лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

602
603

604

605
606

Короткострокові кредити банків у національній валюті
Короткострокові кредити банків у іноземній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній валюті
Прострочені позики в національній валюті
Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

621

622

Короткострокові векселі, видані в національній валюті
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63

Розрахунки з поста­чальниками та підряд­никами

631
632
633

Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки з іноземними постачальниками
Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

641
642
643
644

Розрахунки за податками
Розрахунки за обов’язковими платежами
Податкові зобов’язання
Податковий кредит

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхуванням

651
652
653
654
655

За пенсійним забезпеченням
За соціальним страхуванням
За страхуванням на випадок безробіття
За індивідуальним страхуванням
За страхуванням майна

Усі види діяльності

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

66

Розрахунки з оплати праці

661
662

Розрахунки за заробітною платою
Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасни­ками

671
672

Розрахунки за нарахованими дивідендами
Розрахунки з іншими виплатами

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

681
682
683
684
685

Розрахунки за авансами одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки за нарахованими відсотками
Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи й результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701
702
703
704
705

Дохід від реалізації готової продукції
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу
Перестрахування

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

711
712
713
714

Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

 

 

715
716
717
718
719

Одержані штрафи, пені, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Одержані гранти та субсидії
Інші доходи від операційної діяльності

 

72

Дохід від участі в капіталі

721
722
723

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
Дохід від спільної діяльності
Дохід від інвестицій у дочірні підприємства

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

731
732
733

Дивіденди одержані
Відсотки одержані
Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74

Інші доходи

741
742
743
744
745
746

Дохід від реалізації фінансових інвестицій
Дохід від реалізації необоротних активів
Дохід від реалізації майнових комплексів
Дохід від неопераційної курсової різниці
Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75

Надзви-
чайні доходи

751
752

Відшкодування збитків від надзвичайних подій
Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

.....

 

 

 

78

.....

 

 

 

79

Фінансові результати

791
792
793
794

Результат основної діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801
802

803
804
805
806
807

808
809

Витрати сировини й матеріалів
Витрати купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільсько­господарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

811
812
813
814
815
816

Виплати за окладами й тарифами
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

821
822
823
824

Відрахування на пенсійне забезпечення
Відрахування на соціальне страхування
Страхування на випадок безробіття
Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

               

83

Амортизація

831
832
833

Амортизація основних засобів
Амортизація інших матеріальних активів
Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами затрат

Усі види діяльності

86

.....

 

 

 

87

.....

 

 

 

88

.....

 

 

 

89

.....

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901
902
903
904

Собівартість реалізованої готової продукції
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Страхові виплати

Усі види діяльності

91

Загально-виробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

941
942
943
944
945

Витрати на дослідження й розроблення
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги
Втрати від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

Закінчення дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

94

Інші витрати операційної діяльності

946
947
948
949

Втрати від знецінення запасів
Нестачі й втрати від псування цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові
витрати

951
952

Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96

Втрати
від участі в капіталі

961
962
963

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
Втрати від спільної діяльності
Втрати від інвестицій у дочірні підприємства

Усі види діяльності

97

Інші
витрати

971
972
973
974
975

976
977
978

979

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Собівартість реалізованих необоротних активів
Собівартість реалізованих майнових комплексів
Втрати від неопераційних курсових різниць
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів
Інші витрати звичайної діяльності
Виплати страхових сум та страхових відшкодувань
Перестрахування

Усі види діяльності

98

Податки на
прибуток

981
982

Податки на прибуток від звичайної діяльності
Податки на прибуток від надзвичайних подій

Усі види діяльності

99

Надзвичайні витрати

991
992
993

Втрати від стихійного лиха
Втрати від техногенних катастроф і аварій
Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021
022
023

024
025

Устаткування, прийняте для монтажу
Матеріали, прийняті для перероблення
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
Товари, прийняті на комісію
Майно в довірчому управлінні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов’я­зання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

041
042

Непередбачені активи
Непередбачені зобов’язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071
072

Списана дебіторська заборгованість
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Усі види діяльності

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.