лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Названі операції зменшать до нуля величину фонду дооцінки на субрахунку 423 “Доцінка активів”, і, крім того, на витрати періоду буде віднесено 3403 грн. На 01.01.2003 р. нова переоцінена вартість устаткування дорівнює 183 300 грн, знос — 58 198 грн. До закінчення терміну залишилось 7 років. Визначимо знос устат­кування на 2003 рік.
.
Розрахуємо накопичений знос устаткування на 31.12.2003 р. (див. табл. 5.19). 58 198 (знос на 01.01.2003 р.) + 17 872 (знос за 2003 р.) = 76 070. На цю дату справедлива вартість устаткування дорівнює 129 600 грн. Здійснимо розрахунок сум переоцінки.
.
Таблиця 5.19


Дата

Показник

До переоцінки

Після
переоцінки

Зміни

31.12.2003

Первинна
(переоцінена)
вартість

183 300

219 960

+ 36 660

Знос

76 070

91 284

+ 15 214

Залишкова вартість

107 230

128 676

+ 214 446

Як видно з таблиці вартість устаткування зросла на 36 660 грн. Ця операція, урахуванням попередньої уцінки, з урахуванням, віднесення 3403 грн призвела до зменшення прибутку (див. табл. 5.19).
Таблиця 5.20


Зміст операцій 31.12.2003

Сума

Дебет

Кредит

У межах сум, раніше віднесених на витрати

3403

104 “Машини
та обладнання”

746 “Інші доходи
від звичайної
діяльності”

Понад суми, що раніше віднесені на витрати
(36 660 – 3403)

33 257

104 “Машини
та обладнання”

423 “Дооцінка
активів”

Відображається дооцінка зносу

7200

423 “Дооцінка
активів”

131 “Знос
основних засобів”

Виходячи з наведеного вище, можна зробити важливий висновок: відображення переоцінки на рахунках завжди повинно проводитися на основі аналізу попередніх переоцінок.
У разі вибуття переоціненого об’єкта сальдо фонду дооцінки (кредитове за субрахунком 423) повинно бути списано на нерозподілений прибуток (п. 21 П(С)БО 7).

Подпись: Приклад 3Реалізовано об’єкт основних засобів. Ціна реалізації — 12 000 грн., залишкова вартість — 6000 грн, знос — 1200 грн. Дооцінка об’єкта за час експлуатації становила 1400 грн. Операції з реалізації наведено в таблиці 5.21.
Таблиця 5.21


Зміст операцій

Сума

Дебет

Кредит

Відображено списання зносу

1200

131 “Знос основних
засобів”

104 “Машини
та обладнання”

Списано залишкову вартість

6000

972 “Собівартість реалізованих необо­ротних активів”

104 “Машини та
обладнання”

Зараховано дохід від реалізації

12 000

311 “Поточні
рахунки в національ­ній валюті”

742 “Дохід від
реалізації необоротних активів”

Нараховано податковий кредит у ПДВ

2000

742 “Дохід від
реалізації необоротних активів”

641 “Розрахунки
за податками”

Закінчення табл. 5.21


Зміст операцій

Сума

Дебет

Кредит

Списано на фінансові результати витрати

6000

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

972 “Собівартість
реалізованих
необоротних активів”

Списано на фінансові результати

10 000

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

793 “Результат
іншої звичайної
діяльності”

Відображено фінансовий результат наприкінці періоду

4000

793 “Результат
іншої звичайної
діяльності”

441 “Прибуток
нерозподілений”

Списано суму дооцінки

1400

423 “Дооцінка
активів”

441 “Прибуток
нерозподілений”

Для одержання інформації про величину сальдо фонду дооцінки з метою списання його на прибуток аналітичний облік на субрахунку 423 “Дооцінка активів” слід вести пооб’єктно.
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ
В ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Подпись: Приклад 1Первісна вартість виробничого устаткування на 31.12.2001 р. — 180 000 грн, строк його корисного використання — 10 років, амортизація нараховується прямолінійним методом.
Через 2 роки за оцінкою сума очікуваного відшкодування устаткування становитиме 80 000 грн.
Сума нарахованого зносу за 2 роки (2002 і 2003 рр.) прямолінійним методом дорівнюватиме: (180 000 : 10) · 2 = 36 000 грн.
Приклад оформлення розрахунку переоцінки зменшеної вартості об’єкта наведено в табл. 5.22.
Таблиця 5.22


Показники

Сума на кінець другого року експлуатації

Зміни

до зменшення
корисності

після зменшення
корисності

Первісна вартість

180 000

180 000

Знос за 2 роки

36 000

100 000

+ 64 000

Залишкова вартість

144 000

80 000

– 64 000

Зменшення корисності об’єкта на 64 000 грн (з 144 000 до
80 000 грн) згідно з п. 31 П(С)БО 7 відображається як збільшення витрат звітного періоду за рахунок донарахування зносу бухгалтерським записом:
Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” — 64 000 грн.
К-т 131 “Знос основних засобів” — 64 000 грн.
Для наступних 8 років експлуатації об’єкта річна сума амортизації розраховується вже з 80 000 грн і становитиме 10 000 грн (80 000 : 8).
Але вже на кінець першого року експлуатації залишкова вартість устаткування була дооцінена до 243 000 грн (справедлива вартість). Тоді з урахуванням цього оцінка устаткування на кінець другого року буде іншою (табл. 5.23).
Таблиця 5.23


Показники

Сума на кінець першого
року експлуатації

Сума на кінець другого
року експлуатації

до пере-
оцінки

після переоцінки

зміни

до зменшення корисності

після зменшення корисності

зміни

Первісна
вартість

180 000

270 000

+ 9000

270 000

100 000*

–170 000

Знос

18 000

27 000

+ 9000

54 000

20 000*

– 34 000

Залишкова вартість

162 000

243 000

+ 81 000

216 000

80 000

– 136 000

Індекс переоцінки =
= Справедлива вартість / Залишкова вартість = 243 000 / 162 000= 1,5

* Зменшуються пропорційно зменшенню залишкової вартості, тобто у 2,3 раза
(216 000 : 80 000).
Зміна первісної вартості на кінець першого року експлуатації у зв’язку з дооцінкою устаткування відображається бухгалтерськими записами:
а) на збільшення первісної вартості
Д-т 104 “Машини і обладнання”                            — 90 000 грн
К-т 423 “Дооцінка активів”                                     — 90 000 грн
б) на збільшення зносу:
Д-т 423 “Дооцінка активів”                                        — 9000 грн
К-т 131 “Знос основних засобів”                              — 9000 грн
У зв’язку з цим за другий рік зміниться нарахування зносу щодо вже переоціненого об’єкта як до зменшення його корисності, так і після її зменшення. В обох випадках оцінка устаткування матиме такий вигляд (табл. 5.24).
Таблиця 5.24


Показники

Сума на кінець другого року експлуатації

зміни

до зменшення
корисності

після зменшення
корисності

Первісна вартість

270 000

100 000*

– 170 000

Знос

54 000

20 000*

– 34 000

Залишкова вартість

216 000

80 000

– 136 000

* Зменшується пропорційно залишковій вартості у 2,7 раза (216 000 : 80 000).
Д-т 131 — К-т 104 — 34 000 грн — у частині зменшення нарахованого зносу;
Д-т 423 — К-т 104 — 81 000 грн — за рахунок фонду дооцінки, створеного під час попередної дооцінки (К-т 423 — 90 000 і Д-т 423 — 90 000 грн).
Втрата від зменшення корисності устаткування становить
136 000 грн. (216 000 – 80 000) і буде відображатися записом:
Д-т 975 — К-т 104 — 21000 грн оскільки вартість об’єкта необхідно зменшити на 136 000 грн, а вирахувано на 34 000 грн і
81 000 грн, то різниця (21 000 грн) відноситься на збільшення витрат (136 000 – 34 000 – 81 000).
Якщо відповідно до п. 32 П(С)БО 7 причини зменшення корисності об’єкта основних засобів перестали існувати, то втрати від такого зменшення за попередні періоди включаються до складу доходу з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта. Щодо об’єктів, які раніше були переоцінені (п. 21 П(С)БО 7), ці втрати повинні включатися до складу доходів, але не більше суми, списаної на витрати під час попереднього зменшення корисності.

Подпись: Приклад 2У кінці третього року експлуатації установки сума очікуваного відшкодування витрат зросла на 21 000 грн.
Оскільки устаткування на кінець другого року обліковувалося за переоціненою вартістю, тобто в сумі 80 000 грн, то залишкова вартість на кінець третього року експлуатації, виходячи з її величини — 80 000 грн — на кінець другого періоду (див. попередню розрахункову таблицю) становитиме:
80 000 – (80 000 : 8 років) = 70 000 грн.
Покажемо розрахунок оцінки даного об’єкта на кінець третього року (табл. 5.25).
Таблиця 5.25


Показники

Сума на кінець третього року експлуатації

зміни

до зменшення
корисності

після зменшення
корисності

Первісна вартість

100 000

130 000

+ 30 000

Знос

30 000

39 000

+ 9000

Залишкова вартість

70 000

91 000

+ 21 000

А з урахуванням очікуваного зростання суми відшкодування об’єкта на 21 000 грн, залишкова вартість зросте до 91 000 грн (70 000 + 20 000) або в 1,3 раза (91 000 : 70 000). Одночасно в 1,3 раза необхідно збільшити:
1) переоцінену первісну вартість устаткування:
100 000 · 1,3 = 130 000 грн;
2) його знос:
30 000 · 1,3 = 39 000 грн.
Виходячи з того, що в кінці другого року на витрати підприємства було віднесено 21 000 грн із загальної суми втрат від змен­шення корисності, то цю суму необхідно зараз включити до
складу доходу підприємства.
Тому очікуване відшкодування буде відображено в обліку таким записом:
1) на збільшення первісної вартості:
Д-т 104 “Машини і обладнання”                            — 30 000 грн
К-т 423 “Дооцінка активів”                                     — 30 000 грн
2) на донарахування зносу:
Д-т 423 “Дооцінка активів”                                        — 9000 грн
К-т 131 “Знос основних засобів”                              — 9000 грн
3) на включення в дохід суми, раніше віднесеної на витрати:
Д-т 423 “Дооцінка активів”                                     — 21 000 грн
К-т 746 “Інші доходи операційної діяльності”      — 21 000 грн
Якщо причини зменшення корисності об’єкта основних засобів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається як дохід з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта основних засобів.
Якщо такий об’єкт відображається вобліку за переоціненою вартістю, то відповідно до п. 20 П(С)БО 7 перевищення сум попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій його дооцінці включається до складу доходів звітного періоду. І навпаки, пере­вищення сум-попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок за чергової уцінки, спрямовується на зменшення додаткового капіталу з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.