лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент персоналу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.5. Матеріально-технічне забезпечення
менеджменту персоналу

Вирішення завдань менеджменту персоналу з мінімальними трудовими та вартісними витратами, з необхідною точністю й достовірністю та в установлені строки неможливе без застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, оргтехніки й оперативної поліграфії.
Застосування сучасних технічних засобів дає змогу підвищити продуктивність праці керівників і співробітників служби персоналу, прискорити оброблення кадрової інформації, підвищити якість і оперативність рішень у галузі менеджменту персоналу,
а також культуру управлінської праці.
До технічних засобів менеджменту персоналу належить уся сукупність машин, обладнання та пристроїв, які застосовуються в процесі управлінської праці для її автоматизації та механізації.
Технічні засоби умовно можна поділити на три групи:

 1. прості пристрої та знаряддя праці;
 2. організаційна техніка;
 3. обчислювальні машини.

До простих пристроїв і знарядь праці належать канцелярське приладдя (ручки, олівці, лінійки, папір різного формату, ножиці, кнопки, скріпки тощо), лічильні засоби (калькулятори), різні пристрої та прилади (дироколи, стиплери), папки та швидкозшивачі, які застосовують для полегшення управлінської праці. Повне та своєчасне забезпечення працівників, що виконують функції менеджменту персоналу, даними пристроями та знаряддями сприяє ефективнішому використанню їхнього робочого часу.
Засоби оргтехніки вміщують великий перелік різних пристроїв, які поділяються на такі основні групи:

 1. засоби складання документів;
 2. засоби копіювання та розмноження документів;
 3. засоби оброблення документів;
 4. засоби зберігання, пошуку й транспортування документів;
 5. засоби управлінського зв’язку.

Засобами складання документів є:

 1. Друкарські машини. В управлінні використовуються всі види друкарських машин, але перевагу слід віддавати електрон­ним, які полегшують працю завдяки механізації деяких операцій та зниженню сили удару на клавіші.
 2. Письмові автомати — пристрої, що за заданою програмою можуть обробляти тексти, змінюючи їхню форму та зміст. Вони мають змінне програмне забезпечення, оперативну та зовнішню пам’ять.
 3. Диктофонна техніка використовується для запису розпоряд­жень, наказів, листів, виступів і наступного друкування текстових документів. Диктофонна техніка дає змогу уникнути непродуктивних витрат часу суб’єктів менеджменту персоналу на підготовку документів.

Засобами копіювання та розмноження документів є:

 1. Репрографічні засоби (фотографічні, діазографічні засоби, засоби мікрокопіювання, електрографічне, термографічне копіювання), з допомогою яких відображають оригінали на поверхні матеріалу копії. На підприємствах широко розповсюджені високошвидкісні апарати різних модифікацій типу «Ксерокс», «Кенон», на яких можна розмножувати документи без виготовлення спеціальних форм.
 2. Оперативна поліграфія (офсетний, трафаретний, гектографічний способи друку) — це засоби та методи оперативного роз-
  множення документації за спрощеною поліграфічною технологією.

Засоби оброблення документів призначені для канцелярських робіт. Ними є фальцювальні, аркушепідбірні, сортувальні, різальні, штемпелювальні, адресувальні машини та пристрої, ламінатори, зшивачі, нумератори, конвертовідкривачі, машини для знищення документів.
Засоби зберігання, пошуку та транспортування документів покликані забезпечити швидкий пошук і надійність зберігання документів. Службові документи розміщуються в столах, шафах, стелажах і сейфах. Для зберігання документів застосовуються папки-реєстратори, архівні папки, лотки для паперів. Для зберігання особистих і абеткових карток співробітники служби персоналу застосовують картотеки. Для транспортування документів може використовуватись повітряна (пневмо) пошта. Пневмопошта призначена для оперативного внутрішнього транспортування документів, уміщених у спеціальний патрон.
Засоби управлінського зв’язку — це пристрої для передавання та прийняття інформації, які охоплюють:

 1. Засоби телефонного зв’язку. Застосування телефонних підсилювачів, пристроїв автоматичного набору телефонних номерів (автонабори), автоматичних телефонних відповідачів, секретарів-автоматів сприяє підвищенню ефективності використання телефонного зв’язку.
 2. Засоби телеграфного, фототелеграфного та телеавтографного зв’язку: телеграфи, факси, факс-модеми.
 3. Електронна пошта.

Обчислювальні машини застосовуються для механізації та автоматизації логічних і технічних операцій, розрахунків, вирішення облікових, аналітичних та інших завдань. Особливо перспективним для підвищення ефективності менеджменту персоналу є застосування електронних обчислювальних машин (ЕОМ).
3.6. Фінансове забезпечення
менеджменту персоналу

Поряд з інформаційними, людськими ресурсами, технічними засобами робота з людьми, пов’язана з професійним підбором персоналу, оплатою праці, професійним навчанням тощо, потребує й фінансових ресурсів.
Фінансове забезпечення менеджменту персоналу — це сукупність коштів, які спрямовуються на фінансування діяльності в галузі менеджменту персоналу.
Фінансування відбувається за рахунок витрат на випуск продукції (послуг). Що стосується матеріального заохочення працівників, то джерелом коштів на оплату праці госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їхньої господарської діяльності. Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, — це кошти, які виділяються з відповід­них бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.
Керівництво багатьох підприємств, особливо це стосується віт­чизняних підприємств, не приділяє належної уваги діяльності в галузі менеджменту персоналу. Тому в періоди спаду ділової активності підприємства витрати на підбір, розстановку, навчання працівників, створення сприятливих умов праці, стимулювання персоналу тощо скорочуються в першу чергу.
У розвинених країнах світу діяльність у галузі менеджменту персоналу розглядається як надприбуткова, а витрати на персонал — як інвестиції. Провідні компанії лише на професійний розвиток витрачають до 10 % фонду заробітної плати, що для такої компанії, як Дженерал Моторз становить суму, яка перевищує мільярд доларів на рік. Ці витрати є капіталовкладеннями організації в розвиток своїх співробітників, від яких вона очікує віддачу у вигляді збільшення внеску кожного співробітника в досягнення організаційних цілей [16, с. 148].
Тому на даному етапі розвитку нашої держави особливо актуальним є питання зміни світогляду, принципів і установок як керівників підприємств, так і представників органів державної влади на персонал як об’єкт управління.

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Пояснити призначення нормативно-правової бази та науково-методичного забезпечення менеджменту персоналу.
 2. Назвати закони України, які виступають нормативно-правовою базою менеджменту персоналу.
 3. Назвати розділи Кодексу законів про працю України.
 4. Розкрити структуру та призначення Класифікатора професій ДК 003-95.
 5. Назвати документи, які належать до нормативно-правової бази менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання.
 6. Розкрити структуру та призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
 7. Розкрити призначення міжгалузевих норм та нормативів.
 8. Що собою являють конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці? Ким вони приймаються?
 9. Пояснити відмінності між конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці.
 10. Розкрити призначення Єдиної технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України.
 11. Назвати документи, які належать до науково-мето­дичного забезпечення менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішнього викорис­тання.
 12. Навести визначення понять: інформаційне забезпечення та інформаційна система менеджменту персоналу.
 13. Пояснити відмінність між даними та інформацією.
 14. Назвати вимоги, яким повинна відповідати інформація.
 15. Які ролі виконують лінійні керівники у вирішення завдань менеджменту персоналу?
 16. Які ролі виконує служба персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу?
 17. Назвати основні тенденції у галузі менеджменту персоналу, характерні для зарубіжних фірм і компаній.
 18. Що собою являє технічне забезпечення менеджменту персоналу?
 19. Назвати технічні засоби менеджменту персоналу.
 20. Що собою являє фінансове забезпечення менеджменту персоналу?
 21. Назвати джерела коштів на оплату праці.

Література

  • Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
  • Кодекс законів про працю України // Закони про працю. — К., 1997. — С. 3—83.
  • Про зайнятість населення: Закон України // Закони Украї­ни.— К., 1996. — Т. 1. — С. 252—268.
  • Про колективні договори й угоди: Закон України // Закони України.— К., 1996. — Т. 6. — С. 5—11.
  • Про оплату праці: Закон України // Закони України.— К., 1997. — Т. 8. — С. 210—218.
  • Про охорону праці: Закон України // Закони України. — К., 1996. — Т. 4. — С. 114—133.
  • Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України.— К., 1999. — Т. 15. — С. 332—343.
  • Про пенсійне забезпечення: Закон України // Закони Украї­ни.— К., 1996. — Т. 2. — С. 254—285.
  • Класифікатор професій ДК 003-95 (зміни та доповнення № 4). — К.: Соцінформ, 1995.
  • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. Вип. 1. — 237 с.
  • Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. — К.: Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. — 300 с.
  • Глухов В. В. Основы менеджмента: Учебн.-справочн. пособие. — СПб.: Спец. лит-ра, 1995. — 328 с.
  • Мордовин С. К. Управление человеческими ресурсами. Модульная программа для менеджеров. Модуль 16. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 270 с.
  • Пугачёв В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 279 с.
  • Управление персоналом организации: Энцикл. словарь
   / Под ред. А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — VIII. — 453 с.
  • Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. — 368 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.