лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7. Функції податків
У літературі переважно виокремлюють три різновиди функцій податків.
Суть податків як фінансово-економічної категорії — перерозподіл вартості створеного ВНП між державою, юридичними та фізичними особами. Це здійснюється шляхом централізації частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби. Таким чином визначається розподільча функція податків.
Фіскальна функція (фіск від лат. fiscus — державна казна, скарбниця) визначається тим, що податки є засобом наповнення державної казни.
Регулююча функція полягає у можливості за допомогою податкової політики впливати на різні сторони діяльності платників. Спрощена схема регулюючої функції полягає в тому, що встановлюючи пільгові чи підвищені ставки оподаткування держава стимулює чи стримує розвиток тих чи інших видів господарської діяльності.
План семінарського заняття

 1. Юридичне визначення сфери податків та інших обов’язко­вих платежів, їхнє місце в системі державних доходів України.
 2. Поняття податків у широкому та вузькому розумінні.
 3. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів.
 4. Поняття податкових та неподаткових обов’язкових платежів.
 5. Визначення поняття власне податків.
 6. Види податків та їхня характеристика.
 7. Функції податків.

Термінологічний словник
Державні доходи — це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються нею для здійснення її завдань і функцій.
Загальнодержавні податки — це податки, що встановлюються та вводяться в дію рішенням вищого представницького органу, справляються на всій території держави й зараховуються або до державного бюджету, або до місцевих бюджетів, або розподільно — і до державного, і до місцевого.
Непрямі (на споживання або адвалорні) податки — це податки, що справляються у процесі споживання матеріальних благ і включаються до ціни товарів і послуг.
Податки на доходи — це податки, що сплачуються платником з дійсно отриманого доходу (прибутку) і відображають фактичну платоспроможність платника.
Податки на майно — це податки, що справляються не з дійсно отриманого платником доходу, а з припущеного середнього доходу, отримуваного в даних економічних умовах від того чи іншого предмета оподаткування (нерухомої власності, грошового капіталу тощо).
Податок (наукове визначення) — це встановлена законом форма відчуження власності фізичних та юридичних осіб на засадах обов’яз­ковості, індивідуальної безвідплатності, безповоротності, забезпечена державним примусом, яка не має характеру покарання чи контрибуції і має на меті забезпечення платоспроможності суб’єктів публіч­ної влади.
Податок, збір (обов’язковий платіж) — обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Прямі (прибутково-майнові) податки — це податки, що справляються у процесі отримання матеріальних благ безпосередньо з доходів чи майна платників.
Навчальні завдання

 1. Дослідити різновиди вживання терміна «податки» в науковій, законодавчій та діловій сферах.
 2. Визначити місце, роль і значення податків у системі суміжних явищ, застосувавши порівняльний метод щодо економічних систем ринкового та соціалістичного типів.
 3. Порівняти науково-теоретичний та законодавчий підходи до визначення та систематизації обов’язкових платежів.
 4. На прикладі українського законодавства дослідити акту­альність проблеми законодавчого розмежування окремих видів обов’язкових платежів.
 5. Дослідити закріплені в Законі України «Про систему оподаткування» обов’язкові платежі з точки зору їхньої належності до визначених у теорії різновидів податків (прямі й непрямі, на майно й на доходи тощо).

Запитання для перевірки знань

 1. Як юридично визначається сфера податків та інших обов’язкових платежів в Україні?
 2. У чому полягає необхідність розмежування окремих видів обов’язкових платежів?
 3. Які платежі відносять до категорії податкових у законодавчій та науковій сферах?
 4. Які платежі відносять до категорії неподаткових у законодавчій та науковій сферах?
 5. Які ознаки належать до специфічних ознак власне податку?
 6. Які функції виконує податок?
 7. Який зміст понять податку у вузькому та широкому розумінні?
 8. Які бувають класифікації податків?

Рекомендована література

 1. Про систему оподаткування: Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1251 // Відомості Верховної Ради України.— 1991. — № 39. — Ст. 510, зі змін. і допов.
 2. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Х.: Консум, 1997. — 432 с.
 3. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Х.: Легас, 2001. — 584 с.
 4. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Брызгалина. — М.: Аналитика-Пресс, 1997. — 600 с.
 5. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство / Под ред. Е. Н. Евстигнеева. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с.
 6. Основы налогового права: Учеб.-метод. пособие / Под ред.
  С. Г. Пепеляева. — М.: Инвест-фонд, 1985. — 496 с.
 7. Федосов В. М, Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.
 8. Фінансове право: Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та ф-тів / За ред. Л. К. Воронової і Д. А. Бекерської. — К.: Вентурі, 1995. — 272 с.
 9. Фінансове право: Підручник / Кер. авт. кол. і відп. ред. Л. К. Воронова. — Вид. 2-ге, виправл. та допов. — X.: Фірма «Консум», 1999. — 496 с.

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 1. Загальне поняття про податкову систему.
 2. Система принципів оподаткування.
 3. Загальна характеристика системи податків України.
 4. Загальні правила встановлення та скасування податків (обов’язкових платежів) та їхніх елементів в Україні.
 5. Основні характеристики податкових систем.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
1. Загальне поняття про податкову систему
Як відомо, податкова система є провідною складовою системи державних доходів. Законодавче визначення податкової системи дає ст. 2 Закону України «Про систему оподаткування»: «Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування».
З наукової точки зору вищенаведене визначення, очевидно, є неповним, оскільки систему не можна визначити лише як просту сукупність її елементів. Податковій системі властиві ознаки, характерні для будь-якої системи, — елементний склад, співвідношення, взаємодія, взаємозалежність елементів, органічна цілісність і єдність тощо.
Отже, наведене визначення, по суті, є визначенням системи податків, яка є елементною складовою податкової системи, але не вичерпує змісту останньої.
У літературі з податкового права наводять хоч і більш загальне, проте й більш відповідне визначення, за яким податкова си-
стема — це взаємопов’язана сукупність діючих в даний момент у конкретній державі суттєвих умов оподаткування. При цьому в теорії до суттєвих умов оподаткування, крім переліку видів чи системи податків, відносять:

 1. принципи податкової політики;
 2. систему та принципи податкового законодавства;
 3. загальні елементи податків;
 4. систему податкових органів, їх права, обов’язки, відповідаль­ність;
 5. порядок установлення та введення в дію податків;
 6. порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів;
 7. порядок та умови податкового провадження (справляння податків);
 8. форми та методи податкового контролю;
 9. права, обов’язки, відповідальність, способи захисту прав та інтересів платників та інших учасників податкових правовідносин;
 10. порядок міжнародного оподаткування тощо.

Таким чином, поняття податкової системи не є тотожним поняттю системи податків: перше з них є ширшим і включає в себе, окрім системи податків, ще цілий ряд як політико-правових, так і економічних елементів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.