лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Зміна собівартості реалізації за використання методу середньозваженої собівартості наведено в (табл. 6.4).
Таблиця 6.4


Запаси

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, грн

Вартість,
грн

Залишок на 01.01.2004 р.

300

30,00

9000,00

Придбано 10.01.2004 р.

100

31,00

3100,00

15.01.2004 р.

200

35,00

7000,00

20.01.2004 р.

400

38,00

15 200,00

Усього придбано

700

25 300,00

Усього товарів для продажу

1000

34 300,00

Реалізовано

700

34,30

24 010,00

Залишок на 01.02.2004 р.

300

34,30*

10 290,00

*Розрахунок середньозваженої собівартості:
34 300 грн : 1000 шт. = 34,30
Метод ЛІФО: останнє надходження — перший видаток ілюструє (табл. 6.5).
Таблиця 6.5


Запаси

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, грн

Вартість,
грн

Залишок на 01.01.2004 р.

300

30,00

9000,00

Придбано 10.01.2004 р.

100

31,00

3100,00

15.01.2004 р.

200

35,00

7000,00

20.01.2004 р.

400

38,00

15 200,00

Усього придбано

700

25 300,00

Реалізовано

300

38,00

15 200,00

 

100

35,00

7000,00

 

200

31,00

3100,00

Усього реалізовано

700

25 300,00

Залишок на 01.02.2004 р.

300

30,00

9000,00

 

Як ми бачимо, найбільша вартість списаних запасів при методі ЛІФО, за якого найменший прибуток у підприємства від операційної діяльності у фінансовій звітності.
5) оцінка за нормативними затратами полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції, встановлених підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і чинних цін. Для забезпечення максимального наближення нормальних затрат до фактичних норм затрат і ціни повинні регулярно в нормативній базі перевірятися та переглядатися;
6) оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод застосовують підприємства, що мають значну та змінну номенклатуру товарів із приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Означена сума визначається як добуток продажної (роздрібної) націнки на реалізовані товари і вартості реалізованих товарів та середнього відсотку торговельної націнки. Останній визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця та торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.
Кожний із цих методів має свої переваги та недоліки. Так, метод ідентифікованої собівартості конкретної одиниці запасів вимагає постійної інформації про рух запасів за конкретним номенклатурним номером, а номенклатура значно збільшується. Цей метод рекомендується застосовувати для найважливішими для підприємства виробничих запасів. Він дає змогу точно визначити вартість однорідних запасів, але вимагає великих витрат на ведення обліку.
Метод середньозваженої собівартості виробничих запасів дає об’єктивну оцінку наявності та руху запасів, але не забезпечує достатній контроль за правильним їх списанням на витрати діяльності.
При використанні методу ФІФО для оцінки використання виробничих запасів вартість їхніх залишків наближається до ринкової, але тільки на кінець звітного періоду. Собівартість виготовленої продукції в цій ситуації може бути заниженою.
У разі застосування методу ЛІФО собівартість виготовленої продукції найбільш наближена до ринкових цін.
Підприємство в наказі про облікову політику самостійно визначає вид оцінки запасів під час їх вибуття.
Якщо підприємство для поточного обліку застосовує (постійні) ціни та окремо групує транспортно-заготівельні витрати, то у процесі списання запасів виникає потреба в операції з розрахунку і списанню транспортно-заготівельних витрат. Методика цього розрахунку викладена в П(С)БО 16. Транспортно-заготівельні витрати розподіляються між вартістю використаних (списаних) запасів і їхнім залишком на кінець місяця. Для цього визначається середній відсоток транспортно-заготівельних витрат до облікової вартості запасів на початок місяця та тих, які надійшли протягом місяця. Потім вартість використаних (списаних) запасів перемножується на середній відсоток і так визначається сума транспортно-заготівельних витрат, яка підлягає списанню. Приклад розрахунку наведено в табл. 6.6—6.7.
Таблиця 6.6
РОЗРАХУНОК
РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ (ТЗВ)


Показники

Вартість запасів
за обліковими
цінами

ТЗВ

Фактична собівартість запасів

1. Залишок запасів на початок місяця

125 000

10 000

135 000

2. Придбано запасів за місяць

1 175 000

55 000

1 230 000

Разом

1 300 000

65 000

1 365 000

3. Середній відсоток ТЗВ
(гр. 2 : гр. 3 · 100)

5 %

4. Списано запасів

1 150 000

57 500

1 207 500

5. Залишок запасів на кінець місяця

150 000

7500

157 500

 

Розрахована сума транспортно-заготівельних витрат списується з кредиту рахунка 20 “Виробничі запаси” в дебет тих самих рахунків, на які списана вартість запасів за обліковими цінами.
Таблиця 6.7
РОЗРАХУНОК
РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ


Зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

1

Списується вартість виробничих запасів (за обліковими цінами), які використані в основному й допоміжних виробництвах для виготовлення продукції (виконання робіт)

23

20

2

Списується вартість допоміжних матеріалів, палива, запасних частин (за обліковими цінами), які використані для технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, а також на інші загальновиробничі потреби основних і допоміжних цехів

91

20

3

Списується вартість виробничих запасів (за обліковими цінами), використаних для виправлення виробничого браку

24

20

4

Списується вартість запасів (за обліковими цінами), які використані для загальногосподарських потреб

92

20

Закінчення табл. 6.7


Зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

5

Списується вартість запасів, які використані для пакування продукції та на інші цілі під час реалізації продукції

93

20

6

Списується вартість запасів (за обліковими цінами), які використані на соціально-культурні потреби (невиробнича сфера)

949

20

7

Списується сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до списаних (за обліковими цінам) протягом місяця запасів

23, 24, 91, 92, 93, 949

20

 

Інше вибуття запасів

 

 

8

Списується собівартість реалізованих іншим підприємствам запасів

943

20

9

Списується вартість запасів, які повертаються постачальникам у результаті порушення ними умов договору поставки

374

20

10

Списується собівартість запасів, знищених, зіпсованих унаслідок стихійного лиха, пожежі та інших надзвичайних подій

99

20

Бухгалтерські проведення зі списання запасів (кредит рахунка 20) відображають у журналі № 5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.