лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 3. ПОДАТКОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВІ
ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Предмет і метод податкового права.
 • Місце податкового права в системі права України.
 • Податкові норми.
 • Система податкового права.
 • Джерела податкового права України.
 • Поняття, ознаки та види податкових правовідносин.
 • Склад податкових правовідносин.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
1. Предмет і метод податкового права
Специфіка податкового права характеризується предметом і методом регулювання.

 • Предметом податкового права є система однорідних суспільних відносин, що виникають між державою і платниками податків з приводу встановлення, введення та справляння податку. Ці відносини можна поділити на такі групи:
 • пов’язані з встановленням податків та інших обов’язкових платежів;
 • пов’язані з введенням податків;
 • по справлянню податків;
 • які виникають при здійсненні податкового контролю;
 • пов’язані з відповідальністю за податкові правопорушення.
 • Методом податкового права є система способів впливу на
  суспільні правовідносини, які складають предмет податкового права. Основним методом податкового права є метод владних
  приписів. Він характеризується особливими засобами впливу, заснованими на нерівності суб’єктів, і передбачає використання в основному імперативних норм.
 • Таким чином, податкове право — це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини по встановленню, введенню і справлянню податків та інших обов’язкових платежів податкового характеру з юридичних і фізичних осіб до державного та місцевих бюджетів, а в передбачених законодавством випадках — до державних цільових фондів.

2. Місце податкового права в системі права України

 • Податкове право є складовою частиною такого розділу фінансового права, як «Правове регулювання державних доходів» і тісно пов’язане з конституційним і адміністративним правом, а також з основним інститутом фінансового права — бюджетним правом України.
 • Зв’язок із конституційним правом. Конституційні норми, що закріплюють принципи діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, повноваження цих органів у галузі оподаткування, які визначають правові форми встановлення податків, є базою розвитку податкового законодавства і входять до складу податкового права.
 • Зв’язок з адміністративним правом. Правові акти, що регламентують діяльність таких державних органів виконавчої влади, як органи державної податкової служби України, Міністерство фінансів України, Державний митний комітет України, є джерелом адміністративного права України і містять правові норми, які визначають повноваження в галузі стягнення податків. Ці норми включаються і до податкового права. Тісний зв’язок податкового права з адміністративним обумовлюється також і тим, що заходи адміністративної відповідальності встановлюються по відношенню до порушників податкового законодавства — фізичних осіб.
 • Зв’язок із бюджетним правом простежується в змісті та структурі дохідної частини бюджетної класифікації, тісно пов’язаних зі складом податкової системи, залежно від виконання дохідної частини бюджетів усіх рівнів від реалізації норм податкового права зі стягнення податків.
 • Діюче податкове право України на сучасному етапі має ряд особливостей:
 • Оподаткування юридичних осіб є пріоритетним напрямом податкових вилучень.
 • Достатньо висока питома вага (порівняно із зарубіжними країнами) частки непрямих податків і відносно низька — прямих.
 • Розгалужена система органів державної податкової служби, безпосереднє підпорядкування нижчестоящих структур, що входять до неї, вищестоящим, головним завданням яких є забезпечення контролю за надходженням усіх податків, включаючи місцеві.
 • Широкий перелік різноманітних пільг, встановлених законодавством.
 • Встановлення жорстких санкцій за різноманітні порушення податкового законодавства, включаючи заходи фінансової, адміністративної, кримінальної відповідальності.
 • Обов’язковість постановляння усіх суб’єктів підприємницької і господарської діяльності на облік у податкових органах із правом відкриття поточних рахунків у банках тільки після реєстрації в податкових органах.
 • Першочерговість спрямування коштів, які є на рахунках підприємств, на сплату податків порівняно з іншими видатками підприємства.
 • Можливість для платників податків отримання відстрочок і розстрочок платежів у межах поточного року.

3. Податкові норми

 • Вихідними елементами, що формують податкове право, є податкові норми — правила, які складають зміст податкового права. Норми податкового права визначають:
 • принципи податкового права;
 • порядок встановлення податків;
 • склад податкової системи;
 • порядок введення податків;
 • порядок обчислення та сплати податків;
 • заходи, що забезпечують сплату або стягнення податків.

Усі податкові норми можна класифікувати за змістом на матеріальні та процесуальні.
Матеріальні норми податкового права закріплюють комплекс прав і обов’язків, а також відповідальність учасників податкових правовідносин, основи взаємодії платників податків та органів управління в податковій сфері. Таким чином, у матеріальних податкових нормах встановлюється правовий режим, в рамках якого повинна існувати податкова система.
Процесуальні норми податкового права регламентують порядок прийому, розгляду, вирішення скарг і заяв платників податків, порядок провадження у справах з податкових правопорушень. Їхнє призначення полягає у визначенні процедури реалізації юридичних обов’язків і прав, установлених матеріальними нормами податкового права в рамках податкових правовідносин, що регулюються ними.
4. Система податкового права України
Норми податкового права утворюють загальну й особливу частини Податкового права.
У загальну частину включаються норми, що:

 • визначають поняття податку й оподаткування;
 • закріплюють принципи та функції податків;
 • повноваження державних органів по їхньому встановленню;
 • визначення поняття та складу податкової системи;
 • основні права й обов’язки сторін податкових правовідносин;
 • встановлюють склад податкових правопорушень, фінансову відповідальність і порядок її застосування.

Особлива частина включає норми, що регламентують порядок стягнення податкових платежів, коло платників по кожному податку, об’єкти оподаткування, порядок нарахування та сплати.
5. Джерела податкового права України

 • Сукупність податкових норм у зовнішньому прояві формує джерела податкового права.
 • Джерела податкового права — це форми вираження правотворчої діяльності держави з приводу прийняття компетентними державними органами нормативних актів, які встановлюють нор­ми податкового права.
 • Джерела податкового права характеризуються рядом особливостей:
 • Відповідно до ч. 2 ст. 92 Конституції України, система оподаткування, податки та збори встановлюються виключно законами України. Тому основу нормативно-правових актів, що регулюють податкові правовідносини, складають закони.
 • Усі закони, що регулюють податкові відносини, можна поділити на податкові та неподаткові. До основних податкових законів належать такі: «Про систему оподаткування», «Про держав­ну податкову службу в Україні», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств» та ін. До неподаткових законів, які непрямо регулюють відносини, що входять до сфери податкового права, належать, наприклад, такі: «Про державний бюджет», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про власність», «Про господарські товари-
  ства», «Про банки і банківську діяльність», «Про зайнятість», кодекси — Земельний, Кримінальний, Кодекс «Про адміністративні правопорушення» та ін.
 • Усі податкові й неподаткові закони утворюють взаємопов’язані, залежні групи. Наприклад, майже всі податкові закони містять посилання на закони, що регулюють функціонування віль­них економічних зон.
 • Поряд із законами існує широка мережа підзаконних нормативних актів (укази, інструкції, роз’яснення, накази), які регулюють податкові правовідносини й повинні конкретизувати та полег­шувати застосування податкових законів. Проблемою є те, що такі підзаконні нормативні акти нерідко суперечать законам й ускладнюють механізм їхнього застосування для платників податків.
 • Таким чином, основу джерел податкового права складають податкові закони — нормативно-правові акти вищого законодавчого органу держави, які зобов’язують юридичних і фізичних осіб сплачувати до бюджетів (державних цільових фондів) податки та збори (обов’язкові платежі). Податкові закони мають певну структуру, елементи якої є необхідними для розкриття змісту конкретних податків та механізму їхньої сплати.
 • Елементи податкового закону можна поділити на дві групи: 1) основні — платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку; 2) додаткові — пільги по оподаткуванню, строки та періодичність перерахування податку.
 • Детальне розкриття змісту кожного елементу податкового закону наводиться у відповідній темі методичних вказівок.

6. Поняття, ознаки та види податкових правовідносин

  • Податкові правовідносини — відносини, які виникають відповідно до податкових норм і регулюють встановлення, введення, справляння та стягнення податків та інших обов’язкових платежів.
  • Податкові правовідносини характеризуються особливими рисами, що обумовлені специфікою предмета й методу податкового права.
  • По-перше, податкові правовідносини виникають і розвиваються виключно у сфері фінансової діяльності держави на стадії формування державних доходів.
  • По-друге, податкові правовідносини є формами реалізації
   публічних інтересів, у зв’язку з чим вони повинні розглядатися як публічно-правові.
  • По-третє, одною з характерних рис податкових правовідносин є їхній майновий характер. Роль майнових благ відіграють грошові кошти, що надходять від різних суб’єктів до бюджетів і державних цільових фондів у вигляді податків та інших обов’яз­кових платежів.
  • По-четверте, податкове правовідношення по суті є відношенням владного характеру. Це обумовлено тим, що воно є формою реалізації податкової норми, що має імперативний характер.
   У зв’язку з цим однією стороною в податкових правовідносинах завжди є держава або уповноважені нею органи, які мають право видавати владні приписи.
  • Податкові правовідносини можна класифікувати за різними підставами.
  • Виходячи з функцій, які вони виконують, їх можна поділити на регулятивні та охоронні. Регулятивні правовідносини забезпечують упорядкування діяльності у сфері оподаткування. Більшість податкових правовідносин має регулятивний характер. Охоронні правовідносини виникають у зв’язку з порушенням податкової норми на основі санкції такої норми.
  • За характером податкових норм податкові правовідносини поділяються на матеріальні та процесуальні. Матеріальні правовідносини виникають на основі матеріальних норм податкового права. Змістом матеріальних податкових правовідносин є обо­в’язок платника податків сплачувати податок і право податкового органу вимагати його сплати. До процесуальних податкових правовідносин належать відносини, що виникають у ході провадження у справах про податкові правопорушення, у процесі надання відстрочок і розстрочок сплати податків, інших обов’яз­кових платежів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.