лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Головні завдання, функції та права, обов’язки
й відповідальність державних податкових органів
Завдання, функції та повноваження державних податкових органів визначено Законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», іншими законами про оподаткування.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);
 1. внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
 2. прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
 3. формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;
 4. роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
 5. запобігання злочинам та іншим правопорушенням, відне­сеним законом до компетенції податкової міліції, їхнє розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Функції органів ДПС диференційовані відповідно до вер-
тикальної структури державної податкової служби в Украї-
ні (центральний, регіональний та місцевий рівні) на три категорії:
 1. функції ДПА України;
 2. функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій у містах із районним поділом (крім міст Києва та Севастополя);
 3. функції державних податкових інспекцій у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.

Функції ДПА України в узагальненому вигляді включають, зокрема, такі питання:

 1. контроль дотримання законодавства про податки та з інших питань;
 2. контроль дотримання податкових відносин місцевими органами;
 3. облік платників та надходжень податків;
 4. робота по боротьбі з незаконним обігом алкогольних та тютюнових виробів;
 5. видання нормативно-правових та методичних документів з питань оподаткування;
 6. затвердження форм податкової звітності;
 7. податкові роз’яснення;
 8. кадрова робота;
 9. організаційно-методична та практична допомога органам ДПС;
 10. заходи по інформатизації, автоматизації та комп’ютеризації роботи органів ДПС;
 11. розробка основних напрямів, форм і методів податкових перевірок;
 12. направлення матеріалів із питань організованої злочинної діяльності до відповідних спеціальних органів;
 13. передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами щодо кримінальних правопорушень, розслідування яких не входить до компетенції податкової міліції;
 14. подання звіту про надходження податків до Мінфіну та Держ­казначейства;
 15. внесення пропозицій, розробка проектів та виконання міжнародних договорів щодо оподаткування;
 16. надання ідентифікаційних номерів фізичним особам-платникам та ведення Єдиного банку даних про платників — юридичних осіб;
 17. аналіз та прогнозування надходження податків, розробка пропозицій щодо їхнього збільшення;
 18. виготовлення та контроль марок акцизного збору;
 19. внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
 20. охорона державної таємниці в органах ДПС.

Функції органів ДПС регіонального рівня значною мірою аналогічні функціям центрального рівня, окрім питань щодо видання нормативно-правових та методичних документів, затвердження форм податкової звітності, розробки основних напрямів, форм і методів податкових перевірок, подання звіту про надходження податків до Мінфіну та Держказначейства, внесення пропозицій, розробки проектів та виконання міжнародних договорів щодо оподаткування, надання ідентифікаційних номерів фізичним особам-платникам та ведення Єдиного банку даних про платників — юридичних осіб, внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства та забезпечення виготовлення марок акцизного збору.

У разі, коли органи державної податкової служби регіонального рівня безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників 
ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції.

Перелік функцій органів ДПС місцевого рівня вміщено в ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу» і відображає ту особливість, що саме на цьому рівні виконується основ­ний обсяг безпосередньої роботи з платниками щодо податкового контролю.
Повноваження податкових органів складають ті права, які вони можуть і повинні, зобов’язані здійснювати для реалізації покладених на них завдань і функцій. Повноваження податкових органів визначено Законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», іншими законами про оподаткування і в узагальненому вигляді включають, зокрема, права щодо:

 1. здійснення перевірок платників;
 2. одержання інформації, відомостей та копій документів;
 3. обстеження приміщень та вимог про усунення порушень законодавства;
 4. вилучення документів у зв’язку з порушеннями законодавства;
 5. застосування заходів фінансової відповідальності;
 6. стягнення сум недоїмки, пені та штрафних санкцій;
 7. відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, застосування податкового компромісу, списання безнадійного боргу;
 8. застосування заходів адміністративної відповідальності;
 9. користування засобами зв’язку підприємств та організацій, проведення ревізій, інвентаризації, опечатування об’єктів, надання інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та застосування морального й матеріального заохочень громадян;
 10. звернення до судових органів із позовом про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;
 11. застосування непрямих методів визначення суми податкового зобов’язання;
 12. надання податкових роз’яснень;
 13. застосування заходів забезпечення виконання податкових зобов’язань.

Обов’язки посадових осіб органів державної податкової служ­би в узагальненому вигляді зводяться до того, що вони зобов’язані дотримувати Конституції та законів України, інших нор­мативних актів, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, які охороняються законом, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права. Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримувати комерційної та службової таємниць.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов’язків полягає в тому, що вони притягаються до дисциплінар­ної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

4. Правові основи організації та діяльності
податкової міліції
Загальні правові основи організації та діяльності податкової міліції визначено в Законах України «Про державну податкову службу в Україні», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з корупцією», Кримінально-процесу­альному Кодексі України.

Податкова міліція складається зі спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, здійснює контроль за додержанням податкового законодавства та виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну й охоронну функції.

Організаційна структура податкової міліції включає:

Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА України;
управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.
У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — Перший заступник Голови ДПА України.
Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.
Завданнями податкової міліції є:
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну податкову службу», податкова міліція уповноважується на здійснення ряду видів діяльності. За прийнятою в науці термінологією вони є скоріше функціями. Отже, податкова міліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює такі дії, визначені в законі як повноваження:

 1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформа­цію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
 2. здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяль­ність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;
 3. виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їхнього усунення;
 4. забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їхній захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними посадових обов’язків;
 5. запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
 6. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.
Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затри­мання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Права податкової міліції, тобто саме ті дії, які відповідні посадові особи можуть і повинні вчиняти для виконання покладених на них завдань (і які, за загальноприйнятою термінологією, відносять до повноважень) визначено в ст. 22 Закону України «Про державну податкову службу» посиланням на відповідні права посадових осіб податкових органів та органів міліції. Окрім цього, права податкової міліції визначаються у Законах України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з корупцією», «Про банки і банківську діяльність», а кримінально-процесуальні права — у Кримінально-процесуальному кодексі України.
Загальні умови відповідальності посадових і службових осіб податкової міліції визначено в ст. 25 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», відповідно до якої посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законодавством відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов’язаний вжити заходів щодо поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збит­ків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.
Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень та в межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.
Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку.
Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.