лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.6. Облік вибуття основних засобів
та їх переміщення на підприємстві
Об’єкт основних засобів відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або не­можливості визнання активом.
Згідно із Законом України “Про підприємства в Україні” останні мають право продавати, здійснювати внески в статутний капітал, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування об’єкти основних засобів іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам.
Вибуття основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), в якому відображаються первинна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об’єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна передача тощо), витрати, пов’язані з вибуттям, а також результат від списання об’єкта. На основі акту здійснюються відповідні записи в інвентарних картках та інвентарному списку (зразок 5.3 та 5.4).
Регістри аналітичного обліку (інвентарні картки) реалізованих основних засобів додаються до документів, якими оформлені факти вибуття таких активів.
У процесі реалізації об’єктів основних засобів за грошові кошти в бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються:

  • дохід від реалізації в сумі продажної вартості об’єктів;
  • податкові зобов’язання з ПДВ;
  • списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості проданих об’єктів;
  • списання витрат, пов’язаних із продажем основних засобів;
  • розрахунки з покупцем;
  • фінансовий результат, пов’язаний із продажем об’єкта основ­них засобів.

  Зразок 5.3

  ВАТ “Продтовари”

   

  ТИПОВА ФОРМА № 03-3

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНА наказом
  Мінстату України
  від 29 грудня 1995 р. № 352

   

   

  підприємство, організація

   

   

  Ідентифікаційний
  код з ЄДРПОУ

  1

  3

  5

  7

  8

  6

  4

  2

   

  Код за УКУД

   

   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ:
  Керівник підприємства

   

   

  Прокопенко В. Г.

   

  Номер
  документа

  Дата
  складання

  Код виду
  операції

  “18”

  березня

  2002 р. №

   

  15

  15.03.02

  Ліквідація
  у зв’язку
  з повним
  зносом

  АКТ СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


  Цех,
  відділ, дільниця, лінія

  Дебет

  Кредит

  Сума

  Сума зносу за даними
  переоцінки на
  199_ р. по документах
  придбання

  Номер

  Код

  Норми амортизаційних відрахувань

  Устаткування

  Рік випуску (побудови)

  Дата введення
  в експлуатацію
  (місяць, рік)

  Дата початку сплати за основні засоби
  (місяць, рік)

  рахунок,
  субрахунок

  код аналітичного
  обліку

  рахунок,
  субрахунок

  код аналітичного
  обліку

  інвентарний

  заводський

  рахунка та об’єкта аналітичного обліку (для внесення амортиза ційних відрахувань)

  норми амортизаційних відрахувань

  на повне відновлення

  на капітальний ремонт

  вид

  код

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  Цех № 1

  97

  6

  10

  5

  300

  174

  927 832

  92

  012

  05.95

  01.95

  Комісія, призначена наказом від “12березня 2002 р.124
  на підставі __________________ зробила огляд кондиціонера ПК-1500
  найменування об’єкта
  У результаті огляду комісія встановила:                            1. Надійшов на підприємство 3” березня 1995 р.
  2. Кількість ремонтів 5 на суму  триста двадцять одна грн 00 коп.
  3. Маса об’єкта за паспортом 60 кг
  4. Наявність дорогоцінних металів немає
  5. Технічний стан і причина списання повний знос основних вузлів

   

  Висновок комісії: об’єкт підлягає ліквідації у зв’язку з недоцільністю його ремонту                                  

   

  Додаток. Перелік документів, що додаються,              технічний паспорт      

   

  Голова комісії

   

  заст. директора

   

   

   

  Калінін П. І.

   

   

  посада

   

  підпис

   

  П. І. Б

  Члени комісії

   

  гол. інженер

   

   

   

  Сидорчук О. С.

   

   

  посада

   

  підпис

   

  П. І. Б

   

   

  Начальник цеху № 1

   

   

   

  Петренко А. А.

   

   

  посада

   

  підпис

   

  П. І. Б

   

   

  Бухгалтер цеху № 1

   

   

   

  Зозуля І. І.

   

   

  посада

   

  підпис

   

  П. І. Б

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Закінчення зразка 5.3
  [Зворотний бік форми № 03-3]
  РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА


  Витрати на списання

  Надійшло від списання

  Найменування
  документа

  статті
  витрат

  сума

  Найменування
  документа

  цінностей

  кількість

  сума

  вид

  Номенк-
  латурний
  номер

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Акт виконання робіт № 7 від 19 березня 2002 року

  976

  95

  Накладна-вимога на відпускання (внутрішнє переміщення матеріалів (форма М-11) № 15 від 19 березня 2002 року

  металобрухт

  28

  32,50

  або

   

   

  Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

  976

  80

  Бухгалтерська довідка на суму соціальних нарахувань

  976

  30

   

  Результати списання

  Кондиціонер ПК-1500 розібрано. Металобрухт, що утворився в результаті списання,

  у кількості 28 кг здано на склад № 3

  У картці

  № 174

  вибуття основних засобів відмічено

  20

   

  березня

   

  2002 р.

   

  Головний бухгалтер

   

  Коваленко Н. М.


   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.