лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Коефіцієнти прибутковості

Коефіцієнти прибутковості показують кінцевий результат еко­номічної і фінансової діяльності корпорації. Вони залежать від руху попередніх показників. Прибутковість визначається швидкістю обороту активів, ступенем їх покриття, боргом, ліквідністю, співвідношенням зобов’язань і акціонерного капіталу та іншими показниками. Тому управління прибутком залежить від управління процесами оборотності, методів фінансування, покриття боргів і процентів, співвідношення випущених корпорацією цінних паперів з фіксованим і нефіксованим доходом. Обчислюються такі показники рентабельності:

 • коефіцієнт норми прибутку (Profit Margin);
 • коефіцієнт прибутковості активів (Return on Total Asset Ration — ROA);
 • коефіцієнт норми прибутковості акціонерного капіталу (Return on Equity Ratio — ROE).

Коефіцієнт норми прибутку, який називається також маржею прибутку, або рентабельністю продажу, визначається за формулою:

У нашому прикладі він дорівнює 11,0 % (1636,6 / 14 870,0), що свідчить про дуже високу прибутковість продажу, тобто кожний долар продажу приносить 11 центів прибутку. У галузях машинобудування, хімічній та інших галузях показник коливається від 4 до 7 %.
Коефіцієнт прибутковості активів визначає прибуток на долар активів.Показник визначається за формулою:

У нашому прикладі він становить 7,26 % (1636,6 / 22 534,5), тобто кожний долар активів створює 7,20 цента прибутку, що свідчить про ефективне використання активів.
.
Якби оборотність активів дорівнювала, припустимо 1, то показник був би рівним 11,0 %.
Коефіцієнт норми прибутку на власний капітал визначається за формулою:

У нашому прикладі він дорівнює 17,2 % (1636,6 / 9488,4 (100 %)), тобто кожний долар акціонерного капіталу створює 17,2 цента чистого прибутку. За змінами показника ROE постійно стежать акціонери корпорації.

Показники ринкової вартості акцій

Акції, що випускаються корпораціями вільно, обертаються переважно на біржових ринках. Курс (ціна) акції, який визначається ринком, дає уявлення про оцінку фінансового стану корпорації інвесторами. Показники прибутковості корпорації, виплачувані дивіденди виявляються на фінансовому ринку в ціні акцій. Традиційними коефіцієнтами ринкової вартості акцій є:

 • коефіцієнт ціна/прибуток (Price/Earnings Ratio P/E);
 • коефіцієнт ціна/балансова вартість на одну акцію (Price/Book Value per Share);
 • коефіцієнт поточної прибутковості акції (Current Return per Share).

Коефіцієнт ринкова ціна/прибуток на 1 акцію, що називається також «кратне прибутку», показує, яку суму інвестор згоден сплачувати за оголошений прибуток на акцію. Показник визначається за формулою:

У нашому прикладі він дорівнює 20,8 (26,47 / 1,27), тобто рин­кова оцінка акції вища за прибуток на акцію в 20,8 раза!
Коефіцієнт ціна/балансова вартість однієї акції, що називається також «кратне балансової вартості», визначається за формулою:

Для визначення коефіцієнта розрахуємо балансову вартість 1 ак­ції через розподіл суми власного капіталу на кількість акцій, що перебувають в обороті:
9488,0 / 1280,7 = 7,4 дол.
Коефіцієнт кратності становить 3,57 раза (26,47 / 7,4), тобто ринкова оцінка акції перевищує її балансову вартість у 3,57 раза. Коефіцієнт показує ставлення інвесторів до компанії як емітента акцій, його оцінка також висока, як і за першим показником.
Самі по собі коефіцієнти, визначені за фінансовою звітністю, за один фінансовий рік можуть дати тільки загальне уявлення про корпорацію. Фінансові аналітики здійснюють статистичний аналіз динамічних рядів, що розкриває зміни в діловій активності корпорації, коливання основних економічних показників у співвідношенні з відповідними коефіцієнтами по галузі.
У наступних розділах розглядатимуться інші коефіцієнти, а також буде показане значення аналізу динамічних рядів коефіцієнтів.

3.8. Системні методи аналізу
фінансової звітності

Система Дюпон

Системні методи аналізу фінансової звітності корпорації засновані на використанні системи певних коефіцієнтів для визначення одного показника. До них уходять:

 • система Дюпон;
 • модель Альтмана.

Система Дюпон використовується для аналізу прибутковості власного капіталу. Моделі Альтмана і його прихильників застосовуються для прогнозування можливого банкрутства корпорації.
Система Дюпон названа на честь американської ТНК Дюпон, фінансові аналітики якої ввели даний метод аналізу. Заслуга аналітиків полягала в тому, що вони знайшли залежність прибутковості власного капіталу від трьох коефіцієнтів:

 • маржі прибутку;
 • оборотності активів;
 • коефіцієнта власного капіталу.

Аналітики виводять рівняння Дюпон так:
ROA = Маржа прибутку ? Оборотність активів,
тобто прибутковість активів залежить від двох показників — прибутковості продажу й оборотності активів. З рівняння ROA виводиться рівняння ROE:
ROE = ROA ? Коефіцієнт власного капіталу.
Таким чином, вибудовується система Дюпон:

Для корпорації «Мак Дональдс»:
ROE = 11,0 % · 0,66 · 2,37 % = 17,2 %.
Фінансовий аналітик, чиї зусилля спрямовані на зростання показника прибутковості акціонерного капіталу, може визначити шляхи досягнення поставленої мети. Для підвищення найголовнішого показника прибутковості, що дасть змогу збільшити добробут акціонерів, він може запропонувати:

 • збільшити маржу прибутку, наприклад, за умови незмінності цін знизити операційні витрати;
 • підвищити ефективність використання активів, тобто вчасно звільнятися від зайвих активів;
 • використовувати фінансовий леверидж, тобто випускати зобов’язання, за умови підтримання оптимального співвідношення борг/акціонерний капітал.

Фінансовий та інші відділи (у великих корпораціях — управління) на основі пропозицій аналітиків розробляють конкретні заходи для їх виконання.

Модель Альтмана

Важливим питанням в управлінні фінансами корпорації є прогнозування можливого банкрутства. Для дослідження фінансового стану корпорації американський економіст І. Е. Альтман використовував мультиплікативний дискримінантний аналіз (Multiple Discriminant Analysis) платоспроможності корпорації. Його сутність полягає в тому, що визначаються дві вибірки підприємств (за обсягом продажу та за видом діяльності або за іншими ознаками). Перша вибірка включає підприємства, близькі до дефолту, друга — підприємства зі стійким фінансовим станом. У кожній з вибірок виділяється підприємство з кращими показниками. Потім за допомогою прийомів дискримінантного аналізу складається формула, що може служити інструментом для прогнозування неплатежів. Формула має такий вигляд:
.
Кожний елемент формули (х1R1) є добутком двох коефіцієнтів: показника функції (х1…х5) і фінансового коефіцієнта (R1…R5). Показники функції відповідно до методу Альтмана визначені в такий спосіб:
.
Альтман виділив п’ять фінансових коефіцієнтів, на підставі яких можна скласти певне уявлення про платоспроможність фірми:

 • R1 — працюючий капітал/активи, де Працюючий капітал =
  = Поточні активи – Поточні зобов’язання;
 • R2 — нерозподілений прибуток/активи;
 • R3 — прибуток до сплати процентів і податків/активи;
 • R4 — ринкова вартість акціонерного капіталу/балансова вартість усіх зобов’язань;
 • R5 — продаж/активи.

Альтман установив критичні значення показника Z:
Z < 1,81 — висока ймовірність банкрутства;
Z > 3 — мала ймовірність банкрутства;
Z > 5—10 — імовірності банкрутства немає.
На думку І. Е. Альтмана, модель Z може передбачити в 94 % випадків банкрутство фірми, у 95 % — віднести корпорацію до банкрутів або небанкрутів, передбачити банкрутство досить точно за два роки наперед.
Численні послідовники І. Е. Альтмана проводять свої дослідження ймовірності банкрутства. Так, наприклад, у Великобританії Р. Теффер виділяє такі фінансові коефіцієнти для включення їх у формулу :

 • прибуток до сплати процентів і податків/активи;
 • зобов’язання/нетто використовуваний капітал;
 • «швидкі» активи/активи;
 • працюючий капітал/чиста вартість;
 • продаж/акціонерний капітал.

У Франції показник платоспроможності досліджували Конан і Гольдер. Вони визначили формули показників для трьох галузей: громадських будівельних робіт, оптової торгівлі і транспорту.
Свій внесок у вивчення платоспроможності зробили центральні банки. Так, управління звітності Банку Франції розробляє функції показника платоспроможності. Функції, визначені на початку 70-х років ХХ ст., тестуються щороку на нових вибірках підприємств і слугують для розрахунку, з якого починається індивідуальне досьє, одержуване підприємством від управління звітністю. У ньому містяться рекомендації використання показника Z:

 • починати аналіз із визначення внеску кожного складового елемента;
 • розглянути фінансовий стан підприємства в зіставленні з його галуззю;
 • вивчити можливість затримки платежів;
 • вивчити досьє, знайти причини ймовірних затримок платежів і дати пояснення ситуації  .

У західній літературі відзначається, що модель Альтмана може дати інформацію про погіршання фінансового стану підприємства. Однак обмежуватися цим показником не варто. Тому всі дослідники підкреслюють, що, крім показника Z, необхідно постійно й уважно вивчати фінансові потоки.
У працях західних авторів висловлюється думка, що сама по собі модель Альтмана має обмеження. По-перше, підбір фінансових коефіцієнтів суб’єктивний. По-друге, підбір груп підприємств зі стійким фінансовим станом і нестійким також суб’єктив­ний. По-третє, фінансова звітність не завжди відбиває справжній стан речей.

Питання для самоперевірки знань

 • Які форми фінансової звітності вам відомі?
 • У чому полягає значення форм фінансової звітності?
 • Що показує баланс корпорації?
 • Назвіть основні статті активів балансу корпорації.
 • Назвіть основні статті зобов’язань у балансі.
 • Як ви розумієте власний капітал корпорації? Як він формується?
 • Поясніть структуру звіту про прибуток (прибутки і збитки).
 • Що показує звіт про прибуток корпорації?
 • Чому останньою статтею звіту про прибуток цікавляться акціонери, які володіють звичайними акціями?
 • Поясніть структуру звіту про грошові потоки.
 • Як ви розумієте операційні грошові потоки?
 • Як ви розумієте інвестиційні потоки?
 • Як ви розумієте фінансові потоки?
 • Як збалансовано звіт про грошові потоки?
 • Що показує звіт про грошові потоки?
 • Що показує звіт про зміну власного капіталу?
 • Назвіть основні методи аналізу фінансової звітності корпорації.
 • Хто, з якою метою використовує метод фінансових коефіцієнтів?
 • Назвіть основні групи фінансових коефіцієнтів.
 • Назвіть основні відмітні риси дослідження прибутковості власного капіталу за допомогою системи Дюпон.
 • Назвіть основні відмітні риси моделі прогнозування можливого банкрутства І. Е. Альтмана.

Розв’яжіть задачі і ситуації

Задача 1. Показники корпорації «Сміт» у 2001 р. такі:
Дохід на одну звичайну акцію                                                   — 6 дол.
Дивіденд на одну звичайну акцію                                             — 3 дол.
Балансова вартість звичайної акції наприкінці фінансового року                  — 50 дол.
Сума нерозподіленого прибутку за 2001 р. зросла на       — 21 млн дол.
Зобов’язання до кінця фінансового року                                 — 160 млн дол.
Корпорація протягом року нових акцій не випускала.
Визначте коефіцієнт боргового навантаження на капітал корпорації.
Запропонуйте керівникам корпорації змінити боргову політику.
Задача 2. Фінансові показники корпорації «Джонс» за 2001 р. (тис. дол.):
Продаж                                                                                                        — 1000
Кошти і ринкові цінні папери                                                                — 100
Основні засоби                                                                                          — 283,5
Чистий прибуток                                                                                       — 50,0
Коефіцієнт «швидкої» ліквідності                                                         — 2,0
Коефіцієнт поточної ліквідності                                                           — 3,0
Період одержання коштів дебіторів                                                    — 40 днів
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу                                  — 12 %
Компанія не випускала привілейованих акцій.
Визначте статті балансу:

 • дебіторська заборгованість;
 • поточні зобов’язання;
 • усього активи;
 • власний капітал;
 • коефіцієнт прибутковості активів.

Ситуація 1
Вам як фінансовому аналітику великої інвестиційної компанії запропоновано скласти огляд фінансового стану корпорації «Мак Дональдс» на підставі фінансової звітності за 1991—2001 рр. з метою розширення ділових зв’язків, які стосуються торгівлі акціями корпорації.
Складіть план роботи, включивши до нього визначення коефіцієнтів, складання графіків, підготування аналітичного огляду і розроблення пропозицій для прийняття рішень. Зведені дані з фінансової звітності корпорації «Мак Дональдс» за 1991—2001 рр. додаються (табл. 3.9), звітні фінансові документи за 2001 р. — див. табл. 3.1—3.3, 3.5.


Samuels J. M., Wilkes F. M. and Brayshaw RE. Management of Company Finance. — London: Chapman and Hall, 1993. — P. 61.

Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. — С. 204—206.

Таблиця 3.9
Зведені дані за фінансовою звітністю корпорації «Мак Дональдс» за 1991—2001 рр., млн дол.

 

2001 р.

2000 р.

1999 р.

1998 р.

1997 р.

1996 р.

1995 р.

1994 р.

1993

1992 р.

1991 р.

Продаж

40 630

40 181

38 491

35 979

33 638

31 812

29 914

25 987

23 587

21 885

19 928

Усього прибутків

14 870

14 243

13 259

12 421

11 409

10 687

9795

8321

7408

7133

6695

Операційний прибуток

2697

3330

3320

2762

2808

2633

2601

2241

1984

1862

1679

Прибуток до оплати податків

2330

2882

2884

2307

2407

2251

2169

1887

1676

1448

1299

Чистий прибуток

1637

1977

1948

1550

1642

1573

1427

1224

1083

959

860

Операційні потоки

2688

2751

3009

2766

2442

2461

2296

1926

1680

1426

1423

Капітальні вкладення

1906

1945

1868

1879

2111

2375

2064

1539

1317

1087

1129

Вільний грошовий потік

782

806

1141

887

331

86

232

387

363

339

294

Викуплені акції

1090

2002

933

1162

765

605

321

500

628

92

117

Фінансова позиція наприкінці року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього активів

22 535

21 684

20 983

19 784

18 242

17 386

15 415

13 592

12 035

11 681

11 349

Усього борг

8918

8474

7252

7043

6463

5523

4836

4351

3713

3857

4615

Власний капітал

9488

9204

9639

9465

8852

8718

7861

6885

6274

5892

4835

Акції в обороті

1280,7

1304,9

1350,8

1356,2

1371,4

1389,2

1399,5

1387,4

1414,7

1454,1

1434,5

Чистий прибуток на одну акцію

1,27

1,49

1,44

1,14

1,17

1,11

0,99

0,84

0,73

0,65

0,59

Чистий прибуток («розводнений»)

1,25

1,46

1,39

1,10

1,15

1,08

0,97

0,82

0,71

0,63

0,57

Оголошені дивіденди

0,23

0,22

0,20

0,18

0,16

0,15

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

Ринкова ціна наприкінці року

26,47

34,00

40,31

38,41

23,88

22,69

22,56

14,63

14,25

12,19

9,50

Франшизні ресторани

17 395

16 795

15 949

15 086

14 197

13 374

12 186

10 944

9918

9237

8735

Ресторани компаній бізнесу

8378

7652

6059

5433

4887

4294

3783

3216

2733

2551

2547

Афілійовані ресторани

4320

4260

4301

3994

3844

3216

2330

1739

1476

1305

1136

Усього ресторанів у системі «Мак Дональдс»

30 093

28 707

26 309

24 513

22 928

20 884

18 299

15 899

14 127

13 093

12 418

 Таблиця 3.10
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА» НА 31 ГРУДНЯ, млн дол.


Активи

2001 р.

2000 р.

1999 р.

Боргові зобов’язання і власний капітал

2001 р.

2000 р.

1999 р.

Поточні активи

 

 

 

Поточні зобов’язання

 

 

 

Кошти та їхні еквіваленти

1866

1,819

1,611

Кредитори і нараховані суми

3679

3,905

3,714

Ринкові цінні папери

68

73

201

Позички і короткострокові облігації до оплати

3743

4,795

5,112

Усього, кошти та ринкові цінні папери

1934

1,892

1,812

Інші зобов’язання за довгостроковим боргом

156

21

261

Дебітори

1882

1,757

1,798

Нарахований податок із прибутку

851

600

769

ТМЗ

1055

1,066

1,076

Усього, поточні зобов’язання

8429

9,321

9,856

Передоплати та інші активи

2300

1,905

1,794

Довгостроковий борг

1219

835

854

Усього, поточні активи

7171

6,620

6,480

Інші зобов’язання

961

1004

902

Інвестиції та інші активи

8214

8129

8916

Відстрочені податки

442

358

498


Власність, будинки, устаткування

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

Земля

217

225

215

Звичайні акції (номіналом 0,25 дол.)

 

 

 

Будинки

1812

1,662

1,528

Кількість акцій, дозволених до випуску відповідно до статуту, 5 600 000 000. Випущено в 2000 р. — 3 481 882 834;
в 1999 р. — 3 466 471 904

873

870

867

Машини й устаткування

4881

4,547

4,527

Контейнери

195

200

201

Додатковий капітал

3520

3,196

2584

Усього, власність, будинки та устаткування

7105

6,614

6,471

Нерозподілений прибуток

23 443

21,265

20,773

Мінус амортизація

2652

2,446

2,204

Накопичені та інші доходи

2788

(2,722)

(1,551)

Усього, інвестицій
у власність будинку, устаткування (нетто)

4453

4,168

4,267

Усього, власний капітал (за мінусом казначейських акцій)

25 048

22,609

22,673

Ділова репутація корпорації та інші нематеріальні активи

2579

1,917

1,960

Мінус казначейські (вилучені з обігу) акції

13 682

13,293

13,160

Усього, власний капітал

11 366

9,316

9,513

Усього, активи

22 417

20,834

21,623

Усього, зобов’язання і власний капітал

22 417

20,834

21,623Ситуація 2
Фінансовому менеджеру інвестиційної компанії запропоновано визначити можливість купівлі акцій корпорації «Кока-Кола» на вторинному ринку. Ринкова ціна акції на грудень 2001 р. становила 47,15 дол. проти 60,94 дол. у 2000 р.; у 2003 р. очікується деяке підвищення ринкової ціни акції. Інвестиційна компанія одержала публічну звітність корпорації «Кока-Кола».
Як діятиме фінансовий менеджер, щоб розв’язати поставлене перед ним завдання (див. табл. 3.10, 3.11)?
Таблиця 3.11
Консолідований звіт про прибуток компанії
«Кока-Кола» на 31 грудня, млн дол.


Показник

2001 р.

2000 р.

1999 р.

Чиста сума продажу

20 092

19 889

19 284

Витрати на продані товари

6044

6,204

6,009

Валовий прибуток

14 048

13 685

13 275

Адміністративні, загальні витрати та витрати, пов’язані з реалізацією

8696

9,120

9,001

Інші витрати

1,443

813

Операційний прибуток

5352

3,691

3,982

Проценти отримані

325

345

260

Проценти сплачені

289

447

337

Доходи (збитки), пов’язані з акціями

152

(289)

(184)

Інші доходи (чисті суми)

130

99

98

Прибуток до сплати прибуткового податку

5670

3,399

3,819

Прибутковий податок

1691

1,222

1,388

Чистий прибуток

3979

2,177

2,431

Базовий чистий прибуток на одну звичайну акцію, дол.

1,60

0,88

0,98

Зменшений («розводнений») чистий прибуток на одну звичайну акцію, дол.

1,60

0,88

0,98

Середня кількість акцій, що обертаються, млн дол.

2487

2,477

2,469

Опціони

10

18

Середня кількість акцій, що обертаються, з ура­хуванням опціонів

2487

2,487

2,487

Ситуація 3
На підставі звіту про прибуток корпорації «Кока-Кола», що додається (табл. 3.10, 3.11),
1) визначте коефіцієнти:

 • ліквідності;
 • прибутковості;
 • структури капіталу;

2) підготуйте доповідь для інвестиційної компанії N про перспективу платоспроможності корпорації «Мак Дональдс» на найближчі 2—3 роки.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.