лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ


1.1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку


У більшості країн з розвинутою ринковою економікою бухгалтерський облік прийнято поділяти на фінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський).
У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV (далі — Закон про бухгалтерський облік).
Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Ведення бухгалтерського обліку є обов’язковим для підприємства.
Внутрішньогосподарський облік — це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства в процесі управління підприємством.
Таким чином, поділ обліку на фінансовий і управлінський об’єктивно зумовлений відмінностями в цілях і завданнях надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам.
Господарська діяльність — діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Якщо вона спрямована на одержання прибутку, то це підприємницька діяльність.
Суб’єктами останньої можуть бути юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їхніх організаційно-правових форм і форм власності, та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємства). Усі вони зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством. Так, суб’єктам малого підприємництва дозволено вести спрощену систему та подавати спрощену фінансову звітність.
Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить не тільки власників, керівників, а й інших користувачів, які мають відносини з цим підприємством. До таких користувачів належать потенційні інвестори, працівники, банківські установи, кредитори, покупці (замовники), контролюючі органи тощо.
Дані обліку є базою для складання фінансової, статистичної, податкової та інших видів звітності, що використовують грошовий вимірник.
Тому метою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності й рух грошових коштів підприємства.
У бухгалтерському обліку відображається інформація про окремі господарські операції, з яких складається господарська діяльність підприємства.
Під господарською операцією розуміють дію або подію, яка вик­ликає зміни в структурі активів, зобов’язань і власному капіталі підприємства. Це й впливає на фінансовий стан підприємства.
Інформація про господарські операції формується за допомогою спостереження, реєстрації. Таке спостереження виконується працівниками підприємства безпосередньо або з використанням технічних засобів, що фіксується в первинних документах (ручних або машинних).
Результати обробки та групування даних за певними ознаками відображаються в облікових регістрах, на підставі яких складається фінансова звітність.
Відповідно до Закону про бухгалтерський облік фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Згідно з П(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова звітність забезпечує інформацією потреби користувачів щодо:

 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 • участі в капіталі підприємства;
 • оцінки якості управління;
 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
 • забезпеченості зобов’язань підприємства;
 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
 • регулювання діяльності підприємства;
 • інших рішень.

Фінансова звітність включає:

 • баланс;
 • звіт про фінансові результати;
 • звіт про рух грошових коштів;
 • звіт про власний капітал;
 • примітки до звітів.

Дані, які містить фінансова звітність, повинні задовольнити загальні потреби користувачів в інформації щодо фінансового становища підприємства. У разі потреби для окремих груп користувачів (наприклад, для контролюючих і статистичних органів) можуть бути встановлені інші або додаткові вимоги до інформації.
Отже, головна мета бухгалтерського (фінансового) обліку — це задоволення користувачів (зовнішніх і внутрішніх) інформацією про господарську діяльність підприємства і, у першу чергу, про його фінансове становище.


1.2. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві


Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил фінансової звітності, які є, як зазначалося раніше, обов’яз­ковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів, а також з метою вдосконалення обліку та фінансової звітності.
Регулювання питань методології обліку та складання фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує відповідні національні положення, нормативно-правові акти, стандарти бухгалтерського обліку.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції відповідно до специфіки галузеві розроб­ляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. При Міністерстві фінансів діє методологічна рада з бухгалтерського обліку, завданням якої є: розроблення та вдосконалення положень (стандартів) обліку, поліпшення організації, форм і методів обліку, методологічного забезпечення сучасних технологій оброб­ки облікової інформації, а також вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів-бухгалтерів.
Протягом цих років були розроблені 27 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регулюють методологічні засади ведення обліку окремих об’єктів — активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
Ці положення (стандарти) є основними нормативними актами, які регулюють методологічні основи обліку.
Таблиця 1.1
ПЕРЕЛІК
ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Назва П(С)БО

Дата

затвердження

упровадження

1

Загальні вимоги до фінансової звітності

Березень
1999 р.

Січень
2000 р.

2

Баланс

-“-

-“-

3

Звіт про фінансові результати

-“-

-“-

4

Звіт про рух грошових коштів

-“-

-“-

5

Звіт про власний капітал

-“-

-“-

6

Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності

Грудень
1999 р.

-“-

7

Основні засоби

27.04.2000 р.
Наказ № 92

з 01.07.2000 р.

8

Нематеріальні активи

18.10.1999 р.
Наказ № 242

з 01.01.2000 р.

9

Запаси

20.10.1999 р.
Наказ № 246

з 01.01.2000 р.

10

Дебіторська заборгованість

08.10.1999 р.
Наказ № 237

з 01.01.2000 р.

11

Зобов’язання

31.01.2000 р.
Наказ № 20

з 01.07.2000 р.

12

Фінансові інвестиції

26.04.2000 р.
Наказ № 91

з 01.07.2000 р.

13

Фінансові інструменти

20.11.2000 р.
Наказ № 559

з 01.01.2002 р.

14

Оренда

28.07.2000 р.
Наказ № 181

з 01.07.2000 р.

15

Дохід

29.11.1999 р.
Наказ № 290

з 01.01.2000 р.

16

Витрати

31.12.1999 р.
Наказ № 318

з 01.01.2000 р.

Закінчення табл. 1.1


Назва П(С)БО

Дата

затвердження

упровадження

17

Податок на прибуток

28.12.2000 р.
Наказ № 353

з 01.01.2001 р.

18

Будівельні контракти

28.04.2001 р.
Наказ № 205

з 01.01.2002 р.

19

Об’єднання підприємств

07.07.1999 р.
Наказ № 163

з 01.01.2000 р.

20

Консолідована фінансова звітність

30.07.1999 р.
Наказ № 176

з 01.01.2000 р.

21

Вплив змін валютних курсів

10.08.2000 р.
Наказ № 193

з 01.01.2001 р.

22

Вплив інфляції

28.02.2002 р.
Наказ № 147

з 2002 р.

23

Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб

18.06.2001 р.
Наказ № 3053

з 01.07.2001 р.

24

Прибуток на акції

16.07.2001 р.
Наказ № 344

з 10.08.2001 р.

25

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

25.02.2000 р.
Наказ № 39

з 2000 р.

26

Виплати працівникам

28.10.2003 р.
Наказ № 601

з 01.01.2004 р.

27

Діяльність, що припиняється

07.11.2003 р.
Наказ № 617

з листопада 2003 р.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.