лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Касова книга відкривається підприємством на звітний рік. Її аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та опечатані з прикладенням печатки. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується керівником і головним бухгалтером. Записи в ній проводяться у двох примірниках із застосуванням копіювального паперу, при цьому другий примірник є відривним і використовується як звіт касира, а перший — залишається в книзі. Виправлення в ній засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера, немотивовані виправлення забороняються.
Записи в касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером, а додані до них документи з метою запобігання повторного використання погашаються штампом або підписом від руки “Одержано”, “Списано” із зазначенням дати.
Касовий звіт складається щодня (у разі виплати зарплати — за 3 дні). Касир у кінці дня підбиває підсумки за день, виводить залишок у касі і передає другий відривний примірник до бухгалтерії як звіт з усіма додатками.
Порядок ведення касової книги зберігається і за машинної обробки інформації.
Після одержання звіту касира бухгалтерія перевіряє його з метою правової обґрунтованості, арифметичної точності всіх записів та на підставі цих даних відображає операції в системі рахунків і регістрів обліку.
Як було раніше сказано, для обліку касових операцій використовується активний рахунок 30 “Каса” з двома субрахунками:

  1. 301 “Каса в національній валюті”;
  2. 302 “Каса в іноземній валюті”.

За дебетом рахунка 30 “Каса” відображаються надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів з каси.
Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути використані регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства).
Якщо суб’єкт господарювання використовує регістри, передбачені вищеназваним наказом, то касові операції відображаються за кредитом рахунку 30 “Каса” в кореспонденції за дебетом різних рахунків у Журналі 1 і відомості 1.1 (див. табл. 2.5 і 2.6) щоденно на підставі звіту касира. У відомості до цього Журналу відображаються обороти за дебетом рахунка 30 “Каса” в корес­понденції за кредитом різних рахунків.


Таблиця 2.5
ЖУРНАЛ 1
З КРЕДИТУ РАХУНКА 30 “КАСА” У ДЕБЕТ РАХУНКІВ за січень 2003 р.


Номер
запису

Дата
звіту
касира

311
“Поточні рахунки
в національній
валюті”

372
“Розрахунки
з підзвітними
особами”

661
“Розрахунки
за заробітною
платою”

662
“Розрахунки з
депонентами”

685
“Розрахунки
з іншими
кредиторами”

І т. д.

Разом

Подпись: 25Подпись: 241

2

3

4

5

6

7

8—21

22

1

03.01

800

800

2

06.01

2300

200

2500

3

08—09.01

2500

400

300

3200

[І т. д.]

2570

2570

10

25.01

500

3070

[І т. д.]

 

 Усього

2800

4000

5500

400

500

62 700

 Таблиця 2.6
ВІДОМІСТЬ 1.1
У ДЕБЕТ РАХУНКА 30 “КАСА” З КРЕДИТУ РАХУНКІВ за січень 2003 р.


Номер запису

Дата
звіту касира

311 “Поточні рахунки
в національній валюті”

372 “Розрахунки
з підзвітними особами”

661 “Розрахунки
за заробітною платою”

І т. д.

Разом

Подпись: 251

2

3

4

5

6—19

20

1

03.01

500

2300

2800

2

06.01

200

200

3

08—09.01

25 700

25 700

[І т. д.]

10

25.01

2564

500

3064

[І т. д.]

Усього

59 800

200

2800

62 800

Примітка:
Сальдо на початок місяця — 870 грн. Усього за кредитом — 62 700 грн, за дебетом — 62 800 грн. Сальдо на кінець місяця становило 870 грн.

Підприємство може використовувати й регістри журнально-ордер­ної форми. Тоді обороти за кредитом рахунка 30 “Каса” відображаються в журналі-ордері № 1, а за дебетом — у відомості до нього.
Окрім названих, можуть використовуватися й інші регістри обліку.
Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в первинних документах обов’язково показується сума операції в національні валюті та в іноземній за курсом НБУ на день здійснення операції. Рекомендується вести окремі регістри для відображення готівкових операцій в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в обліку відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”.
Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного разу на квартал) проведення інвентаризації каси та призначає інвентаризаційну комісію. Комісія проводить покупюрну інвентаризацію готівки та інших грошових коштів, які зберігаються в касі. Результати інвентаризації оформлюються актом, в якому наводяться дані про наявність готівки та інших коштів і надлишки, нестачі (якщо вони мають місце), причини їх виникнення. За результатами інвентаризації керівник підприємства приймає рішення про оприбуткування надлишків, або списання нестач за рахунок матеріально відповідальної особи (касира). На підставі рішення керівника надлишки оприбутковуються та зараховуються в дохід підприємства за дебетом рахунка 30 “Каса” і кредитом субрахунка 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.
Нестачі списуються в дебет субрахунка 947 “Нестачі і витрати від псування цінностей” і кредит рахунка 30 “каса”, а потім сума проводиться за дебетом субрахунка 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” і кредитом субрахунка 716 “Відшкодування раніше списаних активів” (табл. 2.7).
Таблиця 2.7
СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка для різних цілей

301

311

2

Одержано готівку з поточного рахунка в іноземній валюті для виплати авансу з відрядження

302

312

3

Надійшла в касу виручка за продукцію власного виробництва

301

701

Продовження табл. 2.7


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

4

Надійшла до каси виручка за товари

301

702

5

Надійшла до каси виручка за надані послуги

301

703

6

Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг)

301, 302

361, 362

7

Повернуто до каси невикористані підзвітні суми

301, 302

372

8

Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування завданих підприємству збитків

301

375

9

Отримано готівкою до каси внесок до статутного фонду

301

46

10

Одержана готівка до каси за перепродані акції власної емісії або за продану частину власника в капіталі підприємства

301

45

11

Оприбутковано до каси фінансову довгострокову допомогу на зворотній основі

301, 302

55

12

Надійшла готівка в рахунок погашення раніше одержаних векселів

301, 302

341, 342

13

Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово-комунальні послуги

301

377

14

Одержано готівку від покупців за продані необоротні активи

301

342

15

Одержані до каси суми в рахунок погашення заборгованості за позичками на індивідуальні потреби

301

163, 371

16

Одержані до каси суми в рахунок погашення раніше списаної дебіторської заборгованості

301

716

17

Одержані до каси суми цільового фінансування

301

48

18

Одержані до каси платежі в рахунок доходів майбутніх періодів (орендна плата, за комунальні послуги тощо)

301

69

19

Оприбутковано до каси готівку від внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси

301

683

20

Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств

301

682

21

Повернено до каси суму надлишково виплаченої зарплати працівників

301

661

Закінчення табл. 2.7


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

22

Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час інвентаризації каси

301

719

23

Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату, та нараховано допомогу за рахунок фондів соціального страхування

661

301

24

Видано готівку під звіт працівникам підприємства для відрядження та на здійснення інших господарських операцій

372

301, 302

25

Внесена готівка з каси підприємства на його банківські рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.)

311, 312

301, 302

26

Виплачені з каси депоненти акціонерам, засновникам та іншим власникам корпоративних прав

671

301

27

Виплачено з каси (переказано через відділення зв
’язку) утримані суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

685

301

28

Виплачено з каси раніше депоновану заробіт­ну плату

662

301

29

Виплачена з каси працівникам підприємства одноразова допомога за рахунок фонду соціального страхування

652

301

30

Видана з каси працівникам підприємства позичка на індивідуальні потреби (короткострокова, довгострокова)

327, 631

301

31

Погашені готівкою раніше видані короткострокові векселі

621

301

32

Викуплені підприємством акції власної емісії

45

301

33

Видана з каси готівка за рахунок коштів цільового фінансування

48

301

34

Передана з каси готівка інкасатору

333

301

35

Відображено нестачу готівки в касі за результатами інвентаризації

947

301

Примітка. У таблиці наведені основні, такі, що найчастіше мають місце, операції з готівковими коштами. У господарській діяльності підприємства можуть бути інші операції, які відображаються за рахунком 30 “Каса” в кореспонденції з різними рахунками.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.