лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 5.28
БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 45 000 грн, ЗНОС — 30 000 грн)


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списана сума зносу переданого об’єкта

131 “Знос основних
засобів”

10 “Основні
засоби”

30 000

2

Списується залиш­кова вартість

976 “Списання необоротних активів”

10 “Основні
засоби”

15 000

3

Відображається податкове зобов’я­зання з ПДВ
(15 000 ? 20 %)

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

3000

4

Списується на фі­нансові результати витрати з передачі об’єкта

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

976 “Списання не­оборотних активів”

18 000

5

Відображається збиток від безоплатної передачі

44 “Нерозподілені прибутки”

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

18 000

Таблиця 5.29
ОБЛІК ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 20 000 грн, ЗНОС — 5000 грн,
ДОГОВІРНА ЦІНА — 36 000 грн)


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Відображається договірна вартість про­дажу верстата

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

36 000

2

Нараховуються по­даткові зобов’язан­ня з ПДВ

742 “Дохід від реа­лізації необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

6000

3

Списується сума зно­су верстата

131 “Знос основних засобів”

103 “Будинки та споруди”

5000

4

Списується залиш­кова вартість верстата

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

103 “Будинки та споруди”

15 000

Закінчення табл. 5.29


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

5

Одержано оплату за реалізований вер­стат

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

36 000

6

Списується на фінансові результати доход від продажу верстата

742 “Дохід від реа­лізації необоротних активів”

793 “Результат ін­шої звичайної діяльності”

30 000

7

Списується на фінансові результати залишкова вартість верстата

793 “Результат ін­шої звичайної
діяльності”

972 “Собівартість реалізованих необо­ротних активів”

15 000

Передача основних засобів як внесок у статутний капітал іншого підприємства регламентується Законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. за № 887-ХІ та Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХП та П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстрованого в Мінюсті України 17.05.2000 р. № 284.
Підприємство, що здійснює внески, виступає інвестором, а одержувач — об’єктом інвестування або емітентом корпоративних прав.
Оцінка внесків основними засобами узгоджується установчими документами учасників, виходячи зі справедливої вартості на дату внесення, а якщо її визначити неможливо, — то за собівартістю, з урахуванням зменшення корисності (П(С)БО 12, п. 9).
Згідно з підпунктом 3.2.8 Закону України “Про ПДВ” не є об’єктом оподаткування операції з “передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її
цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права”.
З урахуванням цього операції з внесків основними засобами в інвестора відображаються відповідними бухгалтерськими записами.
Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХП учасники (засновники) товариств мають право на одержання компенсації своєї частки в активах підприємства при виході зі складу учасників:

  • будівлями, спорудами, обладнанням і іншими матеріальними цінностями;
  • грошовими коштами;
  • цінними паперами;
  • правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням тощо.

На порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з передачі підприємством-емітентом основних засобів їх засновником впливають:

  • пов’язана чи не пов’язана особа засновника з підприємством-емітентом;
  • чи саме ті основні фонди, що повертаються, були раніше внесені до статутного фонду підприємства;
  • чи повернення здійснюють саме тим засновникам, які такі основні фонди вносили;
  • чи були здійснені внески не основними фондами, а іншими активами (грішми, акціями, правом користування і т. д.).

Якщо ж одна з указаних вимог не дотримується, то операції з повернення оподатковуються ПДВ.
Порядок відображення в обліку операцій з повернення іншому підприємству його внесків наведено в табл. 5.29.
Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” безоплатно переданий об’єкт виключається з активів, тобто списується з балансу.
На здійснення операції з безоплатної передачі об’єктів основних засобів підприємство складає акт за типовою формою № 03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” у двох примірниках: перший для себе, а другий передається одержувачу (звичайно при наданні доручення від нього). До першого примірника додається інвентарна картка обліку переданого об’єкта.
Безоплатна передача об’єктів основних засобів згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п. 1.31) та Законом України “Про податок на додану вартість” належать до операцій реалізації та оподатковується. Зобов’язання з податку на додану вартість нараховується передаючою стороною, на залишкову вартість об’єкта. Податок на прибуток сплачує одержувач об’єкта, якщо він не зареєстрований як неприбуткова або благодійна організація.
Порядок відображення в обліку операцій з безоплатної передачі об’єкта наведено в табл. 5.29.
Облік передачі основних засобів в обмін на інші активи розкрито в розділі II “Облік надходження основних засобів”.
Втрати від нестачі основних засобів, виявленої інвентаризацією, або їх крадіжка визначаються та відображаються в обліку залежно від того, встановлені винні особи, чи ні.
Під час встановлення винних осіб сума відшкодування розраховується відповідно до пункту 10 “Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.01.96 р. № 116, за формулою:

де Рз — розмір збитків, грн;
Бв — балансова вартість об’єкта на дату встановлення факту нестачі (крадіжки), грн;
А — амортизація (знос) об’єкта, грн;
Іінф — загальний індекс інфляції;
ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн.
Якщо винні особи не встановлені у звітному періоді, залишкова вартість із донарахуванням на неї податкового зобов’я­зання списується на фінансові результати і відображається в позабалансовому обліку згідно з чинним законодавством до 5 років, а потім списується. У разі встановлення винної особи в одному зі звітних періодів до п’ятирічного строку позову списана сума з позабалансового обліку знімається та згідно з Порядком № 116, здійснюється нарахування на винуватця, за вищенаведеною формулою.
Відображення в обліку різних варіантів наводиться табл. 5.32—5.34.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.