лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент персоналу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Трудові книжки та вкладиші до них заповнюються українською або російською мовами.
До трудової книжки заносяться:

 • ім’я, прізвище та по батькові працівника, дата народження;
 • відомості про прийняття на роботу (посаду), переведення на іншу роботу (посаду), звільнення з роботи (посади);
 • відомості про нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України, заохочення за успіхи в роботі та інші подяки відповідно до чинного законодавства України;
 • дані про відкриття, на які видано дипломи, використані винаходи та раціоналізаторські пропозиції, виплачені у зв’язку з цим винагороди.

Відомості про працівника записуються на першій (титульній) сторінці трудової книжки. Прізвище, ім’я, по батькові, дата народ­ження записуються повністю. Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей.
Першу сторінку підписує особа, яка відповідає за видачу трудових книжок, після чого ставиться печатка підприємства, де вперше заповнюється трудова книжка.
У розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагород­ження», «Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) чітко за датами на підставі наказів вносяться записи про прий­няття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення з ро­боти, нагородження працівника, оголошення заохочення. Закрес­лення раніше внесених до трудової книжки (вкладиша) неточних або неправильних записів не допускається. У разі виявлення помилки вона виправляється записом, наприклад, «запис за № та­ким-то є недійсним, прийнято за такою-то професією (поса­дою)». У відповідній графі вказуються номер наказу й дата.
У зв’язку з тим, що з 1 січня 1996 року набув чинності Державний класифікатор професій, записи до трудових книжок про роботу мають вноситися відповідно до професійних назв, зазначених у цьому нормативному документі. Від цих назв можуть у разі необхідності утворюватись похідні назви робіт та посад додаванням уточнювальних слів (наприклад, провідний, голов­ний, молодший, змінний і т. д.). Це надає можливість роботодавцеві визначати похідні назви робіт та посад залежно від завдань та обов’язків виконавців.
У табл. 5.1 наведено приклад заповнення граф трудової книжки в розділі «Відомості про роботу».
Трудові книжки та бланки трудових книжок є цінними документами, тому на підприємстві ведеться їхній суворий облік у Книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них та в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
Таблиця 5.1
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ


№ запису
Дата
Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу
та звільнення (з зазначенням
причин та посиланням на статтю,
пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його номер і дата)

число

місяць

рік

 

 

 

 

Приватне підприємство «Мрія»

 

1

02

06

2000

Прийнято на посаду рекламного агента

Наказ № 19 від 1 черв. 2000 р.

2

01

08

2001

Переведено на посаду менеджера з реклами

Наказ № 24 від 31 лип. 2001 р.

Особова справа — це сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника й характеризують його біографічні, ділові та особисті якості.
Особова справа посідає основне місце в системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються в ній, проводяться вивчення, добір та використання кадрів управління. Особові справи заводяться на всіх працівників підприємства після їхнього зарахування на роботу. Спочатку до особової справи заносяться документи, що відображають процес прийому на роботу, потім — усі основні документи, які виникають протягом трудової діяльності працівника в організації.
Систематизуються особові справи в алфавітному порядку або за структурними підрозділами згідно зі штатним розписом. Справи на матеріально відповідальних осіб зберігаються окремо. Кожній особовій справі надається номер відповідно до номера в штатно-посадовій книзі. Цей номер записується й в алфавітну книгу особових справ.
Особова справа складається з таких документів:

 • Особовий листок з обліку кадрів з фотографією працівника розміром 4 ? 6 см.
 • Автобіографія.
 • Копії документів про освіту, науковий ступінь, учене звання, підвищення кваліфікації.
 • Перелік наукових праць (для спеціалістів, які мають вчений ступінь та звання).
 • Різного роду характеристики чи рекомендаційні листи.
 • Документи, на підставі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника (контракт, подання, листи про переведення тощо).
 • Копії наказів (розпоряджень) про приймання (призначення), переведення та звільнення працівника або виписки з цих наказів.
 • Матеріали проведення атестації.
 • Опис документів.

Документи особової справи ведуться протягом усього часу роботи особи в організації.
Доступ до особових справ має бути обмеженим. Вони знаходяться на особливому зберіганні на рівні із секретними документами. Як правило, особові справи зберігаються в сейфах чи спеціально пристосованих для цього шафах.
Відповідальність за зберігання особових справ несе перший керівник організації або вповноважена ними особа — начальник відділу кадрів, менеджер з персоналу, юрисконсульт, секретар.
Видаються особові справи для службового користування лише особам, коло яких визначене керівником організації.
Не дозволяється:

 • видавати особову справу працівникові, на якого її заведено;
 • виносити особові справи за межі підприємства й затримувати їх у користуванні більше ніж на один день;
 • уносити виправлення до раніше зроблених записів.

Під час звільнення працівника особові справи передаються в архів підприємства. На новому місці роботи на працівника заводиться нова особова справа.
5.3.3. Облік особового складу організації
Облік особового складу організації забезпечується веденням особових карток працівників, штатно-посадової книги (штатного формуляра) та алфавітної книги.
На працівників, яких приймають на постійну, тимчасову роботу та роботу за сумісництвом, заповнюються особові картки (типова форма № П-2) [1].
Особова картка — це документ, у якому міститься найсуттєвіша інформація про особу.
Особова картка містить такі розділи:

 • І розділ — «Загальні відомості»; у ньому відображаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові працівника, дата й місце народження, номер і серія паспорта, домашня адреса;
 • освіта;
 • спеціальність за дипломом (свідоцтвом);
 • кваліфікація за дипломом (свідоцтвом);
 • загальний, безперервний та спеціальний стаж роботи;
 • останнє місце роботи, посада, професія, дата та причина звільнення;
 • сімейний стан.
 • ІІ розділ«Відомості про військовий облік» — заповнюється відповідно до інструкції з обліку військовозобов’язаних. Указуються:
 • група обліку;
 • категорія обліку;
 • військове звання;
 • військово-облікова спеціальність;
 • придатність до військової служби;
 • назва райвійськкомату за місцем проживання;
 • перебування на спеціальному обліку.
 • ІІІ розділ — «Призначення та переведення»відображає дату прийому на роботу та всі переведення на інші посади, зміну кваліфікації. Усі записи з цього розділу переносяться до трудової книжки.
 • ІV розділ — «Відпустки»містить інформацію про надання щорічних і додаткових відпусток.

У разі звільнення працівника в особовій картці вказуються дата та причина звільнення, номер наказу про звільнення й робиться запис про те, що трудова книжка видана її власнику.
Особові картки комплектуються за структурними підрозділами підприємства та апарату управління.
Штатно-посадова книга (штатний формуляр) — це основний робочий документ відділу кадрів, який відображає стан уком­плектування персоналу підприємства.
Штатно-посадову книгу веде працівник відділу кадрів на основі штатного розпису. Облік працівників у штатно-посадовій книзі ведеться за цехами, відділами та іншими структурними підрозділами. Усі записи в штатно-посадовій книзі повинні вестись регулярно одночасно з оформленням наказів про прийняття на роботу або призначення на посаду, переведення працівника в інший структурний підрозділ.
На випадок зміни штатного розпису після записів працівників за структурними підрозділами необхідно залишати місце для змін та продовження записів.
Порядкові номери працівників у штатно-посадовій книзі надаються їх особовим справам та особовим карткам.
У табл. 5.2 наведений приклад заповнення штатно-посадової книги.
Таблиця 5.2
ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА


№ запису

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Оклад, грн

Рік народження

Стаж роботи, років

Освіта

Присвоєна кваліфікація зі спеціальності

Дата й номер наказу про приз­начення на посаду

Відділ реклами

1

Григоренко Ігор Станіславович

Менеджер з реклами

2000

1964

10

вища

Магістр з маркетингу

Наказ про призначення на посаду № 19 від 1 трав. 2000 р.

2

Сергеєва Інга Валеріївна

Секретар-референт

500

1975

2

вища

Бакалавр з управління трудо­вими
ресурсами

Наказ про при­значення на по­саду
№ 07 від 17 лют. 2000 р.

Алфавітна книга ведеться для полегшення оперативного розшуку особової справи та особової картки, а також для одержання довідкової інформації про працівників. Книга заводиться на всіх працівників за підрозділами чи категоріями персоналу залежно від структури підприємства та чисельності працюючих. Записи в алфавітній книзі здійснюються одночасно з оформленням наказів про прийняття, переведення чи звільнення працівника. Прізвище, ім’я, по батькові прийнятого працівника записуються у відповідному розділі на відповідну літеру алфавіту,
а прізвища звільнених чи переведених працівників викреслюються тонкою червоною лінією.
Користуючись алфавітною книгою, можна швидко з’ясувати, де працює особа, знайти її особову картку, з’ясувати, коли звільнився чи був переведений той чи інший працівник, яка плинність кадрів у даному підрозділі.
Алфавітна книга, як правило, заводиться на підприємствах з великою кількістю персоналу.
Приклад заповнення алфавітної книги наведено в табл. 5.3.
Таблиця 5.3
АЛФАВІТНА КНИГА


№ запису

Прізвище, ім’я,
по батькові

Номер особової справи (картки)

Дата прийому на роботу

Посада

Дата
звільнення

Примітки

1

Коваленко Микола Павлович

107

7 груд. 1999 р., наказ № 39 від 5 груд. 1999 р.

Старший бухгалтер

 

 

2

Куман Ярослав Сергійович

56

1 берез. 1987 р., наказ № 7 від 27 лют. 1987 р.

економіст

25 черв. 2000 р., наказ № 25 від 25 черв. 2000 р.

Переведено на іншу роботу

5.3.4. Комп’ютеризація
кадрового діловодства

Сучасне виробництво неможливо уявити без новітніх технологій, які дають змогу значно полегшити обмін інформацією. Електронна пошта, наприклад, дає змогу відправляти документи в різні організації і незважаючи на існуючі кордони й факсимільний зв’язок забезпечує швидкий та надійний спосіб ведення переговорів. Робота з мережею Internet відкриває доступ до значних інформаційних масивів.
Комп’ютеризація кадрового діловодства є однією з основних умов раціональної організації діловодних процесів у організації, засобом підвищення ефективності діяльності кадрових служб, фактором зростання продуктивності й оперативності праці менед­жерів.
Склад програмного та технічного забезпечення залежить від конкретних умов організації діяльності підприємства, а саме від масштабів виробництва, чисельності персоналу, організаційної структури апарату управління, масштабності документообігу, пот­реб в оперативній та ретроспективній інформації, ступеня цент­ралізації робіт з документами тощо.
Механізація та автоматизація кадрового діловодства мають здійснюватись на підставі впорядкування системи документування управлінської діяльності, уніфікації й скорочення кількості форм документів, які створюються в організації.
Упроваджувати комп’ютеризацію необхідно на всіх етапах діловодства, починаючи з підготовки документів, їхнього копіювання, оперативного розмноження, експедиційного оброблення, реєстрації та пошуку, швидкого транспортування, завершуючи контролем виконання та надійним зберіганням до­кументації.
Деякі організації успішно використовують систему управління персоналом PersonPro, яку створено для автоматизації діяльності служби управління персоналом.
Основні функціональні можливості цієї програми такі:

 • Розроблення організаційної структури організації.
 • Створення та редагування штатного розпису організації.
 • Облік, зберігання та оперативний пошук даних про персонал організації.
 • Створення електронного варіанта особових справ співробіт­ників, карток персонального обліку працівників (типова форма № П-2).
 • Створення бази даних кандидатів на вакантні посади.
 • Формування стандартизованих типів документів (наказів з приймання на роботу, звільнення з роботи, відрядження, надання відпустки тощо).
 • Формування статистичної звітності з персоналу та кадрової роботи.
 • Організація обліку, зберігання та швидкого пошуку внутрішніх, вхідних та вихідних документів.
 • Організація розсилання документації за допомогою електронної пошти.

Упровадження комп’ютерних технологій у кадровому діловодстві дає змогу підвищити ефективність діяльності працівників кадрової служби, зекономити витрати часу на підготовку та пошук необхідних документів, посилити контроль за створенням, веденням та зберіганням документації з персоналу організації.

Запитання та завдання для самоконтролю

 • Розкрити специфіку діяльності служб управління персоналом у ринкових умовах функціонування економіки Ук­раїни.
 • Дати характеристику кадровій службі як одному з провідних функціональних підрозділів підприємства.
 • Розкрити роль кадрової служби у формуванні конкурентоспроможного персоналу підприємства.
 • У чому полягають основні функції та завдання кадрової служби в сучасних умовах?
 • Визначити основні професійно-кваліфікаційні вимоги до керівника сучасної кадрової служби.
 • Схарактеризувати права, обов’язки й відповідальність керівника кадрової служби.
 • Пояснити необхідність співпраці кадрової служби з іншими структурними підрозділами підприємства для підвищення ефективності управління персоналом.
 • Якими, на вашу думку, повинні бути напрями вдосконалення діяльності кадрової служби в сучасних умовах?
 • Обґрунтувати необхідність ведення кадрового діловодства в загальній системі управління підприємством.
 • Дати характеристику номенклатурі справ з кадрового діловодства.
 • Схарактеризувати основні групи комплексу документів за функціями управління кадрами.
 • Розкрити механізм документаційного забезпечення обліку та руху кадрів.
 • Назвати основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства.
 • Пояснити правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників на підприємстві.
 • Розкрити сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності кадрової служби.
 • У чому, на вашу думку, полягає необхідність комп’юте­ризації кадрового діловодства?

Література

 • Типова форма № П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовт. 1995 р. № 277.
 • Беляцкий Н. П., Велесько С. Е., Ройш П. Управление персоналом: Учеб. пособие — Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000. — 320 с.
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.— Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. — Вип. 1. — 237 с.
 • Книга работника кадровой службы: Учеб.-справ. пособие / Под. общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: Экономика, 1998. — 494 с.
 • Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Рогань. —
  2-ге вид., допов. та переробл. — К.: А.С.К., 2001. — 1072 с.
 • Палеха Ю. І. Документальне забезпечення управління: Підручник. — К.: МАУП, 1997. — 344 с.
 • Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. — 560 с.
 • Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. –К.: МАУП, 1999. — 282 с.

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.