лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

В. Б. МАРЧЕНКО
M. Ф. ЛЕГКОВА

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 67.402                                                                                                                           
         М 30

 

Рецензенти:
Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук
(Київський національний торговельно-економічний університет)
М. В. Агафонова, канд. юрид. наук
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18-163 від 27.01.03

 

 

Марченко В. Б., Легкова М. Ф.
М 30       Податкове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 225 с.
ISBN 966–574–587–5

Дисципліна «Податкове право» вивчається студентами спеціальності 6601 «Правознавство» всіх форм навчання. Головна мета пропонованого посібника — забезпечити студентів спеціальності «Правознавство» навчально-методичними матеріалами, освоєння яких сприятиме формуванню у майбутніх юристів ефективного методологіч­ного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, уміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних та чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права і обов’язки їхніх учасників. Використання матеріалів посібника в процесі самостійної роботи, яка, як і аудиторна, є необхідною складовою навчання, має допомогти студентам засвоїти теоретичні положення податкового права, систему податкового законодавства, сформувати вміння застосовувати нормативно-правові акти за вирішення практичних ситуацій.
Навчально-методичний посібник містить щодо кожної теми методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічні словники ключових понять, навчальні завдання та запитання (завдання) для перевірки знань, списки рекомендованої літератури, а також типову програму навчальної дисципліни «Податкове право», завдання для блочно-модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів та список літератури до курсу в цілому.


a В. Б. Марченко, М. Ф. Легкова, 2004
ІSBN 966–574–587–5                                                a КНЕУ, 2004


Навчальне видання


МАРЧЕНКО Віктор Борисович
ЛЕГКОВА Марія Федорівна

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.