лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Особа, що підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.
 2. Особа, що не підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.
 3. Розмір внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття обчислюється так: для роботодавців __________________, для найманих працівників — __________________, для працюючих за межами України та таких, що забезпечують себе роботою самостійно, — __________________.
 4. Платники страхових внесків до Фонду загальнообов’яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 5. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
 6. Об’єкти оподаткування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
 7. Об’єкт оподаткування збору на обов’язкове державне пен­сійне страхування для суб’єктів підприємницької діяльності та їхніх філій.
 8. Об’єкт оподаткування збору на обов’язкове державне пен­сійне страхування для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які не використовують найману працю, адвокатів, нотаріусів тощо.
 9. Об’єкт оподаткування збору на обов’язкове державне пен­сійне страхування для фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту), та для фізичних осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами.
 10. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
 11. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для суб’єктів підприємницької діяльності та їхніх філій.
 12. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які не використовують найману працю, адвокатів, нотаріусів
  тощо.
 13. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту), та для фізичних осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами.
 14. Торговий патент мають придбати суб’єкти підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є __________________.
 15. Суб’єкти правовідносин у сфері діяльності, здійснення якої вимагає отримання торгового патенту.
 16. Поняття торговельної діяльності згідно із Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».
 17. Вартість торгового патенту на календарний місяць встановлюється в межах: на території м. Києва та обласних центрів __________________, на території м. Севастополя, міст обласного підпорядкування та районних центрів — _________________, на території інших населених пунктів —____________________.
 18. Строк дії торгового патенту.
 19. Спеціальний торговий патент може бути виданий на такі види діяльності: __________________.
 20. Суб’єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, не сплачує такі податки _____________.
 21. Платники збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.
 22. Об’єкти оподаткування збору на розвиток виноградар-
  ства, садівництва та хмелярства.
 23. Ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 24. Платники фіксованого сільськогосподарського податку.
 25. Об’єкти оподаткування фіксованого сільськогосподар-
  ського податку.
 26. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку.
 27. Платники збору за використання радіочастотного ресурсу.
 28. Ставки збору за використання радіочастотного ресурсу.
 29. Платники єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
 30. Порядок визначення ставок єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
 31. Суб’єкти малого підприємництва, які мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
 32. Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб.
 33. Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва — юридичних осіб.
 34. Виручка від реалізації продукції згідно з Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».
 35. Об’єкт оподаткування єдиного податку.
 36. Суб’єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків: __________________.
 37. Платники збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 38. Види зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 39. Розмір початкового збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 40. Розмір регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 41. Розмір спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не повинен перевищувати _________________.
 42. Платники та розмір готельного збору.
 43. Платники та розмір збору за паркування автотранспорту.
 44. Платники та розмір ринкового збору.
 45. Платники та розмір збору з власників собак.
 46. Платники та розмір курортного збору.
 47. Платники та розмір збору за участь у бігах на іподромі.
 48. Платники та розмір збору за виграш на бігах на іподромі.
 49. Платники та розмір збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі.
 50. Платники та розмір збору за видачу ордера на квартиру.
 51. Платники та розмір збору за право на використання місцевої символіки.
 52. Платники та розмір збору за право на проведення кіно- і телезйомок.
 53. Платники, об’єкт та розмір збору на право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродажів і лотерей.
 54. Платники та розмір збору за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що прямує за кордон.
 55. Платники та розмір збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.
 56. Платники податку з реклами.
 57. Об’єкт оподаткування податку з реклами.
 58. Платники комунального податку.
 59. Об’єкт оподаткування та розмір комунального податку.

 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»


При підсумковому контролі знання студентів оцінюються у формі письмового іспиту за білетами, складеними відповідно до програми курсу «Податкове право».
До складу кожного білета входить 6 завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з 6 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.
Відповідь на кожне з 6 питань оцінюється в
10 балів — якщо відповідь студента:
містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;
виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;
відображає чітке знання відповідних категорій, їхнього змісту, розуміння їхнього взаємозв’язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;
свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших необхідно знати рік їхнього прийняття);
містить аналіз змістового матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;
містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т. ін.), їхню оцінку та порівняння;
логічно й граматично правильно викладена;
5 балів, якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один із таких недоліків:
є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,
є не зовсім правильною: наявні недоліки в розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;
не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповід­них теорій, концепцій, наукових течій тощо; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;
свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
викладена з порушенням логіки подання матеріалу;
містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;
0 балів, якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їхню безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового іспиту складається із суми балів, одержаних за всі 6 питань.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи протягом семе-
стру (не менше 20 і не більше 40 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах за такою схемою:


оцінка «задовільно»

— 50—60 балів;

оцінка «добре»

— 65—80 балів;

оцінка «відмінно»

— 85—100 балів.

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.