лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

6.5. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів


У виробничій діяльності підприємства використовуються засоби праці відносно невисокої вартості та невеликого строку служби. Такі предмети називаються малоцінними та швидкозношуваними (далі — МШП), і належать вони до класу запасів.
МШП визнаються активами, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічну вигоду від їх використання та їхня вартість може бути достовірно визначена.
Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” МШП охоплюють предмети, які використовуються протягом не більше 1-го року або нормального операційного циклу, якщо він більше року.
У наказі про облікову політику підприємства встановлюється вартісна межа для розміщення основних та малоцінних засобів.
До МШП належать інструменти, господарський інвентар, спецодяг і спецвзуття тощо.
Малоцінні предмети, строк використання яких більше ніж 1 рік (спецінструменти та спеціальні пристрої тощо), обліковуються в складі основних засобів як інші необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. На відміну від МШП, їхня вартість погашається нарахуванням зносу, що передбачено П(С)БО 7 “Основні засоби”.
Для обліку МШП використовується активний основний інвентарний рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. За дебетом рахунка відображається надходження предметів, а за кредитом — їх списання.
Аналітичний облік МШП ведеться за їхніми видами (однорідними групами), установленими, виходячи з умов діяльності підприємства. Складський облік предметів здійснюється аналогічно обліку виробничих запасів.
Документальне надходження МШП на підприємство формулюється аналогічно операціям з надходження виробничих запасів.
Згідно з наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. № 145 застосовуються спеціальні типові форми первинних документів для їх обліку в місцях експлуатації та з їх списання:

 1. № МШ-1 “Відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв);
 2. № МШ-2 “Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” (зразок 6.3);
 3. № МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)”;
 4. № МШ-4 “Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів” (зразок 6.4);
 5. № МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні” (зразок 6.5);
 6. № МШ-6 “Особиста картка №__ обліку спецодягу і захисних засобів”.

Первинна вартість МШП у процесі їх оприбткування визначається аналогічно до виробничих запасів (згідно з П(С)БО 9 “Запаси”).
Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списується з балансу на витрати діяльності, але для контролю за їх зберіганням ведеться оперативний кількісний облік за місцями експлуатації. Для цього використовуються типові форми № МШ-2, МШ-6 “Інвентарні описи”. У цих документах фіксується надходження та списання предметів у кількісному виразі.


Зразок 6.3

 

 

ТИПОВА ФОРМА № МШ-2

ТОВ “Весна”

 

Затверджена наказом
Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145

підприємство, організація

 

 

 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

18800011

 

Код за УКУД

 

КАРТКА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ


П. І. Б.

Федоров П. В.

 

Цех, відділ, дільниця

Комора

Табельний номер

Професія

механік

 

Посада

механік

 

ремонтний

склад № 2

041

Предмет

Видано

Повернуто

Акт вибуття

Строк
служби

Номер
паспорта

найменування, марка, розмір

номенкла­турний
номер

дата

кількість

підпис
робітника
(бригадира)

дата

кількість

підпис
комірника

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Молоток

035

01.02.02

1

Федоров

05.06.02

 

Григоренко

 

 

11 міс.

1235

 

 
Зразок 6.4

 

 


ТИПОВА ФОРМА № МШ-4
Затверджена наказом
Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145

ТОВ “Весна”

 

підприємство, організація

 

 

 

 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

18800011

 

Код за УКУД

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада                                                                   
                                                                                 
підпис, прізвище, ім’я, по батькові
“____” _______________ 200__ р.
АКТ ВИБУТТЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ


Номер документа

Дата складання

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

Склад

 

 

10

01.07.02

Списання

№ 4

№ 2

 

 

Кореспондуючий рахунок

Предмет

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Код
причини
вибуття

рахунок
субрахунок

код
аналітичного обліку

найменування,
розмір, марка

номенк­латурний
номер

код

найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23

01

Лама па наст.

1221

Штука

1

50,00

50,00

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина вибуття Поломка, що не підлягає ремонту                                                                                   
Мастер, виконавець роботи Харитоненко Н. А.                                                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зворотна сторона форми № МШ-4

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

Табель-
ний номер

Номенклатурний номер

Дата
видачі

Підпис особи,
яка здала малоцінні та швидкозношувані
предмети

Розрахунок утримання з винуватців

Підпис
винуватця
в поламанні (втраті)

вид
утримання

 

 

 

 

 

відсоток
зносу

вартість
за відрахуванням зносу

розмір
(відсоток)
утримання

сума
до утримання

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Оніщенко

022

1221

05.01.92

Оніщенко

100 %

 

  Керівник (відділу, цеху, дільниці) Якименко Л. П.                                                 Комірник Яковлєв Б. Г.

Бухгалтер Неконенко А. П.

 

 

 Зразок 6.5

 

 

ТИПОВА ФОРМА № МШ-5

ТОВ “Весна”

 

Затверджена наказом
Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145

підприємство, організація

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

18800011

 

Код за УКУД

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада ________________________
___________________________
підпис, прізвище, ім’я, по батькові
“____” _______________ 200__ р.

АКТ НА СПИСАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ) ТА ОБМІН ЇХ НА ПРИДАТНІ


Номер документа

Дата складання

Код виду операції

ЦІС

Здавальник

Причина списання та обліку

цех, дільниця

ІРК

10

10.07.02

05

№ 6

Фізичний знос

Інструмент (пристрій)

Одиниця виміру

Ціна

Пред’явлено
(кількість)

Видано в порядку
обміну та списано з ЦІСу

Списано з цеху (ІРК)
через відсутність
інструменту на складі

найменування, розмір, марка

номенклатурний
номер

код

найменування

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Свердло

21356

02

Штука

6,00

71

71

426,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Обмін дозволяю _______________________________________________________________________________
начальник інструментального (планового) відділу
Вказані в акті непридатні інструменти
Здав-прийняв комірник ІРК ______________________________________________________________________
Обмін зробив комірник ЦІСу _____________________________________________________________________

Перелічені в цьому акті непридатні інструменти та пристрої пораховані поштучно, вилучені з ЦІСу і підлягають оприбуткуванню за ціною можливого використання:

Склад-одержувач

Матеріали, що одержані
від списання інструментів

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Номери документів
про приймання
матеріалів

найменування

номенклатурний номер

код

найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Свердло

Лом металевий

1111

03

кг

10

1,00

10,00

Накладна № 7

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Голова комісії

 

нач. цеху

 

Сидоров

 

Сидоров С. С.

 

 

посада

 

підпис

 

П. І. Б

Члени комісії

 

майстер

 

Хохлов

 

Хохлов Н. Г.

 

 

посада

 

підпис

 

П. І. Б

 

 

бухгалтер

 

Суприненко

 

Суприненко А. Н.

 

 

посада

 

підпис

 

П. І. Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

П. І. Б

 

Таблиця 6.8
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ МШП


Зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

1

Оприбутковані МШП, одержані від постачальників:

 

 

 

— за купівельною вартістю

22

63

 

— на суму податкового кредиту з ПДВ

641

63

 

— на суму, перераховану постачальнику
(з ПДВ)

63

31

2

Відображено витрати з транспортування МШП сторонніми організаціями:

 

 

 

— за чинними тарифами

22

63

 

— на суму податкового кредиту з ПДВ

641

63

 

— на сплачену суму (з ПДВ)

63

31

3

Оприбутковані МШП (інструменти тощо), виготовлені власними силами (допоміжними підрозділами):

 

 

 

— за фактичною собівартістю

22

23

4

Оприбуткування МШП, одержаних від інших джерел:

 

 

 

— унесених до статутного капіталу

22

40 (46)

 

— одержаних безоплатно

22

745

 

— виявлених як надлишки під час інвентаризації

22

719

5

Списання з балансу за первісною вартість МШП, переданих в експлуатацію:

 

 

 

— цехам основного та допоміжних виробництв для виготовлення конкретних видів продукції (виконання робіт, надання послуг)

23

22

 

— цехам основного та допоміжних виробництв (інструменти та пристрої загальновироб­ничого призначення)

91

22

 

— підрозділам загальногосподарського значення

92

22

 

— складу готової продукції для панування готової продукції

93

22

 

— обслуговуючим виробництвам і господарствам і на соціально-культурні потреби

949

22

6

Під час списання з експлуатації предметів, що зносилися (зіпсувалися), оприбутковано відходи корисного використання за справедливою вартістю

209

716

Операції зі списання МШП відображаються в журналі № 5.


6.6. Інвентаризація виробничих запасів


Інвентаризація виробничих запасів провадиться згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою Мінфіном України.
Інвентаризація — перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, та зіставлення наявності з даними бухгалтерського обліку.
Основними завданнями інвентаризації запасів є виявлення фактичної наявності та дотримання умов зберігання; виявлення запасів, які не використовуються, перевірка реальності відображення вартості запасів у балансі підприємства.
Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем зберігання та за матеріально відповідальними особами. Дата здійснення повної або часткової (вибіркової) інвентаризації встановлюється керівником підприємства. Ним же затверджується і склад інвентаризаційної комісії, строки проведення інвентаризації та оформлення її результатів.
Матеріальні запаси під час інвентаризації записуються в описи (типові форми) за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номера, виду, групи, сорту та кількості (рахунком, вагою або мірою).
На виявлені в процесі інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких указуються причини, ступінь і характер пошкодження матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.
Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і якісним складом (нова, потребує ремонту тощо).
На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією складається акт на списання із зазначенням причин псування.
Під час інвентаризації МШП, наданих в особисте користування працівникам, припускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням відповідальних за ці предмети осіб, стосовно яких відкриті особові картки, із проставлянням підпису в описі.
У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від даних книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість, в якій послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортування; здійснюється розрахунок природної нестачі (у винят­кових випадках з особливого дозволу керівника робляться уточнювальні записи, наприклад, знайдено арифметичну помилку або інші неточності в роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації.
Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різниця має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб.
Взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортування може бути допущений тільки щодо товарно-матеріальних ціннос­тей одного і того самого найменування і в кількості за умови, що лишки та нестачі утворилися за один і той самий період, щопідлягав перевірці, та в тієї самої матеріально відповідальної особи.
За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, в якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортуванні, списування нестач у межах норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі та втрати від псування цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат надалі. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затвер­джений у 5-денний термін керівником підприємства.
Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до річного звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати проведених протягом року інвентаризацій.
Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а та­кож невжиття заходів з відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністративному стягненню, зумовлюють накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей такий:
1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено:
Дебет субрахунку № 947 “Нестачі та втрати від псування цінностей”
Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали” Кредит субрахунку № 203 “Паливо” тощо.
2. Списується нестача, зарахована за пересортуванням:
Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”
Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”.
3. Відноситься на рахунок матеріально відповідальних осіб різ­ниця у вартості матеріалів, зарахованих за пересортуванням:
Дебет рахунка № 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків”
Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”.
4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з уключенням суми до валових доходів):
Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”
Кредит субрахунку № 745 “Дохід від безкоштовно отриманих активів”.
5. Сума нестач у межах норм природного убутку:
Дебет рахунка № 91 “Загальновиробничі витрати”
Кредит субрахунку № 20 “Виробничі запаси”.
6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно зі списанням цінностей на витрати балансова вар­тість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок № 07 “Списані активи”.
7. Нестачі, віднесені на рахунок матеріально відповідальної особи:
Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”.
8. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Порядок визначення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення (порчі) матеріальних цінностей” від 22.01.96 р. № 116):
Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків”
Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”.
9. На суму нарахованого ПДВ:
Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків”
Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”.
10. Погашення різниці між ринковими та облікови­ми цінами як готівкою, так і “за рахунок заробітної плати матеріально відповідальної особи” (одноразово або частинами відповідно до рішення інвентаризаційної комісії адміністрації підприємства або рішення народного суду, наприклад, по 20 % щомісячно до остаточного погашення заборгованості):
Дебет рахунка № 30 “Каса”
Дебет рахунка № 31 “Рахунки в банках”
Дебет рахунка № 66 “Розрахунки з оплати праці”
Кредит субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків”.
11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до бюджету:
Дебет рахунка № 71 “Інший операційний дохід”
Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”.
12. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами, штрафних санкцій:
Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками”
Кредит рахунка № 31 “Рахунки в банках”.
13. Штрафи від 8 до 15 і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
Дебет рахунків № 30, 31, 66
Кредит рахунка № 641 “Розрахунки за податками”.
14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ:
Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками”
Кредит субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.


6.7. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності


П(С)БО 9 “Запаси” передбачено, що в Примітках до фінансової звітності підприємства розкривають інформацію про:

 • методи оцінки запасів;
 • балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;
 • балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;
 • балансову вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, у заставу;
 • суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу.

Якщо для оцінки запасів використовується метод ЛІФО, то в Примітках наводиться різниця між вартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку та звітності (найменшою з вартості), обчисленою з застосуванням методу середньозваженої собівартості, ФІФО, чистої вартості реалізації.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.