лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Обчислимо суму амортизації для вантажного автомобіля, строк корисної служби якого 5 років.
Подпись: Приклад 4Сума чисел — років експлуатації автомобіля становитиме 15:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Сума амортизаційних відрахувань за кумулятивним методом у цьому випадку виглядатиме так, як показано і табл. 5.10.
Таблиця 5.10


Роки

Первісна
вартість

Вартість, яка амортизується

Коефіцієнт

Річна сума
амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5 = 3 ? 4

6

7 = 2 – 6

1

10 000

9000

5 : 15 = 0,33

2970

2970

7030

2

10 000

9000

4 : 15 = 0,27

2430

5400

4600

3

10 000

9000

3 : 15 = 0,20

1800

7200

2800

4

10 000

9000

2 : 15 = 0,13

1170

8370

1630

5

10 000

9000

1 : 15 = 0,07

630

9000

1000

Виробничий методзаснований на передбаченні, що функціональна корисність об’єкта залежить не від часу, а від результатів його використання. При цьому строк корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати з використанням об’єкта. При застосуванні цього методу амортизація розраховується способом розподілу вартості об’єкта, що амортизується, прямо пропорційно кількості продукції (обсягу послуг), яку підприємство очікує виготовити за відповідні періоди протягом строку його корисної служби.
Подпись: Приклад 5Плановий випуск продукції — 50 000 одиниць. Виробнича ставка амортизації вантажного автомобіля (див. попередній приклад) визначається так:

Якщо передбачити, що за перший рік випуск продукції становитиме 10 000, за другий — 11 000, за третій — 10 100, за четвертий — 9000 і за п’ятий — 9900 од., то нарахування амортизації за виробничим методом протягом п’яти років можна відобразити оформленням (табл. 5.11).
Таблиця 5.11


Роки

Первісна
вартість

Випуск продукції, од.

Річна сума
амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4 = 3 ? Коеф.

5

6 = 2 – 5

1

10 000

10 000

1800

1800

8200

2

10 000

11 000

1980

3780

6220

3

10 000

10 100

1818

5598

4402

4

10 000

9000

1620

7218

2782

5

10 000

9900

1782

9000

1000

Якщо компоненти основних засобів мають різні строки технічного використання, відмінні від терміну корисного використання активу в цілому, то можуть застосовуватися різні норми та методи амортизації цих компонентів. Наприклад, літак та його двигуни повинні розглядатись як окремі суб’єкти, які амортизуються, якщо вони мають різні строки корисного використання.
Метод амортизації основного засобу переглядається, якщо відбулися суттєві зміни в очікуваному способі надходження економічних вигод від використання цих активів.
Необхідність зміни методу амортизації може бути пов’язана, наприклад, із прискоренням морального старіння обладнання через появу на ринку нового виду обладнання, яке здатне ефективніше виконувати ті самі функції.

Подпись: Приклад 6Вартість об’єкта основних засобів, що амортизується, становить 1000 грн, а строк корисної служби — 5 років. Протягом перших двох років експлуатації об’єкт амортизувався за методом прискореного зменшення залишкової вартості з використанням коефіцієнта прискорення два.
У зв’язку зі зміною умов використання об’єкта, які передбачали порядок отримання з нього економічних вигод, було визнано за необхідне змінити метод амортизації — перейти до прямолінійного методу.
Протягом третього, четвертого та п’ятого років використання об’єкта він буде амортизуватись за річною нормою амортизації 12 % (річна сума амортизації — 120 грн), оскільки амортизація об’єкта за перші роки експлуатації становила 640 грн:
1000 · 40 % = 400 грн — за перший рік;
(1000 – 400) · 40 % = 240 грн — за другий рік.
Результати зміни суми нарахованої амортизації після змін методу амортизації будуть відображені у звітності за третій, четвертий і п’ятий роки.
Амортизаційні відрахування відносять на витрати підприємства як частину вартості основних засобів, що відповідає їх зносу.
Нарахування зносу виробничих основних засобів оформляється відповідним записами на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 5.12).
Таблиця 5.12


Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано амортизацію основних засобів підприємством, що не використовує рахунки класу 8 “Витрати за елементами:

23 “Виробництво”
або
91 “Загально­виробничі витрати”
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на збут”
941 “Витрати на
дослідження та
розробки”
949 “Інші витрати опе­раційної діяльності”
99 “Надзвичайні
витрати”

131
“Знос
основних
засобів”

 

а) об’єктів виробничого призначення;

 

б) об’єктів загальногосподарського при­значення;

 

в) об’єктів, що забезпечують збут продукції;

 

г) об’єктів, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок;

 

ґ) об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення;

 

д) об’єктів, що використовуються для ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних катастроф, аварій

2

Нараховано амортизацію основних засобів підприємством, що використовує рахунки класу 8 “Витрати за елементами”

83 “Амортизація”

131
“Знос
основних
засобів”

У випадку, якщо окремі компоненти основних засобів мають строк корисного використання, який відрізняється від строку корисного використання всього об’єкта, вони амортизуються окремо від нього за іншими методами амортизації (наприклад, зернозбиральний комбайн і двигун).
Нарахування амортизації основних засобів проводиться щомісячно. Підприємства із сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році. Місячна сума амортизації при застосуванні всіх методів, крім виробничого, визначається діленням річної суми амортизації на 12.
У разі переоцінки (дооцінки, уцінки) і зменшення корисності об’єкта основних засобів здійснюється перерахунок річної та місячної суми нарахування амортизації.
Якщо об’єкт основних засобів має 100 % знос і продовжує експлуатуватися, його переоцінюють визначенням нової сучасної справедливої вартості (ринкової або відновлювальної) такого об’єкта. У бухгалтерському обліку вона відображається записом:
Д-т 10 “Основні засоби” (відповідний субрахунок)
К-т 42 “Додатковий капітал”, субрахунок 423 “Дооцінка активів”.
З нової вартості і буде продовжуватися нарахування амортизації, починаючи з наступного за переоцінкою місяця.
Амортизація з інших необоротних матеріальних активів нараховується за аналогічними методами, наведеними вище.
Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % вартості і 50 % під час вибуття або в розмірі 100 % у першому місяці використання об’єкта.
Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат і зносу основних засобів відповідно до “Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженою Міністерством фінансів України 30.11.99 р. № 291, із записами:
а) об’єктів виробничого призначення:
Д-т 23 “Виробництво”
Д-т 91 “Загальновиробничі витрати”
К-т 131 “Знос основних засобів”;
б) об’єктів загальногосподарського призначення:
Д-т 92 “Адміністративні витрати”
К-т 131 “Знос основних засобів”;
в) об’єктів, які забезпечують збут продукції:
Д-т 93 “Витрати на збут”
К-т 131 “Знос основних засобів”;
г) науково-технічних робіт:
Д-т 941 “Витрати на дослідження і розробки”
К-т 131 “Знос основних засобів”;
ґ)  об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення:
Д-т 949 “Інші витрати операційної діяльності”
К-т 131 “Знос основних засобів”.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.