лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 5.5
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТА
РЕЗИДЕНТОМ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Належить внести резиденту

46  “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

104 000

2

Прийнято металообробний верстат, що не потребує монтажу

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів

46 “Неоплачений капітал”

104 000

3

Верстат введено в експлуатацію

104 “Машини та обладнання”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів

104 000

Примітка: Чергове поповнення статутного капіталу основними засобами відображається такими самим бухгалтерськими записами.
Згідно з Законом України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р. № 93/96-ВР:

  • внески можуть здійснювати іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації та інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визнані такими відповідно до законодавства України;
  • оцінка внесків здійснюється в іноземній конвертованій валюті за домовленістю сторін на підставі цін міжнародних ринків або ринку України;
  • розмір іноземної інвестиції фіксують в установчому договорі, де статутний капітал відображають і в іноземній валюті, і з перерахуванням в гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення установчих документів.

У бухгалтерському обліку внесені нерезидентом основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, якою згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 “Основні засоби” є погоджена засновниками (учасниками) справедлива вартість, тобто зафіксована в установчих документах на дату їх підписання і визначена в порядку вищевказаного Закону № 93 (стаття 5).
Інші витрати підприємства, пов’язані з одержанням таких основних засобів (митні збори, доставка), не включаються в бухгалтерському обліку в їх первісну вартість і є витратами на здійснення фінансової діяльності, бо підприємство емітує корпора­тивні права та одержує основні засоби. У результаті збільшується його власний капітал на вартість основних засобів рівної вартості корпоративних прав.
Документами на зарахування основних засобів від нерезидента на баланс підприємства будуть:
1) вантажно-митна декларація;
2) акт приймання-передачі основних засобів;
3) інвентарна картка (типова форма № 03-6) як регістр аналітичного обліку. Вартість одержаних внесків основними засобами в статутний капітал підприємства як пряма інвестиція не включається до його валового доходу згідно з підпунктом 4.2.5 статті 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Відповід­но до підпункту 3.2.8 статті 3 Закону України “Про ПДВ”
основні фонди, які ввозяться як внески до статутного фонду, звільнені від ПДВ. Оскільки вартість внеску основними засобами відображається за валютним курсом на дату реєстрації установчих документів, то курсові різниці за цими операціями не визначаються. Також витрати, пов’язані з одержанням (митні збори, транспортні) як витрати фінансової діяльності, відносяться на рахунок 952 “Інші фінансові витрати” і не включаються у валові витрати.
Порядок відображення одержаного від нерезидента внеску основними засобами в статутний капітал підприємства наведено на таблиці № 5.6.

Подпись: Приклад 1Визначена установчими документами сума внеску іноземного інвестора до статутного капіталу українського підприємства основними засобами в розмірі 15 000 доларів США. Курс НБУ на дату підписання установчих документів був 5,30 грн за 1 долар США. Ставка ввізного мита — 2 %.
У гривневому еквіваленті інвестиційна сума становить:
15 000 дол. США ? 5,30 грн = 79 500 грн.
Під час митного оформлення основних засобів українське підприємство видало вексель на суму ввізного мита:
(15 000 дол. США ? 5,30 грн) · 2 % : 5,30 грн = 300 дол. США.
Таблиця 5.6


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Здійснено нарахуван­ня частки іноземного інвестора під час фор­мування статутного капіталу (розмір внеску)

46 “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

79 500

Закінчення табл. 5.6


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

2

Передано митним органам вексель на суму ввізного мита

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті”

$300
1590

3

Перераховані митні збори (сума умовна)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

420

4

Сплачено суму митних зборів на витрати підприємства

952 “Інші фінансові витрати”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

420

5

Одержано внесок іноземного інвестора

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

46 “Неоплачений капітал”

79 500

6

Введено в експлуатацію основні засоби

106 “Інструменти, прилади та інвентар”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

79 500

7

Підприємство викупило вексель

622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

$300
1590

8

Здійснено нарахуван­ня амортизації на основні засоби (сума умовна)

83 “Амортизація”
23 “Виробництво”
91 “Загально виробничі витрати”

131 “Знос основ­них засобів”

250

Підприємства, що застосовують клас 8 рахунків,
суму нарахованої амортизації списують на рахунок 23 або рахунок 91

9

Віднесено на фінансові результати суму витрат фінансової діяльності

792 “Результат фінансових операцій”

952 “Інші фінансові витрати”

420

 

Якщо підприємство переводить готову продукцію до складу основних засобів, то їхня первинна вартість повинна дорівнювати собівартості таких запасів (п. 11, П(С)БО 7). Остання визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси” і П(С)БО 16 “Витрати”, що в бухгалтерському обліку відображається записом:
Дебет 10 “Основні засоби”
Кредит 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” і т. д.
У разі встановлення раніше невірного зарахування основних засобів до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів:

  • якщо вони обліковувалися на рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”: 1) Дебет 10 “Основні засоби”

Кредит 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” і
2) Дебет 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”
Кредит 131 “Знос основних засобів”;

  • якщо вони обліковувалися на рахунку 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”:

Дебет 10 “Основні засоби”
Кредит 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”.
Безоплатне надходження основних засобів може бути як від сторонніх підприємств і організацій, так і за рахунок раніше не облікованих і виявлених (вибірковими перевірками чи інвентаризацією) на своєму підприємстві.
Документами на їх оприбуткування є накладні та акти приймання-передачі основних засобів.
Згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 при безоплатному отриманні основних засобів первісною вартістю є їхня справедлива вартість на дату отримання, і це відображається бухгалтерським записом:
Дт 10 “Основні засоби” — 40 000 грн
Кт 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” — 40 000 грн.
Якщо в актах приймання-передачі вказується встановлена комісією сума зносу, то це відображається бухгалтерським записом:
Дт 131 “Знос основних засобів” —10 000 грн
Кт 10 “Основні засоби” — 10 000 грн.
Здійснені при цьому додаткові витрати на транспортування та підготовку об’єкта до експлуатації також включаються до його первісної вартості через рахунок 15 “Капітальні інвес-
тиції”.
Основні засоби на підприємство можуть надходити і способом обміну (бартеру) як на основні засоби, так і на інші активи (запаси, цінні папери тощо).
Обмін може здійснюватися на подібні їм основні засоби або запаси, цінні папери, які є неподібними активами. Первісна вартість об’єкта основних засобів визначається згідно з П(С)БО № 7 “Основні засоби” залежно від того, якими саме активами — подібними чи неподібними об’єктами — здійснюється обмін.
Приклад обліку обміну (бартеру) основних засобів на інші неподібні активи, запаси наведено нижче в таблиці 5.6.1.
Таблиця 5.6.1
ОБЛІК ОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБМІН НА НЕПОДІБНІ ОБ’ЄКТИ


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

Одержані основні засоби в обмін на грошову продукцію

152

701

2

Передані за актом в експлуатацію одержані основні засоби

10

152

3

Відвантажена готова продукція

901

26

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.