лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.9. Інвентаризація


Підприємства й організації всіх форм власності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996-ХІV та “Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків”, затвердженою Міністерством фінансів України 11.08.94 р. № 69, зобов’язані здійснювати інвентаризацію основних засобів не менше одного разу на рік.
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який видає наказ про створення відповідної комісії.
До початку інвентаризації основних засобів необхідно вивести залишки цінностей на день інвентаризації та перевірити: наявність і стан інвентарних карток (інвентарних книг); наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної документації; наявність документів на передані та прийняті в оренду основні засоби, передані на зберігання й тимчасове користування. За відсутності документів необхідно забезпечити їх одержання чи оформлення.
У випадках раптової інвентаризації основні засоби підготовлюються для перевірки в присутності інвентаризаційної комісії.
До початку інвентаризації матеріально відповідальні особи дають розписку про те, що всі прибуткові чи видаткові документи здані в бухгалтерію, а всі цінності, які надійшли під їхню відповідальність, оприбутковані.
В обов’язковому порядку інвентаризаційна комісія здійснює огляд об’єктів в натурі і заносить в інвентаризаційні описи типової форми повне їх найменування, призначення за інвентарними номерами.
У разі виявлення об’єктів, відсутніх в обліку, а також об’єктів щодо яких в обліку немає даних, що їх характеризують, комісія зобов’язана внести в інвентаризаційний опис потрібні відомості й технічні показники стосовно цих об’єктів.
Щодо виявлених необлікованих об’єктів установлюються причини їх появи чи створення, куди списані такі витрати, з відображенням у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.
Оцінка заново виявлених і не взятих на облік з моменту останньої інвентаризації об’єктів повинна бути здійснена, виходячи зі справедливої вартості на дату проведення інвентаризації.
Об’єкти основних засобів заносяться в інвентаризаційні описи за найменуванням за основним їх призначенням. Якщо ж об’єкт підлягав модернізації, модифікації, добудові, дообладнанню, реконструкції, унаслідок чого змінилося основне його призначення, він вноситься в опис за найменуванням, що відповідає його новому призначенню.
Установлені комісією непридатні для експлуатації об’єкти заносяться в окремі інвентаризаційні описи.
Будівлі, споруди, машини, устаткування й силові установки, комп’ютерна та обчислювальна техніка заносяться в інвентаризаційні описи індивідуально з вказівкою інвентаризаційного номера, місця виготовлення, року випуску, призначення, продуктивності і т. д.
Доросла продуктивна й робоча худоба заносяться в спеціальні для цього інвентаризаційні описи, де вказуються номер тварини (бирка, тавро), кличка, рік народження, порода, вгодованість, жива вага (крім коней і верблюдів) і балансова вартість. Племінне поголів’я всіх видів тварин заноситься в окремі описи індивідуально.
Інші тварини, що належать до основних засобів і обліковуються груповим порядком, включаються в описи за віковими статевими групами з вказівкою кількості голів і живої ваги кожної групи. Порода указується за даними бонітування тварин.
Дані про інвентаризацію однотипних предметів господарського інвентарю, інструментів, верстатів і т. д. однакової вартості, які обліковуються на типовій інвентарній картці групового обліку (книзі інвентарного обліку), наводяться в описах за груповою назвою з вказівкою кількості цих предметів.
Інвентарні номери, що присвоєні об’єктам, як правило, не повинні змінюватися за винятком випадків, коли об’єкти помилково обліковуються в певній групі не за своїм техніко-виробничим призначенням або коли неправильна нумерація.
Об’єкти основних засобів, які в момент інвентаризації перебуватимуть за межами підприємства (кораблі, тепловози, автомобілі в далеких рейсах, машини та обладнання, передані підрядникам у капітальний ремонт і т. п.) повинні бути проінвентаризо­вані до моменту їх тимчасового вибуття.
Виявлені інвентаризацією неоприбутковані об’єкти зараховуються до складу відповідної класифікаційної групи основних засобів із присвоєнням їм інвентарного номера з одночасним відображенням їх як іншого доходу від операційної діяльності.
Виявлені інвентаризацією нестачі та втрати від псування основних засобів до прийняття рішення про конкретних винних осіб відображаються на забалансових рахунках, а після встановлення винних — відносяться до дебіторської заборгованості і включаються до складу іншого операційного доходу як відшкодування раніше списаних активів. Під час нарахування суми відшкодування слід керуватися “Порядком визначення розмірів збит­ків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріаль­них цінностей”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116 (табл. 5.32—5.34).
Порядок інвентаризації основних засобів поширюється і на інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.
Подпись: Приклад 1
Виявлена нестача кондиціонера первісною вартістю 5000 грн і зносом — 2000 грн.
Нестача відображається записами, відповідними до умов виявлення нестачі.
І. У випадку, коли нестача й винна особа встановлені в одному звітному періоді, розмір збитку Рз визначається за наведеною формулою:
Рз = [(5000 – 2000) · 1,002 + (3003 · 20 %) + 0] = 7208 грн.
Таблиця 5.32


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

13

Відображається списання зносу нестачі кондиціонера

131 “Знос основ­них засобів”

106 “Інструменти, прилади, інвентар”

2000

14

Відноситься на винну особу залишкова вартість кондиціонера

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

106 “Інструменти, прилади, інвентар”

3000

15

Донараховується на винного різниця між сумою збитку, яка підлягає відшкодуванню (згідно з п. 2 Порядку № 116), і залишковою вартістю нестачі (7208 – 3000)

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

4208

16

Відображається сума відшкодування збитку, яка підлягає сплаті до бюджету: штрафні санкції ПДВ

719 “Інші доходи від операційної діяльності”
719 “Інші доходи від операційної діяльності”

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” 641 “Розрахунки за податками”

3507 701

Закінчення табл. 5.32


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

17

Отримано відшкодування від винної особи

301 “Каса”
311 “Поточний рахунок” 661 “Роз­рахунки з оплати праці”

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

7208

18

Перераховується до бюджету:
— сума збитку (штрафні санкції),
— сума ПДВ

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”
641 “Розрахунки
за податками

311 “Поточний рахунок у національній валюті”
311 “Поточний рахунок у національній валюті”
3507
701

II. Якщо нестача й винна особа не встановлені у звітному періоді їх виявлення, здійснюється списання нестачі на фінансові результати (збитки) в розмірі залишкової вартості (3000 грн) і нарахованого на нього ПДВ (600 грн), з відображенням на забалансовому рахунку 07 “Списані активи”, субрахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”.
Таблиця 5.33


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Відображається спи­сання зносу нестачі кондиціонера

131 “Знос основних засобів”

106 “Інструменти, прилади, інвентар”

2000

2

Списується залишкова вартість кондиціонера

976 “Списання необоротних активів”

106 “Інструменти, прилади, інвентар”

3000

3

Нараховується податкове зобов’язан­ня на залишкову вар­тість

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

600

4

Списується на фінансові результати втрати від нестачі кондиціонера

793 “Результати ін­шої звичайної діяль­ності”

976 “Списання необоротних активів”

3600

5

Сума нестач відображається на позабалансовому обліку

072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”

 

3600

III. У разі, коли винна особа встановлена в інші періоди протягом п’ятирічного обліку на забалансовому рахунку.
Таблиця 5.34


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Нараховується заборгованість за винною особою після визнання нею (добровільно чи за рішенням суду). Сума визначається згідно з п. 2 Порядку № 116.

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збит­ків”

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

7208

2

Списана сума недостачі з позабалансового обліку

 

072 “Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей”

3600

3

Відноситься на винну особу залишкова вартість кондиціонера

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

106 “Інструменти, прилади, інвентар”

3000

4

Відображається сума відшкодування збитку, яка підлягає сплаті до бюджету:
(7208 – 3000) = 4208.
У частині відшкодування
збитку ПДВ

716 “Відшкодування раніше списаних активів” 716 “Відшкодування раніше списаних активів”

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”
641 “Розрахунки за податками”

3507


701

5

Отримано відшкодування збитку від винної особи

301 “Каса”
311 “Поточний рахунок”
661 “Розрахунки з оплати праці”

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збит­ків”

7208

6

Перераховується до бюджету:
— сума відшкодування збитку
— сума ПДВ

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” 641 “Розрахунки за податками

311 “Поточний рахунок у національній валюті”
311 “Поточний рахунок у національній валюті”

3507


701

7

Списується на фінансові результати сума доходу (7208 – 4208)

716 “Відшкодування раніше списаних активів

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

3600

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.