лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Визначення, визнання та класифікація витрат виробництва


Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва.
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати виробництва — це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).
Витрати визнаються витратами певного звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснюються.
Витрати, які неможливо прямо пов’язувати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат періоду, в якому вони були здійснені.
Це загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності підприємства.
У цій темі розглядатиметься методика обліку витрат виробництва, які становлять собівартість готової продукції (робіт, послуг).
Собівартість продукції — виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції (виробнича собівартість).
У виробничу собівартість продукції згідно з П(С)БО 16 «Витрати» не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо.
До собівартості продукції включається вартість використаних у процесі виробництва сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії на оплату праці та відрахування до соціальних фондів, загальновиробничі витрати, інші витрати, пов’язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підрозділів (цехів).
Витрати на виробництво різні за своїм економічним змістом, напрямками використання, місцем виникнення та іншими ознаками. У таблиці 7.1 наведено класифікацію виробничих витрат.
Таблиця 7.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

               

               


Ознаки

Витрати

1

За центрами відповідальності (місцем виникнення витрат)

Витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного переділу, служби

2

За видами продукції (робіт, послуг)

Витрати на виробництво, типового представника виробів, групу однорідних виробів, виробниче замовлення (одноразове), напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3

За однорідним складом витрат

Одноелементні, комплексні

4

За видами витрат

Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції

5

За способами перенесення вартості на продукцію

Витрати прямі, непрямі

6

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

Витрати змінні, постійні

7

За календарними періодами

Витрати поточні, довгострокові, одноразові

8

За доцільністю витрат

Продуктивні, непродуктивні (доцільні, недоцільні)

9

За відношенням до собівартості продукції

Витрати на продукцію, витрати періоду

 

Залежно від характеру та призначення виробничих процесів структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат) поділяються на основні, допоміжні (підсобні).
До основних належать виробництва, цехи, дільниці, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції (заготівельні, механічно-обробні, збиральні тощо).
Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуговування основних (енергетичні, ремонтні, транспортні тощо).
Усі витрати виробництва включаються в собівартість окремих об’єктів обміну (окремих виробів, груп однорідних виробів, окремих замовлень).
Одноелементні витрати складаються тільки з одного елемента витрат, а комплексні — з кількох економічних елементів.
Економічний елемент — це економічно однорідний вид витрат; серед них розрізняють:

 • матеріальні витрати;
 • витрати на оплату праці;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • амортизація;
 • інші витрати.

Склад кожного елемента витрат дається в П(С)БО 16 «Витрати», а групування за елементами показує, що витрачено.
Для визначення собівартості конкретного об’єкта калькулювання витрати виробництва групуються за статтями кальку-
ляції.

Номенклатура статей калькуляції залежить від технологічних і організаційних особливостей підприємства (підрозділу підприємства). Статті калькуляції встановлюються самим підприємством у наказі про облікову політику (або рекомендуються органом управління).
Номенклатура статей калькуляції може бути така:

 • Сировина та основні матеріали.
 • Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати.
 • Паливо й енергія на технологічні цілі.
 • Зворотні відходи (вираховуються).
 • Основна заробітна плата робітників.
 • Додаткова заробітна плата.
 • Відрахування на соціальне страхування.
 • Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
 • Загальновиробничі витрати.
 • Втрати від браку.
 • Виробнича собівартість.

Важливим моментом для визначення собівартості є розподіл витрат на прямі та непрямі.
Прямі — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт витрат (вид продукції і т. д.) економічно можливим способом.
Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний об’єкт обміну витрат. Ці витрати належать до кількох (багатьох) видів продукції, і їх потрібно розподіляти між об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна плата робітників тощо).
Витрати виробництва групуються і за іншими ознаками, наведеними в табл. 7.1.
Підприємство самостійно визначає об’єкти обліку витрат, об’єкти та одиниці калькулювання.


7.2. Облік прямих виробничих витрат


Для узагальнення інформації про витрати на виробницто призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробництво».
Він використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:
1) промислових і сільськогосподарських підприємств на вироб­ництво продукції;
2) підрядних, геологічних і проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних дослідних робіт;
3) підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;
4) науково-дослідних підприємств  на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
5) підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;
6) підприємств торгівлі, постачання та збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;
7) дорожніх господарств на утримання та ремонт автомобільних шляхів;
8) інших підприємств та організацій;
9) допоміжних (підсобних) виробництв;
10) на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об’єкта).
Рахунок 23 «Виробництво» — активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.
За дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати на втрати від браку продукції (робіт, послуг); з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб­ництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії,
пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Основні бухгалтерські проведення з обліку виробництва наведено в (табл. 7.2).
Таблиця 7.2

               


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві

23 «Виробництво»

13 «Знос необоротних активів»

2

Відпущено зі складу товарно-мате­ріальні цінності на потреби виробництва

23 «Вироб­ництво»

20 «Виробничі запаси»

3

Відпущено у виробництво МШП

23 «Виробництво»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

4

Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех)

23 «Виробництво»

23 «Виробництво»

5

Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого браку

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

6

Використано частину готової продукції на потреби виробництва

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

7

Оплачено готівкою витрати виробництва

23 «Виробництво»

30 «Каса»

8

Оплачено з поточного або валютного рахунка, з інших рахунків у банку витрати виробництва

23 «Виробництво»

31 «Рахунки в банках»

9

Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва

23 «Виробництво»

372 «Розраху­нки з підзвітними особами»

Продовження табл. 7.2

               

               

               

               


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

10

Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій

23 «Виробництво»

374 «Розрахунки за претензіями»

11

Віднесено на витрати виробництва відповідну частину витрат майбутніх періодів

23 «Виробництво»

39 «Витрати майбутніх періодів»

12

Проведено дооцінку незавершеного виробництва

23 «Виробництво»

423 «Дооцінка активів»

13

Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам

23 «Виробництво»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

14

Акцептовано рахунок постачальника за послуги, надані для потреб виробництва (вода, пара, енергія, зв’язок тощо)

23 «Виробництво»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

15

Нараховано заробітну плату робітникам виробництва і проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством

23 «Виробництво»

66 «Розрахунки з оплати праці»,
65 «Розрахунки за страхування»

16

Відображено послуги, призначені для потреб виробництва, надані дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами

23 «Виробництво»

682 «Внутрішні розрахунки»,
683 «Внутрішньо­господарські розрахунки»

17

Відображено заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва (у т. ч. з оренди, транспорту тощо)

23 «Виробництво»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

18

Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені під час інвентаризації в цехах допоміжних виробництв

23 «Виробництво»

71 «Інший опе­раційний дохід»

Продовження табл. 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

19

Включено до собівартості продукції, робіт і послуг відповідну частку загальновиробничих витрат

23 «Виробництво»

91 «Загально-виробничі витрати»

20

Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного убутку

23 «Виробництво»

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

21

Відображено зарахування на баланс інших необоротних матеріальних активів, виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

23 «Виробництво»

22

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва

15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

23

Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів

20 «Виробничі запаси»

23 «Виробництво»

24

Списано собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, інструменту тощо, що відповідають критеріям визнання їх малоцінними та швидкозношуваними предметами

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

25

Відображено втрати від невиправного браку

24 «Брак у виробництві»

23 «Виробництво»

26

Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва

25 «Напівфабрикати»

23 ««Виробництво»

27

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

28

Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами

375 «Розрахунки за відшко­дуванням зав­даних збитків»

23 «Виробництво»

29

Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат виробництва (у галузях із сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо)

39 «Витрати майбутніх періодів»

23 «Виробництво»

Продовження табл. 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

30

Списано витрати виробництв у частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам і внутрішнім підрозділам

682 «Внутрішні розрахунки»,
683 «Внутріш­ньогосподарсь­кі розрахунки»

23 «Виробництво»

31

Списано на результати діяльності собівартість виконаних робіт або наданих послуг підприємствам, які для обліку витрат застосовують лише рахунки класу 8

791 «Результат основної діяльності»

23 «Виробництво»

32

Відображено суму уцінки незавершеного виробництва

84 «Інші опера­ційні витрати»

23 «Виробництво»

33

Відображено (списано) недостачу матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві (використовують підприємства, що застосовують рахунки класу 9 або одночасно рахунки і класу 8, і класу 9)

84 «Інші операційні витрати»

23 «Виробництво»

34

Списано на витрати поточного природного убутку від втрат матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві внаслідок надзвичайних подій (здійснюється підприємствами, що не використовують рахунки класу 9)

85 «Інші витрати»

23 «Виробництво»

35

Відображено вартість послуг, наданих на сторону

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

23 «Виробництво»

36

Відображено вартість робіт (основного або допоміжного виробництва), пов’язаних з дослідженнями та розробками

941 «Витрати на дослідження і розробки»

23 «Виробництво»

37

Відображено собівартість реалізованої частини незавершеного виробництва

943 «Собівартість реалізованих виробничих запа­сів»

23 «Виробництво»

Закінчення табл. 7.2


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

38

Проведено уцінку незавершеного виробництва

946 «Втрати від знецінення запасів»

23 «Виробництво»

39

Відображено виявлену під час інвентаризації недостачу матеріальних цін­ностей у цехах допоміжних виробництв (незавершеного виробництва)

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

23 «Виробництво»

40

Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо

99 «Надзвичай­ні витрати»

23 «Виробництво»

Синтетичний облік витрат виробництва ведеться в журналі № 5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.