лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ДОДАТКИ

Додаток 1
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ
ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101
102
103
104
105
106
107
108
109

Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

111
112
113
114
115
116
117

Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (не титульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

12

Нематеріальні активи

121
122
123
124
125
126
127

Права користування природними ресурсами
Права користування майном
Права на знаки для товарів і послуг
Права на об’єкти промислової власності
Авторські та суміжні з ними права
Гудвіл
Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос необоротних активів

131 
132
133

Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

142
143

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
Інші інвестиції пов’язаним сторонам
Інвестиції непов’язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

151
152
153

154
155

Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Формування основного стада

Усі види діяльності

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

162
163

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201
202

203
204
205
206
207
208

209

Сировина й матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського
призначення
Інші матеріали

Усі види діяльності

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211
212
213
214
215
216
217
218

Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім’ї бджіл
Доросла худоба, що вибракувана з основного стада
Худоба, що прийнята від населення для реалізації

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

22

Малоцінні та швидко
зношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільського­сподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господдарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281
282
283
284
285

Товари на складі
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка

Усі види діяльності

29

...

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301
302

Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

311
312
313
314

Поточні рахунки в національній валюті
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші рахунки в банку в національній валюті
Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

32

...

 

 

 

33

Інші кошти

331
332
333
334

Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

341

342

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові
інвестиції

351
352

Еквіваленти грошових коштів
Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покуп­цями та замовниками

361
362
363

Розрахунки з вітчизняними покупцями
Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

371
372
373
374
375
376
377

Розрахунки за виданими балансами
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за нарахованими доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421
422
423
424
425

Емісійний дохід
Інший вкладений капітал
Дооцінка активів
Безоплатно одержані необоротні активи
Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибут­ки (непокриті збитки)

441
442
443

Прибуток нерозподілений
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

451
452
453

Вилучені акції
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбут­ніх витрат і платежів

471
472
473
474

Забезпечення витрат відпусток
Додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення гарантійних зобов’язань
Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування і цільові надхо-
дження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові
резерви

491
492
493
494

495
496

497
498

Резерви незароблених премій
Резерви збитків
Інші страхові резерви
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій
Частка перестраховиків у резервах збитків
Частка перестраховиків в інших страхових резервах
Результат зміни резервів незароблених премій
Результат зміни резервів збитків

Страхова діяльність

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

502

503

504

505
506

Довгострокові кредити банків у національній валюті
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

51

Довгострокові векселі видані

511

512

Довгострокові векселі, видані в національній валюті
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521
522
523

Зобов’язання за облігаціями
Премія за випущеними облігаціями
Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобо­в’язання з оренди

531
532

Зобов’язання з фінансової оренди
Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зо­бов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

56

...

 

 

 

57

 

 

 

58

...

 

 

 

59

...

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.