лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

7.3. Облік загальновиробничих витрат


До собівартості готової продукції включаються, крім прямих витрат, загальновиробничі витрати.
До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування виробництва.
Відповідно до Плану рахунків вони групуються за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
Як правило, ці витрати в калькуляції показуються за окремими статтями.
До складу витрат на утримання та експлуатацію обладнання належать:

  • витрати на утримання й експлуатацію виробничого підіймання-транспортного обладнання, цехового транспорту та інструментів, приладів зі складу основних засобів, інших малоцінних необоротних активів (амортизація, вартість енергії, вартість мастильних матеріалів, зарплата з нарахуванням робітників, які обслуговують виробниче та підіймально-транспортне обслуговування тощо);
  • витрати на ремонти, що здійснюються підприємством для підтримання об’єкта в робочому стані.

Усі ці витрати обліковуються за кожним цехом окремо в розрізі аналітичних статей (видів) витрат. Щомісячно зібрані з дебету рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», із кредиту різних рахунків (13, 20, 65, 66 та інших) розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції і т. д.) пропорційно вибраній базі (машино-години, пряма заробітна плата робітників, уся сума прямих витрат, обсяг перероблених основних матеріалів тощо).
До складу загальновиробничих витрат належать:

  • витрати на управління та обслуговування виробництва (витрати на утримання працівників апарату управління цехів, дільниць, їхня заробітна плата з нарахуваннями на відрядження, на оплату послуг за участь у семінарах тощо);
  • витрати з операційної оренди виробничих основних засобів, витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій і організацією виробництв;
  • витрати на обслуговування виробничого процесу;
  • витрати на охорону праці;
  • витрати, пов’язані з забезпеченням пожежної та сторожової охорони;
  • витрати зв’язку;
  • податки, збори, інші обов’язкові платежі (плата за землю, податок із власників транспортних засобів, за використання природних ресурсів тощо);
  • витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення та інші витрати загальновиробничого призначення.

Ці витрати групуються за кожним підрозділом підприємства (цехом) і відображаються за дебетом рахунка 91 і кредитом різних рахунків (13, 20, 65, 66 і т. д.). Щомісячно ці витрати розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції) пропорційно вибраній базі.
Для списання витрат з рахунка 91 в дебет рахунка 23 необхідно їх розділити на змінні та постійні.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва. Ці витрати повністю відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
Постійні загальновиробничі витрати — це витрати, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. Вони поділяються на витрати, які відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету рахунка 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» та на собівартість реалізованої продукції записом з дебету субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції». Базою для поділу є показник нормальної потужності підприємства (машино-години, нормо-години відпрацьованого часу, обсяг виробництва тощо).
Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в табл. 7.3.
Таблиця 7.3
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

           

           

           

           

           

           


Ознаки

Усього

На одиницю бази розподілу
(1 машино-година)

Включення
загальновиробничих витрат до:

 

 

1

База розподілу за нормальною потужністю, машино-годин

10 000

?

 

 

2

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн

70 000

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

змінні (ряд. 3 гр. 4 =
= ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

50 000

5

?

?

 

Постійні (ряд. 5 гр. 4) =
= ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

20 000

2

?

?

3

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:

 

 

 

 

3.1

1-й звітний період

8000

?

?

?

3.2

2-й звітний період

10 500

?

?

?

4

Фактичні загальновиробничі витрати, грн:

 

 

 

 

4.1

1-й звітний період

68 100

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

змінні

48 000

?

48 000

?

 

Постійні — усього
(ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3)

20 100

?

?

?

 

Постійні розподілені
(ряд. 6 гр. 3 ? ряд. 3 гр. 4)

16 000

?

16 000

?

 

Постійні нерозподілені
(ряд. 10 гр. 3 ? ряд. 10.1 гр. 3)

4100

?

?

4100

4.2

2-й звітний період

77 950

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

Змінні

57 750

?

57 750

?

 

Постійні — усього (ряд. 11 гр. 3 – ряд. 12 гр. 3)

20 200

?

?

?

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

Постійні розподілені (ряд. 7
гр. 3 ? ряд. 3 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат

20 200

?

20 200

?

 

Постійні нерозподілені (ряд. 10 гр. 3 ? ряд. 10.1 гр. 3)

0

?

?

0

Таким чином, суму перевитрат постійних витрат відносять у дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції», а витрати в межах норм — у дебет рахунка 23 «Виробництво». Рахунок 91 щомісяця закривається, і сальдо немає.


7.4. Облік інших витрат виробництва


До складу інших виробничих витрат належать такі, що пов’язані з випробуванням продукції на її якість. Такі витрати, як правило, є прямими, та на підставі первинних документів їх відносять у дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту відповідних рахунків (20, 65, 66 і т. д.) і включають до собівартості конкретних видів продукції.
У собівартість продукції відносяться прямим способом і втрати від виробничого браку. Такі втрати оформляються на рахунку 24 «Брак у виробництві», де з дебетом відображаються собівартість невиправного браку, витрати на виправлення виправного браку, а за кредитом — справедлива вартість невиправного браку, відшкодування витрат винуватцями браку.
Втрати від виробничого браку списуються в дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у виробництві».


7.5. Зведений облік витрат і визначення собівартості готової продукції


Зведений облік ведеться з метою визначення всіх витрат вироб­ництва щодо кожного об’єкта обліку (виду продукції, однорідної групи продукції, виробничого замовлення тощо) та встановлення собівартості з об’єкта калькуляції і калькуляційної одиниці.
Зведений облік може вестися одним з методів: нормативним, попередільним, позамовним.
Сутність нормативного методу полягає в тому, що фактичні витрати в поточному обліку підрозділяються на витрати в межах виробничих норм та відхилення від норм (економія, перевитрати). Окремо відображається вплив змін норм. Алгебраїчний підсумок цих складових показує суму фактичних витрат. Застосування цього методу (або його елементів) дає змогу оперативного контролю за формуванням собівартості продукції.
Нормативний метод може застосовуватися в будь-якій галузі та на будь-якому підприємстві, де є витрати виробництва.
Попередільний метод застосовується на підприємствах, де виробничий процес організується за переділами, стадіями, фазами і на цих переділах виробляються напівфабрикати, які потім використовуються для виготовлення продукції на цьому самому підприємстві або реалізуються на сторону.
Наприклад: пряжа — сурова тканина — готова тканина.
У зведеному обліку всі витрати — прямі та загальновиробничі — групуються з дебету рахунка 23 «Виробництво».
Для визначення собівартості готової продукції необхідно витрати за місяць скоригувати на собівартість незавершеного вироб­ництва, якщо воно є на підприємстві.
До незавершеного виробництва належить продукція, яка не пройшла всі технологічні операції на підприємстві, не прийнята відділом контролю якості та не передана на зберігання.
Обсяг незавершеного виробництва на кінець місяця визначається за допомогою інвентаризації або розрахунку.
Методика оцінки незавершеного виробництва обирається підприємством. Це може бути фактична виробнича собівартість, нормативна (планова) собівартість.
За наявності незавершеного виробництва собівартість готової продукції визначається за формулою:
НВп + Вм – Б – Нок = Св,
де НВп — собівартість незавершеного виробництва на початок місяця;
Вм — витрати за місяць;
Б — собівартість невиправного браку;
НВк — собівартість незавершеного виробництва на кінець місяця;
Св — собівартість готової продукції.
Якщо на підприємстві відсутнє незавершене виробництво, то всі витрати за місяць становитимуть собівартість готової продукції (випущеної).
Якщо на підприємстві в процесі виробництва крім основної продукції одержують і побічну, то вона оцінюється за справедливою вартістю (собівартістю, вартістю можливого використання, вартістю реалізації), і на цю суму зменшується собівартість основної продукції.
Зведений облік ведеться у відомості, орієнтовна форма якої наведена нижче (зразок 7.1 а; б;).

Зразок 7.1 (а)
ВІДОМІСТЬ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО за 20___ р.
_______________________
(група виробів)


Номер статті витрат

Калькуляційна група матеріалів

Стаття калькуляції
та калькуляційна група
матеріалів

Витрати
на незавершене виробництво
на початок місяця

Перерахунок незавершеного
виробництва на початок
місяця (у разі зміни норм)

Витрати за
звітний місяць

за поточними
нормами

за відхилен-
нями
від норм

за поточними
нормами

за поточними
нормами

за відхиленнями
від норм

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

 

Сировина та матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Матеріали Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

_________ В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Паливо й енергія на технологічні цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Зворотні відходи (вираховуються)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Основна заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Додаткова заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тощо __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 7.1 (б)

Разом витрат із залишком незавершеного виробництва

Втрати від остаточного браку

Втрати нестач
(надлишків) незавершеного виробництва

Витрати на незавершене виробництво на кінець місяця

Витрати за звітний місяць

за поточними нормами

за відхиленнями від норм

за поточними нормами

за поточними нормами

за поточними нормами

за відхиленнями від норм

за поточними нормами

за відхиленнями від норм

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

 Примітка: За наявності понаднормових витрат їх списують не на виробничу собівартість виготовленої продукції, а на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

 

Облік випуску готової продукції здійснюється на підставі первинних документів довільної форми (актів, накладних); протягом місяця ведеться накопичувальна відомість, в якій у розрізі конкретних видів продукції розміщують дані про випуск у кількісному виразі та з оцінкою за плановою собівартістю або ж за цінами реалізації (якщо вони постійні).
Після обчислення фактичної виробничої собівартості випущеної продукції складається бухгалтерське проведення з дебету рахунка 26 «Готова продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробництво». Цей запис здійснюється в журналі № 5 (кредит рахунка 23).


7.6. Облік готової продукції


Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). Складський і аналітичний облік готової продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях.
Поточний облік може здійснюватися за постійними обліковими цінами (планова собівартість, ціни реалізації) з окремим обліком відхилень від вартості за обліковими цінами.
Відхилення розподіляються між залишком продукції на кінець місяця та вартістю продукції, списаної за обліковими цінами, за методикою розподілу транспортно-заготівельних витрат.
Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 7.2.
Таблиця 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано на складі готову продукцію

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

2

Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 «Готова продукція»

25 «Напівфаб-
рикати»

3

Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності

26 «Готова продукція»

37 «Розрахунки
з різними дебіторами»

4

Відображено суму дооцінки готової продукції

26 «Готова продукція»

423 «Дооцінка активів»

Продовження табл. 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

5

Виявлено під час інвентаризації лишки готової продукції

26 «Готова продукція»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

6

Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб

20 «Виробничі запаси»

26 «Готова продукція»

7

Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»

8

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

9

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

26 «Готова продукція»

10

Виявлено під час інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

26 «Готова продукція»

11

Відображено вартість готової продукції, переданої в спільну діяльність

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

26 «Готова продукція»

12

Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 «Результат основної діяльності»

26 «Готова продукція»

13

Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб

808 «Витрати товарів»

26 «Готова продукція»

14

Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 «Інші операційні витрати»

26 «Готова продукція»

Продовження табл. 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

15

Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)

85 «Інші затрати»

26 «Готова продукція»

16

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

26 «Готова продукція»

17

Використано готову продукцію для адміністративних потреб

92 «Адміністративні витрати»

26 «Готова продукція»

18

Використано готову продукцію для позавиробничих потреб

93 «Витрати на збут»

26 «Готова продукція»

19

Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство

941 «Витрати на дослідження і розробки»

26 «Готова продукція»

20

Списано витрати, пов’язані зі знеціненням (уцінкою) готової продукції

946 «Втрати від знецінення запасів»

26 «Готова продукція»

21

Списано недостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановлення недостачі винуватця не визначено

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

26 «Готова продукція»

22

Списано на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, ди­тячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

949 «Інші витрати операційної діяльності»

26 «Готова продукція»

23

Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо), у результаті техногенних катастроф і аварій, інших надзвичайних подій

99 «Надзвичайні витрати»

26 «Готова продукція»

Бухгалтерські записи з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» відображуються в журналі № 5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.