієнта кореляції +0,5.

Ситуація 3

Аналітику з питань ризику цінних паперів дане завдання визначити: 1)  коефіцієнт детермінації за акцією і; 2) частки ринкового та неринкового ризику в загальному ризику.
Відомі дані:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) Covip = 0,00119.

Ситуація 4

Відділ комерційного банку з роботи з цінними паперами отримав завдання визначити дохідність цінного папера (акції компанії «Сміт»).
Відомі такі дані:
1) дисперсія ринку = 0,000474;
2) дисперсія акції = 0,000125;
3) середня за прибутками ринку = 0,02718;
4) середня за прибутками акції = 0,02730;
5) коваріація прибутку ринку і цінного папера = 0,000575.
Потрібно:
1) визначити ? й ?;
2) розв’язати рівняння регресії;
3) побудувати графік лінії характеристики.
Ситуація 5
Аналітику з питань цінних паперів дано завдання визначити:
1) коефіцієнт детермінації;
2) частки ринкового (систематичного) та несистематичного ризику в загальному ризику.
Відомі дані:
1) середня за прибутками ринкового портфеля ;
2) середня за прибутками цінного папера (і) ;
3) дисперсія ринкового портфеля ;
4) дисперсія ринкового портфеля ;
5) коваріація прибутку портфеля та акцій компанії (Сovim) =
= 0,00118.


Детальніше див.: Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Киев. инвест. агентство, 1997.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.