лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Базою оподаткування ПДВ операцій із продажу основних засобів є їхня договірна (контрактна) вартість з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів за винятком податку на додану вартість (п. 4.1 Закону України “Про податок на додану вартість”). Податкове зобов’язання та право на податковий кредит в операціях купівлі-продажу основних засобів виникають тільки у платників ПДВ.
Переміщення основних засобів усередині підприємства (організації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки — оформляється виписуванням накладної типової форми на внутрішнє переміщення основних засобів. Екземпляр накладної з розписками одержувача й того, хто здав, передається в бухгалтерію підприєм-
ства.
Бухгалтерія підприємства (організації) відмічає у відповідних інвентарних картках передані об’єкти і розміщує їх у картотеці за новим місцезнаходженням. Необхідні записи (відмітки) здійснюються в інвентарних списках об’єктів.
У разі внутрішнього переміщення частини основних засобів, що обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерія підприємства (організації) здійснює про це відповідну відмітку в екземплярі картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно виписує на передані об’єкти додаткові екземпляри інвентарних карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходженням переданих основних засобів. Відповідні записи здійснюються в інвентарних картках об’єктів за місцем їх знаходження.
Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів основних засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.
Ліквідація об’єкта основних засобів оформлюється актами на списання типової форми (03-3 “Акт на списання основних засобів” і 03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”, затверджених Міністерством статистики України від 29.12.95 р. № 352), які скла­даються комісією та затверджуються керівником підприємства.
Оформлений акт на ліквідацію основних засобів передається в бухгалтерію підприємства (організації), яка здійснює відмітку про вибуття об’єкта в інвентарній картці, а також в опису інвентарних карток. Відповідні записи здійснюються в інвентарному списку основних засобів за місцем їх знаходження.
Якщо на одній картці обліковується кілька інвентарних об’єктів, частина з яких ліквідується, бухгалтерія відмічає вибуття об’єк­тів у картці, в описі інвентарних карток і в інвентарному списку.
Ліквідація окремих пристроїв, що входять до складу інвентарного об’єкта, тобто його часткова ліквідація, оформляється за загальними правилами.
Фінансовий результат від ліквідації об’єктів основних засобів внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об’єкта й витратами, пов’язаними з його ліквідацією.
Якщо об’єкт основних засобів ліквідується внаслідок надзвичайних подій (пожежі, повені, землетрусу тощо), то фінансовий результат визначається як різниця між величиною втрат (залишкова вартість об’єкта плюс витрати на остаточну ліквідацію) і величиною доходу у вигляді оприбуткованих матеріалів і страхового відшкодування. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ліквідації основних засобів показано в табл. 5.26.

Таблиця 5.26
ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ОБ’ЄКТА
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 50 000 грн, ЗНОС — 20 000 грн)


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

І. Ліквідація об’єкта основних засобів
унаслідок фізичного та морального зносу

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини
і обладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

976 “Списання необоротних активів”

104 “Машини
і обладнання”

30 000

3

Нараховуються по­даткові зобов’язан­ня на залишкову вартість

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки
за податками” суб­рахунки “З ПДВ”

6000

4

Списуються ви-
трати, пов’язані з ліквідацією об’єкта

976 “Списання необоротних активів”

661 “Розрахунки з оплати праці” 65 “Розрахунки за страхуванням”

1000

Продовження табл. 5.26


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

5

Оприбутковується металобрухт, отри­маний у резуль­таті ліквідації устат­кування

209 “Інші матеріали”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

500

6

Списуються на фінансові результати витрати, по­в’язані з ліквідацією об’єкта

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 “Списання не­оборотних активів”

1000

7

Списуються на фі­нансові результати доходи, отримані від ліквідації об’єкта

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

500

II. Ліквідація об’єкта основних засобів унаслідок надзвичайних подій

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини і обладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

991 “Втрати від стихійного лиха”

104 “Машини і обладнання”

30 000

3.

Нараховується під­ряднику за виконані роботи з остаточної ліквідації об’єкта

991 “Втрати від сти­хійного лиха”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

2500

4

Нараховується по­датковий кредит

641 “Розрахунки
за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

500

5

Оприбутковуються різні матеріали від остаточної ліквідації об’єкта

209 “Інші матеріали”

751 “Відшкодуван­ня збитків від надзвичайних подій”

4000

6

Одержано частко­ве відшкодування від страхової ком­панії

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

13 000

Закінчення табл. 5.26


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

7

Списуються на фі­нансові результати витрати від над­звичайних подій
(30 000 + 2500)

794 “Результат надзвичайних подій”

991 “Витрати від стихійного лиха”

32 500

8

Списується на фі­нансові результати одержаний дохід у вигляді відшкодування збит­ків (4000 + 13 000)

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

794 “Результат над­звичайних подій”

37 000

 

Подпись: Приклад 1ВАТ “Київприлад” передало до статутного капіталу пов’язаній особі ВАТ “Станкозавод” будівлю цеху первісною вартістю 150 000 грн з нарахованим зносом 45 000 грн. В установчому договорі будівля оцінена в 135 000 грн.
Таблиця 5.27
ОБЛІК ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВНЕСОК
ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ІНШОГО ПІДПРИЄМСТВА


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списана сума зно­су будівлі

131 “Знос основних засобів”

103 “Будинки
та споруди”

45 000

2

Відображається за­лишкова вартість будівлі як передана інвестиція

143 “Інвестиції непо­в’язаним особам”

103 “Будинки
та споруди”

105 000

3

Різниця між спра­ведливою й залишковою вартістю інвестиції відображається в складі доходів

143 “Інвестиції непов’язаним особам”

746 “Інші доходи від звичайної діяль­ності”

30 000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.