лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Витрати на придбання та на створення основних засобів є капітальними інвестиціями та обліковуються на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” — на відповідних субрахунках: 151 — “Капітальне будівництво”, 152 — “Придбання (виготовлення) основ­них засобів” та 155 — “Формування основного стада”, на яких формується первісна вартість об’єкта. У випадках, якщо інші надходження основних засобів (безоплатно, внески в статутний капітал, не облікованих, переведення з оборотних активів) не вимагають додаткових витрат з доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, вони не є капітальними інвестиціями й одразу зараховуються на рахунок 10 “Основні засоби” на відповідні субрахунки.
Згідно з новим планом рахунків методологією обліку не передбачено створення джерел фінансування в разі надходження основних засобів.
Придбані за гроші об’єкти основних засобів, що не вимагають монтажу (транспортні засоби, деякі верстати, вимірювальні прилади, виробничий і господарський інвентар тощо) оприбутковуються на рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”, а після введення в експлуатацію — на рахунку 10 “Основні засоби” (відповідному субрахунку).
Обладнання, що вимагає монтажу, та будівельні матеріали обліковуються в складі виробничих запасів. Їх придбання в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунка 205 “Будівельні матеріали” і за кредитом субрахунка 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. Передання будівельних матеріалів та обладнання для його подальшого монтажу відображається за дебетом субрахунка 151 “Капітальне будівництво” та за кредитом субрахунка 205 “Будівельні матеріали” після підтвердження їх використання і монтажу на об’єктах будівництва.
За підрядного способу будівельно-монтажні роботи виконуються згідно з підрядним договором (контрактом) з оплатою їхньої кошторисної вартості. Підприємство-замовник здійснює облік витрат на капітальні інвестиції, веде розрахунки з підрядниками за виконані та прийняті роботи на основі таких документів первинного обліку: Акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. № 2 КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. № КБ-3).
Замовник відображає в обліку вартість виконаних і прийнятих за актами будівельно-монтажних робіт за дебетом субрахунка 151 “Капітальне будівництво” (за сумою оплати) і за кредитом субрахунка 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.
За господарського способу підприємство-забудовник відображає ведення будівництва й монтажних робіт за дебетом субрахунка 151 “Капітальне будівництво” на відповідних аналітичних рахунках створюваних об’єктів за статтями:

  • вартість обладнання, що потребує монтажу;
  • прямі матеріальні витрати;
  • прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи;
  • накладні витрати, пов’язані з будівництвом об’єкта;
  • інші втрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом об’єкта (отримання дозволу та відведення будівельного майданчика; пошукові роботи на майданчику; проектні роботи; оплата спеціальних послуг, наприклад, архітекторів, геодезистів тощо).

Узагальненням даних субрахунків рахунка 15 “Капітальні інвестиції” обчислюють фактичну собівартість (інвентарну вартість) завершених будівництвом і придбанням об’єктів. Уведення в експлуатацію кожного об’єкта оформлюється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1), на основі якого списується вартість капітальних інвестицій на завершені об’єкти, а також здійснюється зарахування останніх на баланс до складу основних засобів.
Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання об’єктів за гроші підрядним і господарським способом наведено в табл. 5.2.—5.5.
Зарахування об’єктів основних засобів на баланс підприємства-одержувача згідно з п. 10 П(С)БО 7 та п. 6 П(С)БО 7 здійснюється за справедливою вартістю, визнаною та погодженою засновниками (учасниками), що також визначають період їх корисного використання, ліквідаційну вартість і метод нарахування амортизації.
Приймання об’єкта від підприємства-інвестора, яке його передає, здійснюється на основі накладних та акту приймання-передачі основних засобів (типова форма № ОЗ-1), з подальшим присвоєнням йому інвентарного номера та заведенням інвентарної картки типової форми № ОЗ-6, яка є регістром аналітичного обліку.
Амортизацію в бухгалтерському обліку починають нараховувати за методом, передбаченим обліковою політикою підприємства, з наступного місяця після введення в експлуатацію об’єкта.
Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п. 4.2.5) вартість одержаних внесків основними фондами не включається до валового доходу; згідно з Законом України “Про податок на додану вартість” не виникає і податкового зобов’язання.
Одержаний об’єкт включає вартість податку на додану вартість, який не підлягає відшкодуванню як податковий кредит.
Облік внеску резидентом наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2
ОБЛІК ПРИДБАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Одержано компресор від постачальника

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

25 000

2

Належного підприємству податкового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5000

3

Сплачено постачальнику

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

30 000

4

Сплачено витрати зі страхування ризиків з доставки об’єкта

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

700

5

Віднесено на витрати страхування об’єкта

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

700

6

Сплачено послуги транспортної організації за доставку компресора

371 “Розрахунки за виданими авансами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2000

7

Належить підприємству ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

400

8

Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних із придбанням компресора

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

2000

Таблиця 5.3
ОБЛІК БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Відображено витрати на проектно-кошто­рисну документацію

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

10 000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641  “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

20 000

3

Сплачено вартість проектних робіт

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

120 000

4

Вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних підрядником
згідно з актами

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

700 000

5

Відображено суму по­даткового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

140 000

6

Сплачено вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних підрядником

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

840 000

7

Вартість придбаного обладнання, що потребує монтажу

205 “Будівельні матеріали”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

250 000

8

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ із придбаного обладнання

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

50 000

9

Сплачено постачальнику за обладнання

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

300 000

10

Встановлено підрядником обладнання, що потребує монтажу

151 “Капітальне будівництво”

205 “Будівельні матеріали”

1 700 000

11

Зараховано будівлі до складу основних засобів (100 000 +
+ 700 000 + 250 000)

103 “Будинки та споруди”

151 “Капітальне будівництво”

1 050 000

Таблиця 5.4
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА
ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Належить виконавцю за проектно-кошто­рисну документацію

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

50 000

2

Сплачено податковий кредит із ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

10 000

3

Сплачено за виконані проектні роботи

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

60 000

4

Придбано будівельних матеріалів

205 “Будівельні матеріали”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

150 000

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни-
ками”

30 000

6

Сплачено постачальнику за будівельні матеріали

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

180 000

7

Списано на об’єкти будівельні матеріали

151 “Капітальне будівництво”

205 “Будівельні матеріали”

150 000

8

Придбано обладнання, що потребує монтажу

205 “Будівельні матеріали”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни-
ками”

140 000

9

Сума податкового кре­диту з ПДВ з придбаного обладнання

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни-
ками”

28 000

10

Сплачено постачальнику за обладнання

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

168 000

11

Передано обладнання, що вимагає монтажу, на спорудження

151 “Капітальне будівництво”

205 “Будівельні матеріали”

140 000

Закінчення табл. 3.4


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн

Д-т

К-т

12

Нарахована оплата праці будівельникам

151 “Капітальне будівництво”

661 “Розрахунки за заробітною платою”

130 000

13

Здійснено відрахування на соціальні заходи

151 “Капітальне будівництво”

651 “За пенсійним забезпеченням”

47 450

652 “За соціальним страхуванням”

653 “За страхуванням на випадок безробіття”

14

Нараховано амортизацію машин і механізмів, зайнятих на будівельно-монтаж­них роботах

151 “Капітальне будівництво”

131 “Знос основ­них засобів”

13 000

15

Одержано послуги сто­ронніх підприємств і організацій

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

32 000

16

Одночасно сума податкового кредиту з ПДВ з послуг

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

6400

17

Сплачено послуги сторонніх підприємств і організацій

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

38 400

18

Інші витрати

151 “Капітальне будівництво”

Різні рахунки за видами витрат

17 000

19

Введено в експлуатацію об’єкт
(50 000 + 150 000 +
+ 140 000 + 130 000 +
+ 47 450 + 13 000 +
+ 32 000 + 17 000)

103 “Будинки та споруди”

151 “Капітальне будівництво”

579 450

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.