лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ................................................ 8
Розділ 1. Сутність, функції та управління фінансами
зарубіжних корпорацій
.......................... 12
1.1. Предмет дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій». 12
1.2. Функції фінансів корпорації...................... 20
1.3. Фінансове навколишнє середовище................. 26
1.4. Управління фінансами корпорації.................. 28
1.5. Оборот капіталу корпорації....................... 36
1.6. Рух фондів корпорації........................... 40
Питання для самоперевірки знань..................... 41
Розділ 2. Корпорація як суб’єкт права..................... 43
2.1. Розвиток законодавства про корпорації.............. 43
2.2. Основні ознаки акціонерного товариства, визначені в законах   49
2.3. Види корпорацій, порядок їх утворення і реєстрації. Гру-
пи підприємств................................... 52
2.4. Групи підприємств у офшорних зонах.............. 57
2.5. Управління корпорацією. Права й обов’язки посадових
осіб............................................ 60
2.6. Захист прав акціонерів і кредиторів................ 65
2.7. Господарські угоди корпорацій.................... 68
2.8. Законодавство про неплатоспроможність і банкрутство.. 72
Питання для самоперевірки знань..................... 78
Додатки до розділу 2............................... 80
Розділ 3. Фінансова звітність і методи її аналізу............. 87
3.1. Форми фінансової звітності...................... 87
3.2. Баланс корпорації.............................. 89
3.3. Звіт про прибуток корпорації..................... 97
3.4. Звіт про рух грошових потоків корпорації........... 99
3.5. Консолідований звіт про зміну у власному капіталі.... 103
3.6. Аналіз фінансової звітності корпорації............. 105
3.7. Аналіз фінансової звітності методом коефіцієнтів..... 108
3.8. Системні методи аналізу фінансової звітності........ 116
Питання для самоперевірки знань.................... 119
Розв’яжіть задачі і ситуації......................... 120
Розділ 4. Фінансове планування та контроль............... 126
4.1. Фінансова стратегія корпорації................... 126
4.2. Джерела фінансування розвитку корпорації......... 132
4.3. Методи фінансового планування.................. 140
4.4. Планування грошових потоків................... 156
4.5. Фінансовий план.............................. 162
Питання для самоперевірки знань.................... 165
Запам’ятайте формули............................. 166
Розв’яжіть задачі і ситуації......................... 166
Розділ 5. Оцінювання капіталу корпорації................. 168
5.1. Вартість грошей у часі.......................... 168
5.2. Оцінка корпоративних цінних паперів............. 178
5.3. Оцінювання акцій............................. 180
5.4. Оцінка облігацій.............................. 188
Питання для самоперевірки знань.................... 197
Запам’ятайте формули............................. 199
Розв’яжіть задачі................................. 201
Додаток до розділу 5.............................. 203
Розділ 6. Ціна капіталу і ризик.......................... 206
6.1. Теорія ризику інвестицій Г. Марковіца............. 206
6.2. Теорія У. Шарпа.............................. 215
6.3. Теорія арбітражного ціноутворення С. Росса......... 220
6.4. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику............ 223
6.5. Оцінювання результатів використання портфеля цінних
паперів........................................ 230
6.6. Ціноутворення на ринку капіталів................. 234
6.7. Тимчасова структура процентних ставок............ 241
Питання для самоперевірки знань.................... 244
Запам’ятайте формули............................. 245
Розв’яжіть задачі і ситуації......................... 247
Розділ 7. Структура капіталу корпорації.................. 251
7.1. Теорії структури капіталу корпорації Ф. Модільяні та
М. Міллера..................................... 251
7.2. Альтернативні теорії структури капіталу............ 259
7.3. Структура капіталу і ризик...................... 264
7.4. Вимірювання структури капіталу.................. 277
7.5. Оптимальна структура капіталу................... 283
Питання для самоперевірки знань.................... 288
Розділ 8. Дивіденди і дивідендна політика................. 290
8.1. Теорії дивідендної політики..................... 290
8.2. Чинники дивідендної політики................... 296
8.3. Прийняття рішень щодо проведення дивідендної полі-
тики.......................................... 302
8.4. Форми дивідендних виплат...................... 304
8.5. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом
коефіцієнтів..................................... 314
8.6. Розподіл прибутку в корпораціях США і дивідендна по-
літика......................................... 320
Питання для самоперевірки знань.................... 325
Запам’ятайте формули............................. 326
Розв’яжіть задачі і ситуацію......................... 326
Розділ 9. Бюджетування капітальних вкладень............. 329
9.1. Планування і фінансування інвестиційного проекту... 329
9.2. Оцінювання проектного ризику.................. 337
9.3. Економічна оцінка проекту...................... 345
9.4. Ранжирування проектів на основі економічних методів
оцінки......................................... 355
9.5. Значення капітальних вкладень для економічного зрос-
тання.......................................... 361
Питання для самоперевірки знань.................... 365
Запам’ятайте формули............................. 366
Розв’яжіть задачі................................. 367
Розділ 10. Управління оборотним (працюючим) капіталом.... 369
10.1. Сутність оборотного (працюючого) капіталу........ 369
10.2. Управління грошовими коштами і портфелем цінних
паперів........................................ 372
10.3. Моделі управління грошовими коштами........... 379
10.4. Управління дебіторською заборгованістю.......... 384
10.5. Управління товарно-матеріальними запасами....... 388
10.6. Оцінка політики корпорацій з формування і використання оборотного капіталу 393
Питання для самоперевірки знань.................... 401
Запам’ятайте формули............................. 402
Розв’яжіть задачі................................. 402
Розділ 11. Джерела короткострокового фінансування
поточних активів
............................. 404
11.1. Сутність і види джерел короткострокового фінансу-
вання.......................................... 404
11.2. Торговельний (комерційний) кредит.............. 407
11.3. Банківський кредит........................... 410
11.4. Факторинг.................................. 419
11.5. Емісія комерційних паперів..................... 421
Питання для самоперевірки знань.................... 425
Запам’ятайте формули............................. 426
Розв’яжіть задачі................................. 426
Розділ 12. Корпорації на ринку капіталів.................. 429
12.1. Фінансовий ринок як основа економічного розвитку
корпорацій..................................... 429
12.2. Заощадження та інвестиції...................... 435
12.3. Регулювання ринку капіталів.................... 440
12.4. Міжнародне регулювання фінансового ринку....... 448
12.5. Біржовий ринок акцій......................... 452
12.6. Фондові біржі — організатори вторинного ринку
акцій.......................................... 459
12.7. Біржовий ринок облігацій...................... 466
Питання для самоперевірки знань.................... 469
Розділ 13. Емісія і розміщення корпоративних
цінних паперів
............................... 471
13.1. Первинні емісії довгострокових цінних паперів корпорацій у США    471
13.2. Методи розміщення корпоративних цінних паперів.. 473
13.3. Особливості первинних емісій цінних паперів та їх роз-
міщення в США.................................. 476
13.4. Особливості первинних емісій цінних паперів та їх розміщення у Великобританії     481
13.5. Корпорації на позабіржовому ринку цінних паперів.. 488
13.6. Емісія скріпів і райтів......................... 491
13.7. Емісії цінних паперів, пов’язані зі злиттям і поглинанням корпорацій  495
13.8. Випуск акцій, пов’язаних із приватизацією......... 503
Питання для самоперевірки знань.................... 506
Запам’ятайте формули............................. 507
Розв’яжіть задачі................................. 508
Розділ 14. Сучасні теорії ринку капіталів.................. 509
14.1. Основні етапи розвитку сучасних теорій ринку капі-
талів.......................................... 509
14.2. Виникнення і розвиток гіпотези ефективного ринку.. 511
14.3. Значення гіпотези ефективного ринку для визначення
фінансової політики корпорацій..................... 523
14.4. Розвиток теорії хаосу і невизначеності на ринку капі-
талу........................................... 527
Питання для самоперевірки знань.................... 540
Додаток до розділу 14............................. 541
Література.......................................... 543
Предметний покажчик................................. 548
Іменний покажчик..................................... 552
Перелік рисунків...................................... 554
Перелік таблиць...................................... 556
Додаток............................................ 559

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.