лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Одночасно виписка є й регістром аналітичного обліку.
Таким чином, виписка — це другий примірник записів з поточного рахунка підприємства, які здійснює банк.
На сьогоднішній день єдиної форми виписки не встановлено, тому в різних банках вона буде неоднаковою, але обов’язково слід вказувати залишки коштів на початок і кінець дня, операції з надходження та списання коштів, код банку (МФО), коди банків кореспондентів і кореспондуючі поточні рахунки з кожної операції.
Обробляючи виписку банку, необхідно мати на увазі, що для банку рахунки підприємства пасивні, а для підприємства активні, тому операції з зарахування коштів на рахунок для банку — це кредит, а для підприємства — дебет, а під час списання — навпаки.
Виписка банку може мати форму, що її ілюструє (таблиця 2.8).
Дані виписки банку на підприємстві перевіряються по суті й арифметично. У разі виявлення помилки про це обов’язково повідомляється банк, який їх виправляє в наступних виписках. Бухгалтерія підприємства відображає на рахунку 31 всі операції, які оформлені у виписці, навіть якщо вони помилкові. На підставі виправлень банку бухгалтерія підприємства також здійснює виправлення записів з рахунка 31.
Таким чином, записи у виписці й на рахунку 31 мають бути ідентичними.
Таблиця 2.8
ВИПИСКА З ПОТОЧНОГО РАХУНКА 26005200002446
ДАРНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УСБ м. КИЄВА

Операції за 04-01-03
Попередній рух 03-01-03
ВАТ «Олімпійський»


Номер документа

МФО

Рахунок кореспондента

Дебет

Кредит

78

321842

260 082 840 830 00

800,00

65

300670

260 090 001 131 01

753,42

74

322216

260 053 013 304 96

556,58

10 300,00

329

300335

100 539 000 1

Разом

2110,00

10 300,00

Вхідний залишок

94 415,00

Рух

8190,00

Вихідний залишок

102 605,00

Форми регістрів синтетичного обліку для відображення операцій за рахунком 31 (Журнал 1 і відомість 1.2) за структурою такі ж, як і регістри для обліку операцій з рахунка 30 «Каса» (табл. 2.2.2), тому вони тут не наводяться.
Таблиця 2.2.2
СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ
ОПЕРАЦІЙ З ПОТОЧНОГО РАХУНКА В БАНКУ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (СУБРАХУНОК 31)


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

1

Зараховано на поточний рахунок у банку готівку, внесені з каси підпри­ємства (виручка від реалізації запасів, суми депонованої зарплати тощо)

311

301

2

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які надійшли від покупців (замовників) за реалізовану продукцію (роботи, послуги) та інші активи

311

361

3

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які надійшли від інших дебіторів як погашення заборгованості

311

377

Продовження табл. 2.8


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

4

Зараховано на поточний рахунок залишки в банках, кошти невикористаних акредитивів, лімітованих чекових книжок

311

313

5

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які були в дорозі

311

333

6

Зараховано на поточний рахунок одержані банківські кредити:

 

 

— довгострокові;

311

501

— короткострокові

311

601

7

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти:

 

 

— за операціями одержання авансів від покупців (замовників) за продукцію (роботи, послуги);

311

681

— одержані від внутрішніх операцій з дочірніми підприємствами;

311

682

— одержані від внутрішньогосподарських підрозділів, що мають окремі баланси (філії тощо);

311

683

— одержані як погашення іншої кредиторської заборгованості

311

685

8

Зараховано на поточний рахунок раніше виданий аванс покупцем (підрядником) за проміжними розрахунками

311

371

9

Зараховано на поточний рахунок суми, одержані від органів соціального страхування, за перевищення відповідних перерахувань над відрахуваннями

311

65

10

Зараховано на поточний рахунок суми, одержані від фінансових органів з платежів до бюджету, і позабюджетні фонди

311

641,
642

11

Зараховано на поточний рахунок одержані штрафи, пені, неустойки

311

715

12

Зараховано на поточний рахунок кошти, одержані від різних підприємств, організацій, підприємців, безповоротні фінансові допомоги

311

745

13

Зараховано на поточний рахунок у банках кошти цільового фінансування та цільових надходжень

311

48

14

Зараховано на поточний рахунок у банках суми внесків, що надійшли від засновників (учасників) як внески до статутного фонду, а також за акції

311

46

Продовження табл. 2.8


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

15

Зараховано на поточний рахунок кошти в порядку повернення короткострокових інвестицій

311

35

16

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти, що надійшли як погашення раніше списаної дебіторської заборгованості

311

719

17

Зараховано на поточний рахунок суми з нарахованих доходів (дивідендів, відсотків, роялті тощо)

311

373

18

Зараховано на поточний рахунок кошти страхового відшкодування від страхових організацій у разі надзвичайних ситуацій

311

75

19

Списано з поточного рахунка в банку готівкові кошти, видані підприємству для виплати зарплати, премій, допомоги, на службові відрядження та господарські потреби. Готівку оприбутковано до каси підприємства

301

311

20

Списано з поточного рахунка грошові кошти, перераховані постачальникам (підрядникам) за одержані запаси (роботи, послуги)

631

311

21

Списано з поточного рахунка кошти, перераховані постачальникам (підрядникам) як аванси

371

311

22

Перераховано з поточного рахунка платежі до бюджету та позабюджетних фондів (податок на прибуток, ПДВ тощо)

64

311

23

Перераховані кошти органам соціального страхування, пенсійному фонду, фонду соціального страхування тощо

65

311

24

Перераховано кошти різним кредиторам (аліменти, утримані з заробітної плати, кошти вищим навчальним закладам за навчання студентів, підприємствам зв’язку за послуги тощо)

685

311

25

Перераховано кошти внутрішньогосподарським підрозділам, що мають самостійний баланс (філіям і т. д.), у порядку погашення заборгованості

683

311

26

Перераховані кошти для погашення заборгованості філіям

682

311

Продовження табл. 2.8


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

27

Перераховано кошти для погашення заборгованості за нарахованими відсотками

684

311

28

Перераховано кошти для погашення заборгованості з банківських кредитів:

 

 

— довгострокових;

501

311

— короткострокових

601

311

29

Перераховані засновникам дивіденди

671

311

30

Списано з поточного рахунка суми використаних грошових коштів цільового фінансування та цільових надходжень

48

311

31

Перераховано кошти як фінансові інвестиції:

 

 

— довгострокові;

14

311

— короткострокові

35

311

32

Сплачено штрафи, пені, неустойки

948

311

33

Перераховано грошові кошти міжбанківській валютній біржі для придбання іноземної валюти

333

311

34

Погашені видані короткострокові векселі

621

311

35

Погашена довгострокова заборгованість з оренди

53

311

36

Перераховано грошові кошти як аванс підзвіт­ній особі, яка перебуває у відрядженні

372

311

37

Списані грошові кошти за викуплені акції власної емісії

45

311

38

Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівникам

661

311

39

Зараховано на поточний рахунок через помилку банку суми, які не належать підприємству

311

374

40

Повернуті банку суми помилково зараховані на поточний рахунок підприємства кошти

374

311

41

Помилково списано банком грошову суму з поточного рахунка

374

311

42

Повернута підприємству помилково списана банком сума

311

374

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.