лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.10. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності


У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основ­них засобів наводиться така інформація:
1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі.
2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, і діапазон строків кожного використання (експлуатації).
3. Наявність і рух у звітному році:

 1. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на початок звітного року.
 2. Первісна вартість основних засобів, визнаних активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті об’єднання підприємств.
 3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки.
 4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, які вибули.
 5. Сума нарахованої амортизації.
 6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у звіті про фінансові результати у звітному періоді.
 7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів.
 8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець звітного року.

4. У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:

 1. Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.
 2. Вартість переданих у заставу основних засобів.
 3. Сума капітальних вкладень на придбання й будівництво основних засобів за звітний рік.
 4. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів.
 5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
 6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись.
 7. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.
 8. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

5. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів і обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
5.1. У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв’язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.
У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації стосовно створення їх підприємством наводиться така інформація:
1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.
2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.
3. Наявність і рух у звітному році:
3.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів і сума зносу на початок звітного року.
3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об’єднання підприємств.
3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки.
3.4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу нематеріальних активів, які вибули.
3.5. Сума нарахованої амортизації.
3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у звіті про фінансові результати у звітному періоді.
3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.
3.8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець звітного періоду.
4. Крім того, у примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
4.1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (наприклад, узятих в оренду).
4.2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.
4.3. Сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів.
4.4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.
4.5. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.