лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 2.3
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ


Вид порушення

Розмір фінансової
штрафної санкції

1

Перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі

2-кратна сума перевищення ліміту

2

Неоприбуткування (неповне оприбуткування) готівки в касі

5-кратний розмір неоприбуткованої суми

3

Неустановлення лімітів залишків кас у разі, коли банки повинні встановлювати такі ліміти (застосовується до банків)

50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму до­ходів громадян за кожний випадок

4

Виплата готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій за наявності податкової заборгованості

У розмірі здійснених виплат

5

Перевищення встановлених термінів використання наданої під звіт готівки. Видача готівки під звіт без повної звітності за раніше видані кошти

25 % виданих під звіт сум

6

Проведення розрахунків готівкою без подання одержувачем коштів платіжного документа, що стверджує сплату покупцем готівкових коштів

У розмірі витраченої готівки

7

Використання отриманих в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням

У розмірі сплачених коштів

Касові операції оформляються відповідними документами (табл. 2.4), типові міжвідомчі форми яких затверджені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України. Ці документи повинні застосовуватися без змін усіма підприємствами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.
Таблиця 2.4
ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Код
документа

Назва первинного документа

1

КО-1

Прибутковий касовий ордер

2

КО-2

Видатковий касовий ордер

3

КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

4

КО-3а

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

5

КО-4

Касова книга

6

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

Надходження готівки до каси підприємства оформляється прибутковими касовими ордерами за формою № КО-1 (див. зразок 2.1.), підписаними головним бухгалтером або вповноваженою на це особою та касиром.
Особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром та завірена печаткою (штампом).
Одержання готівки з власного рахунка в установі банку підприємство здійснює через касира або іншу вповноважену на те особу за грошовим чеком (іменним) з чекової книжки.
Чекову книжку підприємство придбаває в установі банку за заявою спеціальної форми.
Зберігається чекова книжка в сейфі підприємства. При виписуванні грошового чека жодні виправлення в ньому не допускаються. У чеку вказується цільове призначення готівки, а на корін­ці зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено одержання готівки.
На суму одержаної готівки виписується прибутковий касовий ордер і квитанція до нього. Квитанція додається до виписки банку з поточного рахунка та є підтвердженням повного оприбуткування одержаної з банку готівки.
Видача готівки з каси провадиться за видатковими касовими ордерами типової форми № КО-2 (див. зразок 2.2).

 

Зразок 2.1


ТОВ “Маркет”
______________
(підприємство, організація)

Затверджено
наказом Держкомстату України
від 27.07.98 р. № 263
Типова форма № КО-1

 

ЛІНІЯ ВІДРІЗУ

Тов “маркет”

_____________
(підприємство,
організація)

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ

45678923

Код за
ДКУД

 

КВИТАНЦІЯ
до прибуткового касового ордера

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Серія ____ № 12

 


Серія ____ № 12
Прийнято від____
банку за чеком 548972

Номер документа

Дата
складання

Кореспондуючий
рахунок, субрахунок

Код аналітичного
обліку

Сума

Код цільового
призначення

 

 

Підстава:
виписка банку
Дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири грн
______________
(літерами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

28.01.2003

311

 

2564.00

 

 

 

Прийнято від _________ банку за чеком 548972

 

Підстава: виписка банку за 25.01.2001 р., відрядження

28 січня 2003 р.

Дві тисячі п’ятсот чотири грн 00 коп.

 

(літерами)

 

Додаток:____________________________________

Головний бухгалтер

Іванова
(підпис)


Головний бухгалтер Іванова

Одержав касир Петренко

Головний бухгалтер

Петренко
(підпис)

 

 

Зразок 2.2

               

 

               

ТОВ “Маркет”
______________

Типова форма № КО-2
Затверджена
наказом Мінстату України
від 15.02.96 р. № 51

(підприємство,
організація)

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ

45678923

Код за ДКУД

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер
документа

Дата
складання

 

Кореспон-
дуючий
рахунок,
субрахунок

Код аналітичного
обліку

Сума

Код цільового
призначення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

17

20.01.2003

 

372

 

2200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати Сидорову Сергію Вікторовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________________

Підстава: відрядні витрати
Дві тисячі двісті грн 00 копійок

(прописом)

Додаток: ______________________________________

 

 

Керівник Шпак                       Головний бухгалтер Іванова
Одержав: Дві тисячі двісті грн 00 коп.

(прописом)

 

“25” січня 2001 р.       Підпис Сидоров

За паспортом СА № 987654, виданий 32.09.97 р. Ленінським РВ УВС м. Запоріжжя

(найменування, номер, дата й місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир

Петренко

 

Видаткові касові ордери підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або ними вповноваженими особами, що зафіксовано наказом по підприємству. Якщо є дозвільний напис керівника на документах, що додаються до видаткових касових ордерів (заявках, рахунках та інших), то підпис керівника на самих ордерах не обов’яз­ковий. Гроші з каси завжди видаються під розписку, яка оформлюється тільки власноручно одержувачем. Одержувач пред’являє касиру документ, що засвідчує його особу (паспорт громадянина, служ­бове посвідчення тощо). Цей документ записується в касовому ордері.
Видача грошей у рахунок праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності, премій тощо проводиться за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. У цьому випадку одержана сума словами не пишеться конкретною особою. На титульній сторінці відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника і головного бухгалтера. На загальну суму видачі незалежно від кількості відомостей складається один видатковий касовий ордер, дата та номер якого проставляється на кожній відомості.
Гроші видаються тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Видача грошей іншій особі здійснюється тільки за дорученням, яке оформлюється у встановленому порядку з посиланням на нього у видаткових документах і додається до них. Після закінчення термінів виплати касир повинен:

  1. у платіжній відомості навпроти прізвища осіб, котрим суми не виплачені, зробити запис “депоновано”;
  2. скласти реєстр депонованих сум;
  3. у кінці відомості зробити запис про фактично видану суму та суму, що підлягає депонуванню;
  4. записати в касову книгу фактично виплачену суму, а на відомості проставити номер видаткового ордера;
  5. здати депоновані суми на поточний рахунок підприємства в банку.

Здавання готівки з каси підприємства на рахунок у банк оформляється заявою на внесення готівки, форма якої затверджена НБУ. Об’ява заповнюється касиром підприємства. Після здачі готівки касир одержує квитанцію (середня частина бланка об’яви).
Прибуткові та видаткові касові ордери виписуються бухгалтерією й передаються до виконання безпосередньо касирові, а не через особу, що вносить або одержує гроші.
Прибуткові та видаткові касові ордери до передання їх касирові реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів типової форми № КО-3, де їм надаються порядкові номери з початку звітного року.
Усі факти надходження та вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі типової форми № КО-4 (див. зразок 2.3).
Зразок 2.3
Типова форма № КО-4
КАСОВА КНИГА
2003 р.

КАСА ЗА 28 січня 2003 р.


Номер
документа

Від кого отримано
(кому видано)

Номер
кореспон-
дуючого рахунку

Прибуток

Видаток

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

12,00

12

З банку за чеком 548972

311

2564,00

13

Марков О. О., виручка за товари

361

500,00

25

Сидоров С. В., відрядні витрати

372

2200,00

26

Шпак А. А., госп. витрати

372

370,00

27

У банк, квитанція 8

311

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за день

3064,00

3070,00

 

Залишок на кінець дня

6,00

 

У тому числі на зарплату

Касир Петренко


Записи в касовій книзі перевірив і документи в кількості два

 

(словами)

прибуткових та три видаткових одержав.

 

(словами)

 

 

Бухгалтер Іванова

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.